Π ∫‡ÚÔ˜ «Î¿Ëλ Ë μÂÏÎÔ˘Ï¤ÛÎÔ˘ ʇÁÂÈ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ δι ικητικ συμ ύλι τ υ Διεθν ύς Ν μισματικ ύ Ταμεί υ ε έτασε σε συνεδρίασή τ υ την έκθεση π υ παρ υσίασε η απ - στ λή τ υ π υ εί(ε επισκε θεί στα τέλη Ι υλί υ την Κύπρ . Πρ κειται για την περι δική επιθεώρηση της ικ ν μίας της Κύπρ υ, άσει τ υ άρθρ υ 4 τ υ καταστατικ ύ τ υ «Ταμεί υ». 3λ κληρη η έκθεση θα δ θεί στη δημ σι τητα σήμερα Τετάρτη.

Σύμ ωνα με πληρ ρίες, θα δ θ ύν στη δημ σι τητα τρία κείμενα. Τ πρώτ θα α ρά στα ασικά στ ι(εία και στα συμπεράσματα της επιθεώρησης, τ δεύτερ τε(νικής ύσεως +ητήματα, με σ αρ τερα τα δημ - σι ν μικά και τα τραπε+ικά και τ τρίτ την τ π θέτηση τ υ εκπρ σώπ υ της Κύπρ υ στ συμ ύλι , πάνω στις θέσεις π υ εκ ρά+ει η απ στ λή τ υ ΔΝΤ.

3ι ίδιες πηγές ανα έρ υν τι η έκθεση είναι περισσ τερ επικεντρωμένη στ υς κινδύν υς π υ υπάρ( υν και στα σα πρέπει να γίν υν και (ι τ σ στα σα έ( υν ήδη επιτευ(θεί απ την έναρ η τ υ κυπριακ ύ πρ - γράμματ ς. Γίνεται αναδρ μή απ την περί - δ πριν την κρίση και πως αυτή δημι υργήθηκε και γίν νται ανα ρές στις π λιτικές π υ ελή θησαν μετά τ πρ γραμμα κι αυτά π υ πρέπει να γίν υν και τ π υ θα πάμε. Παράλληλα υπάρ( υν και μεσ πρ θεσμες ανα ρές. Στη συ+ήτηση π υ ακ λ ύθησε, με συμμετ (ή των μελών τ υ συμ υλί υ, στις τ π θετήσεις επισημάνθηκε τι πρέπει να τελειώσει η εκκρεμ τητα με τις εκπ ιήσεις για να εκινήσει η τακτ π ίηση τ υ +ητήμα- τ ς των μη ε υπηρετ υμένων δανείων και να μπει τ πρ γραμμα πάλι σε τρ (ιά (on track).

Σ(ετικά με την απ στ λή π υ θα κάνει την 6η επιθεώρηση τ υ πρ γράμματ ς, δεν αναμένεται να μετα εί στην Κύπρ πριν τις αρ(ές τ υ 2015. Να σημειώσ υμε τι εκκρεμεί ακ μη η έγκριση της έκθεσης για την πέμπτη επιθεώρηση, μα+ί με την εκταμίευση της δ σης.

Πάντως γύρω στις 10 Ν εμ ρί υ πρ κειται να μετα εί στην Κύπρ λιγ μελής τε(νική επιτρ πή τ υ ΔΝΤ. Θα παραμείνει περίπ υ μία ε δ μάδα και θα ασ( ληθεί κυρίως με τα +ητήματα π υ εκκρεμ ύν ή επίκεινται, άση των πρ απαιτ ύμενων. Εν τω μετα ύ στην συνεδρίαση τ υ ΔΣ τ υ ΔΝΤ έλα ε (ώρα μία ενδια έρ υσα στι( μυθία μετα ύ της Ντέλια Βελκ υλέσκ υ και τ υ εκπρ σώπ υ της Κύπρ υ, Μέν Σνελ. Η κ. Βελκ υλέσκ υ άν ι ε την παρ υσίασή της με μία εκτ ς κειμέν υ ανα ρά στ μύθ τ υ Ίκάρ υ, λέγ ντας τι η Κύπρ ς πέτα ε πως μυθικ ς ήρωας π λύ κ ντά στ ν ήλι , με απ τέλεσμα να λιώσ υν τα τερά τ υ και να πέσει στη θάλασσα και να σκ τωθεί.

3 Μέν Σνέλ είπε στην κ. Βελκ υλέσκ υ τι η Κύπρ ς αντίθετα με τ ν Ικαρ , επέπλευσε. Της υπενθύμισε ακ μη τι έ(ασε να πει πως Ικαρ ς τ έπαθε γιατί δεν άκ υσε τις δηγίες τ υ πατέρα τ υ Δαίδαλ υ. 1μως η Κύπρ ς δεν εί(ε δηγίες, γιατί τ ΔΝΤ δεν έκανε αρκετά για να απ σ ήσει την κρίση. 3 3λλανδ ς εκπρ σωπ ς της Κύπρ υ στ ΔΣ τ υ ΔΝΤ συμπλήρωσε πάντως πως ίδι ς θέλει να σκέ τεται την Κύπρ σαν τη Θεά Α ρ δίτη π υ γεννιέται μέσα απ τη θάλασσα. 3ι ανα ρές αυτές πάντως, μάλλ ν ευ(άριστ κλίμα δημι ύργησαν, παρά αντιπαράθεση.

Εκ μέρ υς τ υ εκπρ σώπ υ της Κύπρ υ εκ ράστηκαν ευ(αριστίες πρ ς την Ντέλια Βελκ υλέσκ υ, της π ίας η συγκεκριμένγ παρ υσίαση απ τέλεσε και την τελευταία της ενασ( ληση με την Κύπρ . Ήδη έ(ει αναλά ει επικε αλής της απ στ λής τ υ ΔΝΤ για την Κύπρ , Μάρκ Λι ύις, π υ θα επισκε θεί τη Λευκωσία στις 4 Ν εμ ρί υ, για τ συνέδρι τ υ Economist.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.