ΔÚÂȘ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ÁÈ· ÙÔ μÚ·‚Â›Ô Σ·¯¿ÚˆÊ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ )υκρανικ κίνημα Euro­Maidan, Κ γκ λέ ς γυναικ λ γ ς De­nis Muk­wege, και η Α έρα ακτι!ίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων Leyla Yunus είναι ι τρεις (ιναλίστ για τ (ετιν !ρα!εί wα άρω( τ υ Ευρωπαϊκ ύ Κ ιν ! υλί υ για την Ελευθερία της Σκέψης.

) νικητής θα ανακ ινωθεί απ τ ν Πρ εδρ τ υ Ευρωπαϊκ ύ Κ ιν ! υλί υ και τ υς αρ ηγ ύς των π λιτικών μάδων στις 16 )κτω!ρί υ και η τελετή απ ν μής θα διε α θεί στ Στρασ! ύργ στις 26 Ν εμ!ρί υ. )ι τρεις (ιναλίστ είναι: - Τ (ιλ -Ευρωπαϊκ )υκρανικ κίνημα Euro­Maidan, εκπρ σωπ ύμεν απ τ δημ σι γρά( Mustafa Nayem, τη μ υσικ και νικήτρια της Euro­vi­sion Rus­lana Lyzhy­chko, την ακτι!ίστρια Ye­lyza­veta Schep­etyl­nykova, και τη δημ σι γρά( Te­tiana Chorno­vol.

- ) De­nis Muk­wege, Κ γκ λέ ς γυναικ λ γ ς π υ ειδικεύεται στην θεραπεία θυμάτων !ιασμ ύ και ιδρυτής τ υ Ν σ κ μεί υ Panzi στην π λη Bukavu της Λαϊκής Δημ κρατίας τ υ Κ νγκ .

-Η Leyla Yunus, Α έρα ακτι!ίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπερασπίστρια δικαιωμάτων των εθνικών μει ν τήτων στη ώρα της, η π ία αυτή τη στιγμή !ρίσκεται στη (υλακή αναμέν ντας τη δίκη της.

Τ Βρα!εί wα άρω( για την Ελευθερία της Σκέψης πήρε τ ν μα τ υ απ τ ν Σ !ιετικ επιστήμ να και αντι(ρ ν ύντα An­drei Sakharov, και καθιερώθηκε τ Δεκέμ!ρι τ υ 1988 απ τ Ευρωπαϊκ Κ ιν ! ύλι πρ ς τιμήν ατ μων ή ργανισμών π υ α(ιέρωσαν την ωή τ υς για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ειδικ τερα τ δικαίωμα στην ελεύθερη έκ(ραση.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.