ΔΔËËÓÓ · ·fi­fiÊÊ·ÛÛËË  · ÙÙÔÔ˘ ˘ ∞ÓÓÒÒÙÙ·ÙÙÔÔ˘ · ˘ ÁÁÈÈ· · ÂÂÎÎÔÔÈÈ‹‹ÛÛÂÂÈȘ  ˜ ÂÂÚÚÈÈÌ̤¤ÓÓÂÂÈÈ ÙÙÔÔ ∂∂uur­roog­gr­roou­upp

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Την απ αση τ υ Ανώτατ υ Δικαστηρί υ για τ θέμα των εκπ ιήσεων, περιμένει τ Εurogroup, για την εκταμίευση της δ σης πρ ς την Κύπρ .

Σύμ ωνα με τ ν πρ εδρ τ υ Eurogroup Γερ ύν Ντάισελμπλ υμ η Τρ ικα ενημέρωσε τ υς υπ υργ ύς ικ ν μικών για την επικρατ ύσα κατάσταση και υπέδει+ε τι περί εκπ ιήσεων ν μ ς «παραμένει μια σημαντική εκκρεμ τητα π υ απ τρέπει την λ κλήρωση της πέμπτης α+ι λ γησης». «Αναμέν υμε την απ αση» τ υ Ανωτάτ υ Δικαστηρί υ», είπε, πρ σθέτ ντας τι τα τέσσερα ν μ θετήματα «θα μπ ρ ύσαν να πρ καλέσ υν επιπτώσεις» στ ν περί εκπ ιήσεων ν μ , τ ν π ί αρακτήρισε «αναγκαί » για τη δια είριση των μη ε+υπηρετ ύμενων δανείων αλλά και για την επιστρ ή τ υ ρηματ πιστωτικ ύ τ μέα της Κύπρ υ σε υγιή τρ ιά.

«#ταν η Τρ ικα ενημερώσει τι ι πρ απαιτ ύμενες δράσεις έ υν επιτυ ώς εκπληρωθεί, θα μπ ρέσ υμε να πρ ωρήσ υμε στην εκταμίευση της επ μενης δ σης της ικ ν μικής ήθειας» πρ ς την Κύπρ », είπε.

Μάλιστα, ά ησε να ενν ηθεί τι η εκταμίευση μπ ρεί να γίνει με συν πτικές διαδικασίες, σε τε ν κρατικ επίπεδ , μέσω της μάδας εργασίας τ υ Γι ύρ γκρ υπ, η π ία παρακ λ υθεί τις εκκρεμ τητες της πέμπτης α+ι λ γησης τ υ κυπριακ ύ πρ γράμματ ς.

# Γενικ ς Διευθυντής τ υ Ευρωπαϊκ ύ Μη ανισμ ύ Σταθερ τητας,Κλά υς Ρέγκλινγκ, ανέ ερε τι η δ ση θα ρηγηθεί στην Κύπρ , ταν υλ π ιηθ ύν ι πρ απαιτ ύμενες δράσεις.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.