∞˘Í‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ 308% ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1993-2007

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Ακ μη και πάνω απ 300% αυ%ήθηκαν ι τιμές των ακινήτων σε π λλές περι ές της Ελλάδας την περί δ 1994-2007 ενώ σύμ&ωνα με τ ν ##ΣΑ, η αύ%ηση στη ώρα κατά μέσ ρ ήταν 238,4% και ήταν η δεύτερη μετα%ύ 20 ευρωπαϊκών ωρών.

Σύμ&ωνα με έρευνα κατά τ ίδι διάστημα, πως απ δεικνύεται απ δειγματ ληπτική έρευνα, η άν δ ς των αντικειμενικών α%ιών ήταν ακ μη μεγαλύτερη, %επερνώντας στις περισσ τερες περιπτώσεις ακ μη και τ 400%. Δηλαδή, για τ σύν λ της Επικράτειας, η αύ%ηση των αντικειμενικών α%ιών, ήταν -κατά καν να- μεγαλύτερη απ την αύ%ηση των εμπ ρικών τιμών.

Κατά τη διάρκεια της ικ ν μικής κρίσης, με άση αναλυτικά στ ι εία της Τράπε ας της Ελλάδας, ι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα έ υν υπ ωρήσει (κατά μέσ ρ ) κατά 36% (ενώ η πτώση στην Αθήνα και την Θεσσαλ νίκη είναι ακ μη μεγαλύτερη). Ετσι δημι υργήθηκε η «& ύσκα» στα ακίνητα: Αύ%ηση έως 308% την περί δ 1993-2007 - Εκρη%η αντικειμενικών α%ιών έως και 400%! (πίνακας) Εν τ ύτ ις, ι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων παραμέν υν στα επίπεδα τ υ 2007, πρ καλώντας μία σειρά αν ρθ δ %ων και άδικων επι αρύνσεων σε άρ ς των & ρ λ - γ υμένων. Τ γεγ ν ς αυτ πρ καλεί τεράστια άδικη & ρ λ γηση σε άρ ς των π λιτών και μία σ αρή κ ινωνική αναταρα ή.

Με τα στ ι εία αυτά &αίνεται πώς δημι υργήθηκε η «& ύσκα» στην κτηματαγ ρά και παρά τη δι ρθωση των τελευταίων ετών υπάρ υν ακ μη π λύ υψηλές τιμές, και κυρίως αντικειμενικές α%ίες ι π ίες δηγ ύν σε αριά & ρ λ γηση.

Τ διάστημα 1993 - 2007 υπήρ%ε μία περί δ ς έντ νης αύ%ησης των τιμών των ακινήτων. Σύμ&ωνα με τ ν δείκτη τιμών της Τράπε ας της Ελλάδας, ι τιμές των ακινήτων στην περι ή της Αθήνας αυ%ήθηκαν κατά 308%, στην περι ή της Θεσσαλ νίκης κατά 300% και στις άλλες αστικές περι ές κατά 210,5%.

Η αύ%ηση αυτή, υπήρ%ε απ τέλεσμα κυρίως τριών παραγ - ντων: α) της θετικής π ρείας της ικ ν μίας - πως αυτή διαμ ρ&ώθηκε μέσα σε ένα θετικ διεθνές περι άλλ ν, ) της πτώσης των επιτ κίων και τ υ έντ ν υ πρ σανατ λισμ ύ τ υ τραπε ικ ύ συστήματ ς πρ ς τ δανεισμ ιδιωτών (κάτι π υ έκανε τ δανεισμ και εύκ λ και σε μεγάλη π σ τητα) και γ) της επίδρασης τ υ δι ικητικά καθ ρι μεν υ συστήματ ς αντικειμενικών α%ιών, τ π ί συνέ αλε στην αυτ τρ & δ τηση της αύ%ησης των τιμών και των πρ σδ κιών για περαιτέρω αύ%ηση.

Κατά την ίδια περίπ υ περί δ , θεαματική αύ%ηση γνώρισαν τα ακίνητα και στα περισσ τερα κράτη τ υ ##ΣΑ.

Απ τις 20 ώρες τ υ πίνακα ( πίνακας ανα&έρεται στην περί δ 1994-2007) αύ%ηση στις τιμές των ακινήτων σημειώθηκε στις 18 ( λες πλην της Ιαπωνίας και της Γερμανίας, π υ σημειώθηκε πτώση κατά 35,3% και 8,0% αντίστ ι α). Απ αυτές, σε 14 ώρες παρατηρήθηκε αύ%ηση στις τιμές των ακινήτων, σε π σ - στ πάνω απ 100%. Απ τις ε%ετα μενες ώρες τ υ ##ΣΑ, ι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα σημείωσαν τη δεύτερη μεγαλύτερη αύ%ηση, με 238,4%. Πρώτη κατατά θηκε η Ιρλανδία, με αύ%ηση των τιμών π υ έ&θασε στ 393,7%.

#ι τιμές κ ρυ&ώθηκαν, τ σ στην Ελλάδα, σ και στις ώρες τ υ ##ΣΑ, κατά τη διάρκεια της διετίας 2007 – 2008. Στην Ελλάδα, η κ ρύ&ωση των τιμών σημειώθηκε στ α’ ε%άμην τ υ 2008. Στις περισσ τερες ώρες τ υ ##ΣΑ, η κ ρύ&ωση της π ρείας των τιμών συνέ η μερικ ύς μήνες νωρίτερα.

Κατά την περί δ 2008 - 2014, ι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα, έ υν υπ ωρήσει εντυπωσιακά. Κατά τ 2008 ι τιμές σημείωσαν αύ%ηση κατά 1,5%, ενώ σημείωσαν επιτα υν μενη υπ ώρηση κατά την περί δ 2009-2014 (2009: - 4,3%, 2010: - 4,4%, 2011: -5,5% και 2012: -11,8%, 2013: -10,9%, ενώ και κατά τ α’ ε%άμην τ υ 2014 η πτώση έ&θασε στ 3,1%).

<πως ανα&έρει η ετήσια έκδ ση τ υ ##ΣΑ “Eco­nomic Out­look”, κατά την περί δ 2008-2013 σημειώνεται πτώση των τιμών σε 19 απ τις 32 ώρες π υ ε%ετά νται. Η πτώση των τιμών στην Ελλάδα (-39,3%), είναι η 2η μεγαλύτερη, απ τις 19 ώρες π υ ι τιμές υπ ωρ ύν. Πρώτη σε πτώση καταγρά&εται η Ιρλανδία, με συν λική πτώση 44,4%. Πλην μως, ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας η πτώση συνε ί εται και κατά τ 2014, στην Ιρλανδία η τάση έ ει ήδη, απ τ ’ ε%άμην τ υ 2013, αναστρα&εί. Με άση τα στ ι εία της Τράπε ας της Ελλάδας, κατά την περί δ 1993 - 2007, ανάλ γα με την περι ή, ι μέσες τιμές των ακινήτων αυ%ήθηκαν απ 215,8% έως 308,8%. Η μεγαλύτερη αύ%ηση α& ρά στην περι ή της Αθήνας και η μικρ τερη σε άλλες αστικές περι ές (πλην Αθήνας και Θεσσαλ νίκης). Η αύ%ηση στις τιμές των ακινήτων, είναι υψηλ τερη τ υ ΑΕΠ, τ π ί (σε τρέ υσες τιμές) στην περί δ αυτή (1993-2007) αυ%ήθηκε κατά 221,1% και σημαντικά υψηλ τερη τ υ πληθωρισμ ύ, π ί ς για την ίδια περί δ αυ%ήθηκε κατά 91,8%.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.