∂˘Úˆ·˚ο stress-tests ¯ˆÚ›˜ stress…

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Άλλ ένα Ευρωπαϊκ ιάσκ εί αμε την ε δ μάδα π υ μας πέρασε π υ τα π λυαναμεν μενα stress-tests ανακ ινώθηκαν αλλά ήταν τιδήπ τε άλλ εκτ ς απ stress.

Αυστηρά μιλ ύντες με ικ ν μικ ύς ρ υς τι είναι τα stress-tests; Τα τραπε#ικά τεστ αντ ής (stress tests) είναι υσιαστικά πρ σ μ ιώσεις μελλ ντικών ικ ν μικών γεγ - ν των, π υ μ ντελ π ι ύν αντί% α ικ ν μικά σενάρια (worst-case sce­nar­ios), σ εδιασμένα για να α%ι λ γήσ υν αν μια τράπε#α ή ένα ρηματ πιστωτικ ίδρυμα έ ει επαρκή κε άλαια για να αντέ%ει τις επιπτώσεις δυνητικών αρνητικών ε%ελί%εων «στην ικ ν μία». Και τ νί# υμε τ «στην ικ ν μία». Μια ικ ν μία η π ία στις πλείστες ευρωπαϊκές ώρες ρίσκεται σε συνε μενη ύ εση, η ανεργία έ ει κτυπήσει μέ ρι και 30%, απ πληθωρισμ ς είναι συνε μεν ς, τα μη ε%υπηρετ ύμενα δάνεια έ υν %επεράσεις τα 900 δις ευρώ ενώ ι τιμές των ακινήτων ρίσκ νται σε συνε - μενη πτώση. Τα δεδ μένα αυτά απ τελ ύν τ ασικ σενάρι (base case sce­nario) και ι τ αντί% (worst-case sce­nario) πάνω στ π ί πρέπει να ασιστ ύν τα stress tests.

Επίσης στην Κύπρ έ υμε και τ παράδ % , ι Τράπε#ες να τελ ύν υπ καθεστώς τραπε#ικών περι ρισμών, πράγμα π υ δεν μπ ρεί να αγν ηθεί στην διενέργεια των stress tests α ύ ταν ι περι ρισμ ί αρθ ύν κανείς δεν μπ ρεί να πει με σιγ υριά σε π ι μέγεθ ς θα είναι η εκρ ή καταθέσεων.

Στην Αμερική, π υ τρέ ει με ανάπτυ%η γύρω στα 3% εδώ και τρία ρ νια και η ανεργία έ ει κατέ ει κάτω απ τ 6% για πρώτη ρά απ τ 2007, τα stress tests π υ θα επι άλει η Fed τ ν ερ μεν Ιαν υάρι στ υς δικ ύς της ρηματ πιστωτικ ύς μίλ υς, απέ υν έτη ωτ ς απ τα Ευρωπαϊκά.

1πως εύστ α επισημαίν υν έμπειρ ι αναλυτές μετα%ύ των δυ «σ λών» επ πτείας υπάρ ει τεράστια απ σταση. Φέρν ντας ως αρακτηριστικ παράδειγμα τι κατά τ ακραί σενάρι της FED η ανεργία πρ λέπεται να ανέ ει στ 10%, απ 5,9% π υ ρίσκεται σήμερα και πτώση των αγ ρών κατά 60%. Επίσης π λύ σημαντικ είναι τ γεγ ν ς πως η FED δεν απ δέ εται τα κρατικά μ λ γα.

Απ την άλλη τα ευρωπαϊκά τεστ αντ ής είναι υπερ - λικά “soft” και π λύ πι επιεική απ ,τι τα αμερικανικά. Εάν ι ευρωπαϊκές τράπε#ες υπ άλλ νταν στα αμερικανικά stress tests, ίσως να μην περν ύσε σ εδ ν καμία. Καταρ ήν αυτ συμ αίνει ε%αιτίας της ευέλικτης ερμηνείας τ υ τι συνιστά “core cap­i­tal” ( ασικά κε άλαια). Στις ΗΠΑ, τ core cap­i­tal είναι κε άλαι . Στην Ευρώπη, υπάρ υν π λλές μετα λητές π υ στηρί# υν την ανάλυση. Για παράδειγμα, τ ελ ς απ την ανα αλλ μενη ρ λ γία (De­ferred tax as­sets) δεν θεωρείται κε άλαι στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με την Ευρώπη. Επίσης, ι ρισμ ί των μη ε%υπηρετ ύμενων δανείων είναι αλαρ τερ ι στην Ευρώπη, ενώ ι τράπε#ες μπ ρ ύν να συμπεριλά υν τα κρατικά μ λ γα στα core κε άλαιά τ υς, παρά τ ν κίνδυν ρε κ πιών.

Επίσης ι ευρωπαϊκές τράπε#ες έ υν ενισ ύσει τα επίπεδα των κε αλαίων τ υς, εν ψει των τεστ, συγκεντρών - ντας περίπ υ 80 δισ. ευρώ μέσα στ 2013 και σ εδιά# ντας να αντλήσ υν άλλα 60 δισ. ευρώ έτ ς πράγμα τ π ί λή θηκε υπ ψη στην διενέργεια των stress tests. Πράγμα αν μη τι άλλ παράδ % α ύ κανείς δεν γνωρί#ει εκ των πρ τέρων αν ι συνθήκες στις αγ ρές θα είναι τέτ ιες π υ θα επιτρέψ υν την άντληση των 60 δις.

Τ πι παράδ % μως παραμένει τ παράδειγμα της Κύπρ υ πως και της Ελλάδας, της Π ρτ γαλίας και της Ιρλανδίας.

Τα απ τελέσματα των stress tests ρησιμ π ι ύνται απ τις επ πτικές αρ ές για να ε%ετάσ υν κατά π σ ι τράπε#ες διαθέτ υν κατάλληλες διαδικασίες δια είρισης κινδύν υ (risk man­age­ment) σε περίπτωση π υ περι ριστ ύν σημαντικά ι πηγές ρηματ δ τησης τ υς, πως για παράδειγμα σε περίπτωση “παγώματ ς” της αγ ράς, ή σημαντικής μείωσης τ υ αριθμ ύ των καταθέσεων / καταθετών της (de­pos­i­tor run). Πως κρίν νται ι Κυπριακές τράπε#ες επαρκείς ταν τ de­pos­i­tor run απ πιθανή άρση των τραπε#ικών περι ρισμών δεν λαμ άνεται καθ λ υ μα καθ λ υ υπ ψιν? Επίσης πως γίνεται ι ελληνικές, π ρτ γαλικές και ιρλανδικές τράπε#ες με τα μη ε%υπηρετ ύμενα δάνεια να έ υν %επεράσει τ 50% και τ υς ισ - λ γισμ ύς τ υς να ευν ύνται απ τ τρικ τ υ de­ferred tax as­sets να έ υν περάσει τα stress tests με πλήρη επιτυ ία;

Είναι %εκάθαρ τ τι έ ει συμ εί. Τ πρωτ ανή πατατράκ π υ πέρασαν ι Ευρωπαϊκές ρηματαγ ρές τις τελευταίες ε δ μάδες δημι ύργησε μια εικ να ανασ άλειας, α ε αι τητας και έντ νης εσωστρέ ειας.

Για να απ ευ θεί αυτή η δυσμενής ε%έλι%η και με την συγκατά αση της ΕΚΤ και με α ρμή τα πρ σ ατα δραματικά γεγ ν τα στις αγ ρές π υ απέδει%αν π σ εύθραυστη είναι η κατάσταση (κρα στα ρηματιστήρια, άν δ ς απ δ - σεων μ λ γων), απ ασίστηκε τα stress tests να μην περιλαμ άν υν τ σ ισ υρ stress σ αρ ικώς σ εδια# ταν. Τα stress tests των τραπε#ών ρησιμ π ιήθηκαν με ρ υς π λιτικ ύς ώστε να στηρι θεί και η εύθραυστη π λιτική ισ ρρ πία στις μνημ νιακές κυ ερνήσεις. Ε%άλλ υ αυτ αίνεται και απ τ γεγ ν ς πως τα stress tests ασίστηκαν στ υς καν νισμ ύς Bασιλείας ΙΙ και ι Bασιλείας ΙΙΙ π ί ς θα αρ ίσει να ισ ύει απ τ 2019. Βάσει της Βασιλείας III τ ευρωπαϊκ bank­ing εκτιμάται πως είναι κατά 100 μ νάδες άσης αμηλ τερ ς απ τις πρ σ ατες επιδ σεις στα stress tests. Ε%έλι%η π υ σημαίνει πως τ ευρωπαϊκ bank­ing των μνημ νιακών ωρών θα κληθεί να ανα#ητήσει νέα κε άλαια, πρ κειμέν υ να ανταπε%έλθει στις αυ%ημένες απαιτήσεις των νέων καν νισμών.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.