ΠΠ LLe­exxu­uss ‰‰˘ÓÓ·ÌÌÈÈÎο ˘ · ¿ ÛÛÙÙËËÓÓ ÎηÙÙËËÁÁÔÔÚÚ››· · · ÙÙˆ ˆ ÓÓ ÔÔÏÏ˘ÙÙÂÂÏÏÒÒÓÓ  ˘ SSUUVV

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ λ τελα νέ Lexus NX σηματ δ τεί την είσ δ της εταιρείας στην κατηγ ρία των μεσαίων, π λυτελών SUV για πρώτη & ρά στην ιστ ρία της. Τ μ ντέλ έ ει σ εδιαστεί κάτω απ την αναπτυ%ιακή ένν ια τ υ “Pre­mium Ur­ban Sports Gear”, πως τα σπ ρ ρ λ για, π δήλατα και ρ ύ α ψηλής π ι τητας, με απ τέλεσμα ένα αρακτηριστικ , αισθητικ απ τέλεσμα π υ ελκύει πελάτες με αστικ και δραστήρι τρ π ωής. Η ανταγωνιστική κατηγ ρία των μεσαίων π λυτελών SUV είναι μια απ τις τα ύτερα αναπτυσσ μενες στην αυτ κινητ ι μη ανία.

Σε παγκ σμια κλίμακα, η ήτηση για μεσαία SUV έ ει σ εδ ν επταπλασιαστεί τα τελευταία 7 ρ νια και αναμένεται να %επεράσει τ ρ σημ των εν ς εκατ μμυρί υ πωλήσεων ανά έτ ς τ 2015.

Τ ΝW αντιπρ σωπεύει την τελευταία και πι πρ ηγμένη λέ%η της πρ δευτικής έκ&ρασης της σ εδιαστικής γλώσσας της Lexus μέ ρι σήμερα. Με ε%ωτερική παρ υσία π υ συνδυά ει τη μ ναδική γρίλια μπρ στά με μια σιλ υέτα αμηλ ύ πρ &ίλ, τ ΝW είναι ένα SUV π υ μαγνητί ει τα λέμματα με τη ιδιαίτερα δυναμική τ υ παρ υσία στ δρ μ . Αντιπρ σωπ ς την Lexus στην Κύπρ είναι η εταιρεία Δικράν #υ υνιάν.

Τ γάλα Λανίτης, γνωρί ντας πώς να πρωτ π ρεί και να ε%ελίσσεται για να πρ σ&έρει πάντα τ καλύτερ σε εσάς και την ικ γένεια σας, πρ σκαλεί μικρ ύς και μεγάλ υς σε ένα μ ναδικ τα%ίδι στην παραμυθένια τ υ «Γαλακτ ώρα»!

Η παραμυθένια «Γαλακτ ώρα Λανίτη», π υ απ τελεί μέρ ς τ υ εργ στασί υ γάλακτ ς τ υ Λανίτη, ανακαινίστηκε και ανα αθμίστηκε με π λλή &ρ ντίδα, αγάπη, αλλά και εκπαιδευτική διάθεση με στ να μαθαίνει κυρίως στα παιδιά μέσα απ μια ευ άριστη και διασκεδαστική εμπειρία, πώς &τάνει καθημερινά τ γάλα στα ψυγεία μας πάντα &ρέσκ , υγιειν και λα ταριστ ! Τ «τα%ίδι» στην παραμυθένια «Γαλακτ ώρα Λανίτη» περιλαμ άνει μετα%ύ άλλων πλ ύσι πτικ ακ υστικ υλικ , καθώς και %ενάγηση στ εργ στάσι γάλακτ ς Λανίτη, επιτρέπ ντας στα παιδιά μέσα απ ιωματικές και διαδραστικές εμπειρίες να απ κτήσ υν νέες γνώσεις για τ γάλα και τη σημαντικ τητα τ υ στην ανάπτυ%η τ υς. Για περισσ τερες πληρ & ρίες καλέστε στ 22885000.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.