ΠΠ SSaall aam­mii ss ÙÙ››ÌÌËËÛÛ ÙÙÔÔ˘˜ ˘ ˜ ÙÙˆÓÓ ˆ ™‡ ™‡ÚÚˆÓÓ ˆ ÓÓ·˘·ÁÁÒÒÓÓ · ˘· ‰‰ÈÈ· · ÛÛÒÒÛÛÙÙ˜ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ ν Πλ ίαρ Σπυρίδων Ηλι γαμ!ρ , τ ν Ύπαρ Ιωάννη Παναγιωτάκη, α ιωματικ ύς και τ πρ σωπικ τ υ κρ υα ιερ πλ ι υ Salamis Filox­e­nia, π υ συνέ!αλαν στη διάσωση των 350 ναυαγών απ την Συρία π υ επέ!αιναν σε μικρ πλ ιάρι στις 25 Σεπτεμ!ρί υ 2014 ! ρει δυτικά της Πά( υ, τίμησε Πρ εδρ ς Βάσ ς Γ. /ατ ηθε δ σί υ και τα μέλη τ υ Δι ικητικ ύ Συμ! υλί υ της Salamis Tours Hold­ings (Pub­lic) Ltd.

Τιμήθηκαν επίσης και επι!άτες ι π ί ι λ γω των επαγγελματικών τ υς δυνατ τήτων, ! ήθησαν εθελ ντικά εις τη διάσωση.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.