Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2014 ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌ­fiÛÈÔ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μέ ρι τ τέλ ς τ υ έτ υς θα κατατεθ ύν συγκεκριμένες πρ τάσεις για τις πρ αγωγές, τις αυ%ήσεις και τ κρατικ μισθ λ γι , στ πλαίσι της μεταρρύθμισης της δημ σιας υπηρεσίας, δήλωσε Υ υπ υργ ς παρά τω Πρ έδρω Κωνσταντίν ς Πετρίδης.

G κ. Πετρίδης, ανέ ερε τι πέραν της στενής ένν ιας των πτυ ών της μεταρρύθμισης - πρ αγωγές, αυ%ήσεις, κρατικ μισθ λ γι - η συ#ήτηση θα συνε ιστεί για ένα εύρ ς θεμάτων, πως ι σ έσεις των π λιτών με τ δημ σι , ι τρ π ι συναλλαγής και τα θέματα δια άνειας. Είπε τι ι λεπτ μέρειες τ υ θέματ ς αναμένεται να ε%εταστ ύν κατά τ υς επ - μεν υς μήνες, μέσα απ μια συμ υλευτική επιτρ πή η π ία θα απαρτί#εται και απ εκπρ σώπ υς των κ μμάτων.

Jρειά#εται αλλαγή ν τρ πίας, θα γίν υν κάπ ια συγκεκριμένα, σημαντικά πράγματα σύντ μα, αλλά η πρ σπάθεια πρέπει να συνε ιστεί και τα επ μενα ρ νια, είπε Υ υπ υργ ς παρά τω Πρ έδρω.

Ερωτηθείς αν είναι αισι δ % ς τι θα πρ ωρήσει η μεταρρύθμιση, κ. Πετρίδης είπε τι ι μεταρρυθμιστικές και εκσυγ ρ νιστικές πρ σπάθειες π υ γίν νται σε άλλες ώρες πρέπει να γίν υν και θα γίν υν και στην Κύπρ .

Ανέ ερε ε%άλλ υ τι σίγ υρα υπάρ υν επι ειρηματίες, κ μματα, κυ ερνώντες ή δημ σι ι υπάλληλ ι, ι π ί ι έ υν ρησιμ π ιήσει τ σύστημα πρ ς ίδι ν ελ ς και πρ σθεσε τι αυτ ήταν ε ικτ δι τι τ σύστημα έπασ ε και δεν εί ε τις ασ αλιστικές δικλείδες, ι π ίες δεν επιτρέπ υν παρεμ άσεις.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.