ΔΔÔÔ Îέfi­fiÛÛÙÙÔÔ˜ ˜ ÙÙˆÓÓ ˆ Îο ¿ ‰ˆ ‰ˆÓÓ Î΢ÌÌ·›ÓÓÂÂÙÙ·ÈÈ ˘ · › · ÁÁ‡‡ÚÚˆ ˆ ÛÛÙÙ· ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Κ ντά στην υι θέτηση ν μ θεσίας για πρ ληψη και μείωση των ργανικών απ !λήτων !ρίσκεται η Κύπρ ς, με τ Τμήμα Περι!άλλ ντ ς να είναι σε πρ ωρημέν στάδι στη διαμ ρ(ωση των Καν νισμών π υ θα περιλαμ!άν νται στη ν μ θεσία αυτή.

Bπως δήλωσε η Λειτ υργ ς τ υ Τμήματ ς Περι!άλλ ντ ς Καλλιρρ η /ριστ (ή, η ικιακή κ μπ στ - π ίηση πρ !λέπεται μέσα στ εθνικ πρ γραμμα πρ ληψης δημι υργίας απ !λήτων π υ ετ ίμασε τ Τμήμα. Στ πρ - γραμμα αυτ , πως ανέ(ερε, ένα μέτρ πρ ληψης για μείωση των ργανικών απ !λήτων είναι η πρ ώθηση της κατ` ίκ ν κ μπ στ π ίησης απ τις Τ πικές Αρ ές.

Τ Τμήμα Περι!άλλ ντ ς έ ει ήδη !γει σε πρ σ( ρά και έ ει πρ !εί σε μια πρώτη δια! ύλευση της μελέτης, και ετ ίμασε για τ θέμα αυτ καν νισμ ύς, ι π ί ι θα μετα-

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.