ΔÔ ÌÔÈÚ·›Ô ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ θέατρ τ υ παραλ γ υ μετα!ύ Γερμανών «α!ιωματ ύ"ων» και Μάρι Ντράγκι συνε"ί;εται με αμείωτ ρυθμ .

Την σκυτάλη απ τ υς Σ ιμπλε, Βάιντμαν και Yιν πήρε Hans Michel­bach, επικε αλής της ?ριστιαν κ ινωνικής Ένωσης (CSU), αδελ ύ κ μματ ς τ υ CDU της An­gela Merkel π ί ς στ ίδι αλα; νικ ύ ς με τ υς π ι πάνω κατηγ ρησε τ ν πρ εδρ της ΕΚΤ πως με τα σ"έδιά τ υ να αγ ρά;ει μ λ γα των υπερ"ρεωμένων "ωρών, α!ι λ γ ύμενα ως junk, μετατρέπει την ΕΚΤ σε τράπε;α junk. Συνε"ί; ντας με θράσ ς "ιλίων Καρδιναλίων δεν δίστασε να απ καλέσει ανίκαν τ ν Draghi π υ δεν έ"ει μάθει τίπ τα απ την εμπειρία τ υ στην ΕΚΤ. «Είναι λάθ ς άνθρωπ ς για τη θέση. Ε!ευτελί;ει τ υς Ευρωπαί υς π λίτες π υ σήκωσαν τ άρ ς των μεταρρυθμίσεων για τ μέλλ ν των "ωρών τ υς» συμπλήρωσε.

Βε αίως αυτ π υ δεν μας λέει είναι πως ε!ευτελισμ ς π υ έ;ησαν και ; υν ι Ευρωπαί ι π λίτες απ την εγκληματική λιτ τητα π υ τ υς επέ αλαν ετσιθελικά και δικτατ ρικά ι Γερμαν ί είναι ίσως η κύρια αιτία π υ ανάγκασε τ ν Draghi να πρ "ωρήσει με την έσ"ατη λύση τ υ QE. Απ την στιγμή π υ ι π λιτικές λιτ τητας "ι μ ν δεν επέ εραν τα επιθυμητά απ τελέσματα αλλά εδώ και 5 "ρ νια π υ ε αρμ στηκαν Ευρωπαϊκ ς ν τ ς συνε"ί;ει να "άνει ΑΕΠ. Και συνε"ί;ει να "άνει ΑΕΠ ενώ την ίδια ώρα παράγει "ρέ ς α ύ η σκληρή και επίμ νη λιτ τητα "ι μ ν δεν ελτίωσε τ δημ σι "ρέ ς, αλλά αντίθετα επι ράδυνε την ανάπτυ!η και πρ λείανε τ έδα ς για την εμ άνιση των απ πληθωριστικών τάσεων. Απ πληθωρισμ ς π υ δυσ"εραίνει τ σ τ "ρέ ς σ και τ ΑΕΠ α ύ θέτει τις ευρωπαϊκές "ώρες σε ένα αύλ κύκλ "ρέ υς και απ πληθωρισμ ύ.

ι Γερμαν ί με τ έτσι θέλω έ" υν επι άλει μια επιλεκτική Γερμανική ν μισματική και δημ σι ν μική ένωση την π ία την κ υν και την ρά υν στα μέτρα τ υς αναλ γως της περίπτωσης.

Μια ένωση μως π υ "τίστηκε στα θεμέλια εν ς άνισ υ ικ ν μικ ύ συστήματ ς, π υ ι "ώρες μέλη παρέδιδαν την ανε!αρτησία τ υς μα;ί με τ ν μισμά τ υς, η ενιαία π λιτική π υ υλ π ι ύταν δεν λάμ ανε υπ ψη τα εσωτερικά καθεστώτα κάθε "ώρας, και δεν υπήρ"ε η θωράκιση μιας ευρύτερης εγγύησης των καταθέσεων (κάτι π υ έγινε ιδιαίτερα εμ ανές με τ !έσπασμα της τραπε;ικής κρίσης στην Κύπρ ). Κατά αυτ ν τ ν τρ π τα πρ γράμματα λιτ τητας "αρακτηρί; νταν απ ένα θεσμικ έλλειμμα. Κάτι π υ τώρα τρέ"ει η ΕΕ να δι ρθώσει. Αλλά με την μείωση τ υ ι τικ ύ επιπέδ υ, και την αύ!ηση τ υ εθνικισμ ύ στις "ώρες μέλη της, η ΕΕ δύσκ λα συμ ωνεί σε κ ινές λύσεις. Η ανάπτυ!η επέρ"εται αργά έως και καθ λ υ και αυτ δηγεί σε μια ακ μη πι διαιρεμένη Ευρώπη τ υ κέντρ υ και της περι έρειας, π υ γίνεται λ και πι εγωκεντρική.

Μια Ευρώπη π υ συνθλί εται ανάμεσα στις ανισ τητες π υ η ίδια η Γερμανία πρ κάλεσε με τις π λιτικές της και αυτ είναι τ ελάττωμα των Γερμανών. Μπ ρεί ετσιθελικά και αλα; νικά να πέτυ"αν να έρ υν με τα νερά τ υς σ"εδ ν στ σύν λ της, λ κληρη την π λιτική ηγεσία της Ευρω;ώνης αλλά αγν ύν ένα ασικ καν να. ι π λιτικές ηγεσίες εκλέγ νται απ τ ν λα . Και σ λα ς ;ει αυτή την ικ ν μική και κ ινωνική ε!αθλίωση τα ευρωσκεπτικιστικά κ μματα θα κυριαρ"ήσ υν με τελικ απ τέλεσμα την διάλυση της ΕΕ. Ακ μα και τ ν Mario Draghi να εμπ δίσ υν να "αλαρώσει την ν μισματική π λιτική σ ι ικ ν μίες δεν ανακάμπτ υν λα ς θα τιμωρήσει με την λαϊκή εντ λή τ υ τις π λίτικές αυτές.

ι Γερμαν ί "ι μ ν δεν τ αναγνωρί; υν αυτ και δεν τ απ δέ" νται αγν ώντας παντελώς την λαϊκή ύληση αλλά τρα άνε ακ μα περισσ τερ τ σ" ινί. Μ λις πρ σ ατα κυνικ ς Σ ιμπλε για ακ μα μια ρά με ύ ς αυτ κράτ ρα απέρριψε "ωρίς δεύτερη κ υ έντα την "ρήση 100 δισ. ευρώ απ τ ν Ευρωπαϊκ Μη"ανισμ Σταθερ τητας ως εγγυήσεις για δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπε;ας Επενδύσεων.

«ε"άστε τ » έρεται να είπε Σ ιμπλε σε Ρέγκλινγκ και ? γιερ, π υ πρ ωθ ύν την θέση Γι ύνκερ για "ρήση των 100 δισ. », τ νί; ντας τι δεν τίθεται θέμα ανακαταν μής των π ρων τ υ ΕΜΣ, ενώ τ υς υπενθύμισε τι Μη"ανισμ ς δημι υργήθηκε για τη διάσωση τ υ ευρώ και "ι για τη "ρηματ δ τηση έργων.

Αυτ τ ελάττωμα των Γερμανών να απ δε"τ ύν και να αναγνωρίσ υν την Λαϊκή ύληση της μεγάλης πλει ψη ίας τ υ λα ύ της Ευρώπης για αλλαγή στην π λιτική της λιτ τητας θα τ υς απ εί στ τέλ ς και μ ιραί . Αν ι υπ λ ιπες π λιτικ ί ηγέτες ντως επιθυμ ύν την συνέ"ιση της ΕΕ θα πρέπει να ρ υν τ θάρρ ς και ίσως τ θράσ ς να ε!αναγκάσ υν την Γερμανία να τερματίσει την εγκληματική αυτή λιτ - τητα και να "αρά!ει νέα π λιτική με ασικ ύς ά! νες την ανάπτυ!η και την αλληλεγγύη μετα!ύ των κρατών μελών.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.