ΔΔÔÔ ¢¢¡¡ΔΔ ·ÓÓ·Ì̤¤ÓÓÂÂÈÈ · · ÛÛ˘ÚÚÚÚ››ÎÎÓÓˆÛÛËË ˘ ˆ 33,,22%% ÙÙÔÔ˘ ˘ Î΢ÚÚÈÈ·ÎÎÔÔ‡‡ ˘ · ∞∞∂∂¶ ¶

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Απ# την πλευρά τ υ τ Διεθνές Ν μισματικ# Ταμεί (ΔΝΤ) πρ λέπει μικρ#τερη συρρίκνωση τ υ κυπριακ ύ ΑΕΠ για τ 2014, σε σ έση με τις εκτιμήσεις τ υ μετά την λ κλήρωση της 4ης α%ι λ#γησης στην ε'αρμ γή τ υ μνημ νί υ, τ ν περασμέν Ι ύλι , #πως διατυπώνεται σε έκθεση τ υ για τις πρ πτικές της παγκ#σμιας ικ ν - μίας.

Ειδικ#τερα, τ ΔΝΤ αναμένει συρρίκνωση 3,2% τ υ κυπριακ ύ ΑΕΠ τ 2014, απ# την αναθεωρημένη εκτίμηση 4,2% τ υ μνημ νί υ.

Τ 2015 αναμένει ανάπτυ%η της κυπριακής ικ ν μίας κατά 0,4%, εκτίμηση π υ είναι σύμ'ωνη με την πρ# λεψη τ υ μνημ νί υ.

Σε σ έση με τ π σ στ# της ανεργίας, τ ΔΝΤ αναμένει #τι θα ανέλθει στ 16,6% τ 2014, απ# 18,6% π υ είναι η πρ# λεψη τ υ μνημ νί υ, ενώ για τ 2015 τ Ταμεί αναμένει η ανεργία να μειωθεί στ 16,1%, απ# την πρ# λεψη 18,0% τ υ μνημ νί υ.

Ανα' ρικά με τ ν πληθωρισμ#, τ ΔΝΤ αναμένει απ πληθωρισμ# για τ 2014 και 2015, με τ Δείκτη Τιμών Καταναλωτή να σημειώνει τ τρέ ν έτ ς αρνητικ# ρυθμ# αύ%ησης -1,1% και τ επ#μεν έτ ς επίσης αρνητικ# ρυθμ# – 0,8%.

Σε σ έση με τ ισ (ύγι τρε υσών συναλλαγών, τ ΔΝΤ πρ ώρησε σε υπ άθμιση των εκτιμήσεων τ υ για τ έλλειμμα τ#σ για τ 2014 #σ και για τ 2015, σε σ έση με την πρ ηγ ύμενη εκτίμηση τ υ.

Τ Ταμεί αναμένει για τ 2014 τ έλλειμμα στ ισ (ύγι τρε υσών συναλλαγών να μειωθεί στ 1,1% τ υ ΑΕΠ, απ# 1,9% τ 2013. Για τ 2015, τ ΔΝΤ αναμένει περαιτέρω μείωση τ υ ελλείμματ ς στ ισ (ύγι τρε υσών συναλλαγών στ 0,8%.

Στις εκτιμήσεις τ υ μετά την 4η α%ι λ#γηση, τ ΔΝΤ ανέμενε #τι έλλειμμα 0,1% στ ισ (ύγι τρε υσών συναλλαγών τ 2014 και πλε#νασμα 0,2% τ 2015.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.