ΜμÚÚ¤¤ııËËÎΠÂÂ  ÂÂÓÓ‰‰˘ÙÙ‹‹˜ ˘ ˜ ÁÁÈÈ· · ÙÙËËÓÓ  › ›ÛÛÙÙ· · FF11

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Ακ μη και πριν τ τέλ ς τ υ 2014 μπ ρεί να αρ ίσει η κατασκευή τ υ αυτ κινητ δρ μί υ στην Πάτρα, τ π ί +ιλ δ εί να απ τελέσει την πρώτη πίστα αυτ κινήτ υ πρ - διαγρα+ών For­mula 1 στην Ελλάδα, πως ανα+έρεται σε άρθρ τ υ Γιώργ υ Μανέττα.

&πως ειπώθηκε απ στελέ η τ υ Επιμελητηρί υ Α αΐας η «Αυτ κινητ δρ μι Πάτρας Α.Ε», η π λυμετ ική εταιρεία π υ έ ει την ευθύνη υλ π ίησης τ υ έργ υ είναι π λύ κ ντά στην υπ γρα+ή συμ+ωνίας με έν στρατηγικ επεν- δυτή, π ί ς θα αναλά*ει την ρηματ δ τησή τ υ και τ νισαν τι ι εργασίες ανέγερσης μπ ρεί να εκινήσ υν μέσα στ 2014, ώστε να λ κληρωθεί μέ ρι τ τέλ ς τ υ 2017 και να «αν ί ει τις πύλες τ υ» στις αρ ές τ υ 2018. Τ έργ είναι συν λικ ύ πρ ϋπ λ γισμ ύ 94,6 εκ. ευρώ ενώ έ ει ε ασ+αλισθεί κρατική επιδ τηση ύψ υς 28,9 εκ. ευρώ.

Υπ λ γί(εται τι τ κ στ ς για να συμμετάσ ει μια πίστα αυτ κινήτ υ σε πρωτάθλημα της F1 ανέρ εται σε περίπ υ 40 εκατ. ευρώ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.