ΠΠÏÏÂÂÎÎÙÙÚÚÔÔÓÓÈÈÎέfifi˜ ˜ ÔÔ‰‰ËËÁÁ­fifi˜ ˜ ÁÁÈÈ· · ÂÂÈȯÂÂÈÈÚÚ‹‹ÛÛÂÂÈȘ  ¯ ˜ · fifi  ÙÙËËÓÓ FFMMWW

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μια νέα υπηρεσία για τις επι"ειρήσεις π υ έ" υν έδρα ή δραστηρι π ι ύνται στην Κύπρ έ"ει εγκαθιδρύσει η Εταιρεία Επικ ινωνίας, Δημ σι τητας, Εκδ σεων, Δια ήμισης και Συνεδρίων FMW Fi­nan­cial Me­dia Way.

Με σκ π να ηθήσει τις επι"ειρήσεις να πρ άλ υν τις δραστηρι τητές τ υς και να αυ!ήσ υν τις εργασίες τ υς, η FMW έ"ει δημι υργήσει την υπηρεσία “Cyprus Com­pa­nies AZ”. Βασικά, πρ κειται για ένα πρωτ π ριακ on line business di­rec­tory, τ π ί λειτ υργεί εντ ς της γνωστής ικ ν μικής ιστ σελίδας www.nomisma.com.cy.

Στ ν ειδικ και λειτ υργικά διαμ ρ ωμέν "ώρ της ιστ - σελίδας, ι επι"ειρήσεις π υ ενδια έρ νται μπ ρ ύν να κατα- "ωρήσ υν: - Τ ν μα και τ λ γ τυπ τ υς. - Κείμεν (ελληνικ και αγγλικ ) για τ ιστ ρικ , τ υς τ μείς δραστηρι τητάς τ υ, τα πρ ϊ ντα και τις υπηρεσίες τ υς. - Τα στ ι"εία επικ ινωνίας τ υς με "άρτη της Google για την έδρα τ υς - Φωτ γρα ίες απ τις δραστηρι τητές τ υς Τα έλη για τις επι"ειρήσεις Τα έλη για τις πρ αλλ μενες επι"ειρήσεις είναι ευν ητα και π λλά: - Θα πρ άλλ νται με π λύ "αμηλ κ στ ς για ένα "ρ ν μέσω της ιστ σελίδας www.nomisma.com.cy - Θα τις ρίσκει εύκ λα και απλά κάθε ενδια ερ μεν ς - Θα μπ ρ ύν να πρ άλλ υν τις πρ σ ρές τ υς και π ι - δήπ τε άλλ νέ σ"εδιασμ τ υς - Θα απ κτήσ υν υψηλή επισκεψιμ τητα ι ιστ σελίδες τ υς, α ύ θα υπάρ"ει link απ την ιστ σελίδα www.nomisma.com.cy στη δική τ υς - Θα αυ!ήσ υν την πελατεία τ υς και ίσως τις πωλήσεις τ υς, λ γω της καθημερινής και μεγάλης πρ λής τ υς

ι ενδια ερ μεν ι μπ ρ ύν να πληρ ρηθ ύν για την υπηρεσία “Cyprus Com­pa­nies A-Z”, επισκεπτ μεν ι την ιστ - σελίδα nomisma.com.cy ή επικ ινωνώντας με τ τηλέ ων της FMW Fi­nan­cial Me­dia Way 22342005.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.