•¤ÓÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ‹ ÓÙfiÈÔÈ;

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μέ"ρι πρ σ ατα εί"αμε την εντύπωση τι ι !ένες εύη"ες μάρκες ήταν τ κριτήρι της αγ ράς π.". μιας ύστας/παντελ νι ύ απ 100 σε 500 ευρώ, δι τι είναι κάπ ιας διεθν ύς μάρκας και άρα εάν είστε επιδει!ι μανείς π υ αίνεται να είναι ι πλείστ ι, "ι μ ν θα αγ ράσετε την μάρκα, αλλά με π λύ καμάρι να ανέ"εστε την μάρκα να αναγρά εται παντ ύ. Μια και είμαστε σε διακ - πές πρ σέ!αμε ιδιαίτερα τα μαγι /μπλ υ;άκια να αναγρά νται ι μάρκες σε τέτ ι μέγεθ ς, π υ σ"εδ ν έρ ν την ενδυμασία αυτή γίνεται μια κιν ύμενη δια ήμιση.

<ντως «μ ντέρν ι» και επιδει!ι μανείς στην Κύπρ καθιερώσαμε τι τ κάθε !έν και εύη" είναι και τ τι καλύτερ . Και έτσι με την μανία αυτή π υ μας διακατέ"ει κατασκευάσαμε την πλατεία Ελευθερίας με !έν αρ"ιτεκτ νικ ίκ , π υ άσει των εκθέσεων τ υ Διευθυντή τ υ Έργ υ ( άσει της έκθεσης στ ν τύπ εάν αυτ είναι ρθ ) τ έργ θα παραμείνει ασυμπλήρωτ . Έγιναν ακ μη δύ έργα στην ευρύτερη περι "ή απ !έν υς αρ"ιτέκτ νες με ωραία μεν εμ άνιση έργ υ, αλλά "ι λειτ υργικά και ασ αλώς "ι ιώσιμα ως επένδυση. ρισμέν ι αρ"ιτέκτ νες ντ πι ι ν μά; υν τα έργα «πε; υν τρυπες», ενώ άλλ ι με τιμή διάθεσης 3.500 ευρώ/τ.μ. με τ σα λάθη στην διαρρύθμιση, π υ τα καθιστ ύν μη λειτ υργικά. Βέ αια έ" υμε και τ υς «δικ ύς» μας αρ"ιτέκτ νες με π λύ ωραία έργα εμ ανισιακά, αλλά και σπάταλα απ την άλλη. Παράδειγμα τα νέα γρα εία της Π λε δ μίας σε ένα π λύ ωραί σ"έδι , αλλά ενώ στ ισ γει θα μπ ρ ύσαν να τ π θετηθ ύν τ υλά"ιστ ν 50 άτ μα ρίσκεται μ ν κυρίως "ώρ ς υπ δ "ής, παρ μ ίως τ Υπ υργεί ικ ν μικών κλπ. Παρ μ ια κτίρια σπατάλης υπάρ" υν κυρίως σε Κυ ερνητικά γρα εία π υ α ύ κερδηθεί διαγωνισμ ς της αρ"ιτεκτ νικής, τ έργ εκτελείται δια ρετικά και στ τέλ ς τ κ στ ς είναι τ υλά"ιστ ν 1.2-2 ρές τ υ καθ ρισθέντ ς κ στ υς τ υ διαγωνισμ ύ.

Έγιναν και διά ρα άλλα έργα π λύ καλής αρ"ιτεκτ νικής πως τ Olympic Tower στην Λεμεσ , τ Ψαρ λίμαν και η Μαρίνα Λεμεσ ύ και τ σα άλλα. Γιατί να έ" υμε αυτ τ «αίπι» να αγ ρά; υμε ν μα παρά την υσία και π υ στ τέλ ς καταλήγ υμε στ ασύμ ρ κ στ ς; Ασ αλώς και "ρεια; μαστε !έν υς ίκ υς εκεί π υ δεν υπάρ"ει η τ πική τε"ν γνωσία, αλλά και εδώ η "ρήση των !ένων ίκων θα πρέπει να ρίσκεται σε δεύτερη μ ίρα και με στ " την εκμάθηση/ απ κτηση εμπειριών απ τ υς !έν υς σε ντ πι υς. Την ευθύνη μως θα πρέπει να την έρει ντ - πι ς αρ"ιτέκτ νας, π ί ς να μην παρ υσιά;εται ως τυπικά παρευρισκ μεν ς αλλά υσιαστικ ς με ευθύνες. Υπάρ" υν έ αια ι τ πικ ί και διεθνείς καν νες επί τέτ ιων θεμάτων.

Πράγματι μως υπάρ" υν έργα στα π ία ι ντ πι ι αρ"ιτέκτ νες δεν μπ ρ ύν να ανταπ κριθ ύν λ γω μη ύπαρ!ης εμπειρίας – π.". γήπεδα γκ λ , μαρίνες, πρωτ - π ριακά έργα ανάπλασης κλπ κλπ. Ασ αλώς δεν είμαστε εναντί ν των !ένων αρ"ιτεκτ - νων και άλλων, αλλά να μην παρασυρ μαστε απ τα εύη"α !ένα ν ματα μ ν . Δηλαδή τι έ"ει να ;ηλέψει τ Ψαρ λίμαν Λεμεσ ύ, τ Υπ υργεί ικ ν μικών, τα έργα διά ρων ελεγκτικών ίκων μεγέθ υς, τα διά ρα γρα ειακά έργα επί της παραλιακής λεω - ρ υ Λεμεσ ύ και τ σα άλλα. Ασ αλώς τα μεγάλη διεθνή ν ματα έ" υν και τ υς ακ - λ ύθ υς τ υς, π υ δίδ υν ιδιαίτερη σημασία στ ν μα τ υ αρ"ιτέκτ να και άρα πρακτικά θέματα πως η λειτ υργικ τητα, τ κ στ ς και δυνατ τητες κατασκευής, "ρ - ν ς κλπ δεν είναι ιδιαίτερα σε πρ τεραι τητα. Είναι δε πρ σεκτ τι σε 1-2 περιπτώσεις π υ εί"αμε κάπ ια ανάμι!η με αυτ ύς τ υς διεθνείς ίκ υς και παρ’ λες τις παρ τρύνσεις τ υ ιδι κτήτη για κάπ ιες αλλαγές για μείωση κ στ υς, η απάντηση τ υς ήταν «είτε δέ"εστε τ σ"έδι είτε εύγ υμε» και λα αυτά μην ν μί;ετε τι έρ ν τ ν μα τ υ ίκ υ είναι και αυτ ς π υ κάνει την δ υλειά. Κάπ ι ς "αμηλ τερ υ επιπέδ υ αρ"ιτέκτ νας την αναλαμ άνει, ενώ τ Πακιστάν πρ σ έρεται (λ γω "αμηλ ύ κ στ υς) για την επε!εργασία των αρ"ιτεκτ νικών λεπτ μερειών και άλλων δεδ μένων ( πως και για τα λ γισμικά πρ - γράμματα).

Παρακ λ υθώντας την αγ ρά ακινήτων εδώ και 35 "ρ νια πρ σέ" υμε τ σ παλαι τερ υς αλλά ιδιαίτερα νέ υς ντ πι υς αρ"ιτέκτ νες με π λύ ωραία σ"έδια λειτ υργικά και εντ ς πλαισίων τ υ κ στ ς κατασκευής και κατ’ επέκταση τιμής διάθεσης τ υς. Στ τέλ ς της ημέρας ίσως πρώην εργ λά ς της πλατείας Ελευθερίας να εί"ε δίκαι απ τι τώρα πληρ ρ ύμαστε και με τις νέες πρ σ ρές +30%. Ως εκ τ ύτ υ και κατά την δική μας άπ ψη μήπως τα «!ένα» εύη"α ν ματα να πιστεύ υν τι είμαστε ένα Κράτ ς τύπ υ «άρπα κ λλα»!!

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.