∂∂ ∫∫ ΔΔ:: ∞∞ÁÁÔÔÚÚ¿ ¿ ÎηÏÏ˘ · ˘ ÌÌÌ̤¤ÓÓˆÓÓ ˆ ÔÔÌÌÔÔÏÏ­fi­fiÁÁˆÓÓ,, ˆ ·ÌÌÂÂÙÙ¿‚ · ¿ ‚ ÏÏËËÙÙ· · ÙÙ· · ÂÂ  ÈÈÙÙ­fi­fiÎÎÈÈ· ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ ευρωπαϊκ ν μισμα κινήθηκε σταθερ π ιητικά την τελευταία δ μάδα έναντι τ υ αμερικανικ ύ δ λαρί υ μετα!ύ 1,2500-1,2700 ενώ "θες νωρίς τ απ γευμα τύγ"ανε διαπραγμάτευσης στ 1,2620.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε;α (EKT) την περασμένη ε δ μάδα διατήρησε αμετά λητα τα επιτ κια ανα ράς σε ιστ ρικά "αμηλά επίπεδα. Πρ εδρ ς της διευκρίνισε τι ι αγ ρές καλυμμένων μ λ γων θα αρ"ίσ υν στα μέσα κτω ρί υ, ενώ ι αγ ρές ABS εντ ς τ υ δ’ τριμήν υ τ υ έτ υς και θα διαρκέσ υν για περί δ δύ ετών. Επίσης, ανα έρθηκε τι τ πρ γραμμα αγ ράς τίτλων θα περιλαμ άνει τίτλ υς, ι π ί ι πρ έρ" νται και απ κράτη με πιστ ληπτική δια άθμιση "αμηλ τερη της ΒΒΒ- ( πως Ελλάδα, Κύπρ ς), υπ πρ ϋπ θέσεις συμπεριλαμ αν μέν υ συγκεκριμέν υ ικ ν μικ ύ πρ γράμματ ς.

Επιπλέ ν, αρνητικά επέδρασαν για τ ευρώ τα δυσμενέ- στερα των αναμεν μενων στ ι"εία π υ ανακ ινώθηκαν για τ δείκτη επενδυτικής εμπιστ σύνης Sen­tix στην Ευρω;ώνη και τη ι μη"ανική παραγωγή στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, δείκτης επενδυτικής εμπιστ σύνης Sen­tix υπ "ώρησε τ ν κτώ ρι σε "αμηλ -13,7 (εκτίμηση: -11) απ τ Μάι τ υ 2013, καταδεικνύ ντας τι η πρ σ ατη επιδείνωση των μακρ ικ ν μικών δεδ μένων έ"ει αρνητικ αντίκτυπ στην επενδυτική εμπιστ σύνη. Στη Γερμανία η ι μη"ανική παραγωγή κατέγραψε σε μηνιαία άση τ ν Αύγ υστ τη μεγαλύτερη υπ "ώρηση -4% (εκτίμηση: -1,5%) απ τ ν Ιαν υάρι τ υ 2009 και σε ετήσια άση εμ άνισε τη μεγαλύτερη μείωση -2,8% (εκτίμηση: -0,5%) απ τ Ν έμ ρι τ υ 2012. Σ

`ύμ ωνα με την τελική μέτρηση, δείκτης μεταπ ίησης PMI στην Ευρω;ώνη διαμ ρ ώθηκε τ Σεπτέμ ρι στις 50,3 μ νάδες (πρ ηγ ύμενη μέτρηση: 50,5) καταδεικνύ ντας ανάπτυ!η τ υ τ μέα για 15 συνε" μεν μήνα. Επιπρ σθετα, ι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν σε μηνιαία άση τ ν Αύγ υστ τη μεγαλύτερη αύ!ηση 1,2% (εκτίμηση: 0,1%) απ τ Ν έμ ρι τ υ 2013 και σε ετήσια άση ενισ"ύθηκαν κατά 1,9% (εκτίμηση: 0,7%).

Βελτίωση των συνθηκών στην αγ ρά εργασίας στις ΗΠΑ κατέδει!αν τα στ ι"εία π υ ανακ ινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή, ενισ"ύ ντας την εκτίμηση τι η Fed θα πρ εί σε αύ!ηση τ υ επιτ κί υ της εντ ς τ υ α’ ε!αμήν υ τ υ 2015. Συγκεκριμένα, τ π σ στ ανεργίας υπ "ώρησε τ Σεπτέμ ρι σε "αμηλ 5,9% (εκτίμηση: 6,1%) απ τ ν Ι ύλι τ υ 2008 και ι νέες θέσεις εργασίας μη συμπεριλαμ αν - μέν υ τ υ αγρ τικ ύ τ μέα αυ!ήθηκαν στις 248.000 (εκτίμηση: 215.000).

Τ έλλειμμα τ υ εμπ ρικ ύ ισ ;υγί υ διαμ ρ ώθηκε τ ν Αύγ υστ σε "αμηλ $40,1 δις (εκτίμηση: $40,8 δις) απ τ ν Ιαν υάρι ενώ δείκτης υπηρεσιών ISM παρ υσίασε τ Σεπτέμ ρι ελα ρώς μικρ τερη της αναμεν μενης μείωση 58,6 (εκτίμηση: 58,5) καταδεικνύ ντας ανάπτυ!η τ υ τ μέα. Σύμ ωνα με τ ινστιτ ύτ ISM, μέσ ς ρ ς τ υ δείκτη (55,2) απ την αρ"ή τ υ έτ υς συμ αδί;ει με αύ!ηση τ υ ΑΕΠ της τά!εως τ υ 4%.

Πρ εδρ ς της Fed St. Louis (Bullard) εκτιμά τι η ικ ν μία των ΗΠΑ θα αναπτυ"θεί με ρυθμ τ υλά"ιστ ν 3% στ γ’ και δ’ τρίμην τ υ έτ υς. Επίσης, θεωρεί τι η μ σπ νδιακή Τράπε;α έ"ει ε αρμ σει ιδιαιτέρως επεκτατική ν μισματική π λιτική, για μεγαλύτερ "ρ νικ διάστημα απ τι αναμεν ταν. Τέλ ς, πρ σθεσε τι δεν ανησυ"εί για την επίπτωση της ενίσ"υσης τ υ δ λαρί υ στα τρέ" ντα επίπεδα, στην ικ ν μική ανάπτυ!η των ΗΠΑ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.