ΣΣËËÌÌÈȤ¤˜ ˜ ÛÛÙÙÔÔ ÃÃ∞∞∫∫ ÌÌÂÂÙÙ¿ ¿ ÙÙ· · ÙÙÂÂÛÛÙÙ ·ÓÓÙÙÔÔ¯‹˜ · ¯ ‹˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Με ημιές έκλεισε την Δευτέρα τ ρηματιστήρι Α ιών Κύπρ υ, στην πρώτη ρηματιστηριακή συνάντηση, μετά τη δημ σι π ίηση των θετικών απ τελεσμάτων των κυπριακών τραπε ών στα τεστ αντ ής (stress test), ε ανεμί ντας έτσι τα σημαντικά κέρδη πέρα τ υ 2% π υ κατέγρα$ε στ πρώτ ημίωρ των συναλλαγών.

Λ'γω της αργίας της 28ης *κτω+ρί υ δεν υπήρ ε θες ρηματιστηριακή συνάντηση. * Γενικ'ς Δείκτης έκλεισε την Δευτέρα στις 110,19 μ νάδες, υπ ωρώντας σε π σ στ' 0,74%.

* Δείκτης FTSE/CySE20 έκλεισε επίσης με ημιές 0,65% στις 56,80 μ νάδες. * ημερήσι ς 'γκ ς συναλλαγών ανήλθε στις 78.587 ευρώ.

Αρνητικά έκλεισε η πλει ν'τητα των επιμέρ υς ρηματιστηριακών δεικτών, ενώ αμετά+λητ ι παρέμειναν ι δείκτες της Παράλληλης Αγ ράς και των ;εν δ είων.

Με πτώση έκλεισαν η Κύρια Αγ ρά σε π σ στ' 1,04%, η Εναλλακτική Αγ ρά κατά 2,67% και ι Επενδυτικές κατά 0,40%.

Σε ',τι α$ ρά τις μετ ές, τη μεγαλύτερη εμπ ρευσιμ'- τητα παρ υσίασε η μετ ή της Ελληνικής Τράπε ας με 'γκ συναλλαγών 62.877 ευρώ (τιμή κλεισίματ ς 0,075 ευρώ - πτώση 1,32%), ακ λ υθ ύμενη απ' τη μετ ή της ΚΕ* με 'γκ συναλλαγών 6.500 ευρώ (τιμή κλεισίματ ς 0,65 ευρώ - πτώση 8,45%), τη μετ ή της Δήμητρα Επενδυτική με 3.327 ευρώ (τιμή κλεισίματ ς 0,357 ευρώ, πτώση 0,83%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με 'γκ συναλλαγών 2.268 ευρώ (τιμή κλεισίματ ς 0,432 ευρώ - πτώση 10%) και της At­lantic In­surance με 2.200 ευρώ (τιμή κλεισίματ ς 1,10 ευρώ - ωρίς μετα+ λή).

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.