ΜÚ¿‚¢ÛË Ù˘ Cyta ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙÔ «An­nual Ex­cel­lency Award

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Βρα εί «An­nual Ex­cel­lency Award» στην κατηγ ρία «Syn­er­gies» απ νεμήθηκε στη Cyta Ελλάδ ς, για τις συνέργειες τις π ίες ανέπτυ%ε, α%ι π ιώντας υ ιστάμεν υς π ρ υς, με στ την παρ ή τετραπλών υπηρεσιών στην ελληνική αγ ρά (Σταθερή, Κινητή, Διαδίκτυ και Τηλε ραση). Η εταιρεία πέτυ ε τη διάκριση στ πλαίσι τ υ ετιν ύ 16 υ Διεθν ύς Συνεδρί υ Τηλεπικ ινωνιών In­fo­Com World (www.info-com.gr).

Παραλαμ άν ντας τ ρα εί , Γενικ ς Διευθυντής της Cyta Ελλάδ ς, κ. Jρίστ ς Λιμνατίτης, ε%έ ρασε την ικαν π ίησή τ υ, γιατί «η εταιρεία, διαθέτ ντας ένα δίκτυ λ κληρωτικά νέας γενιάς, είναι πανέτ ιμη να παί%ει τ δικ της ρ λ στ νέ ικ σύστημα, π υ σύγ ρ ν ς «al­ways on» ρήστης μπ ρεί να έ ει πρ σ αση με σταθερές και κινητές έ%υπνες συσκευές, μέσω δικτύων νέας γενιάς σε υπηρεσίες και ε αρμ γές cloud». Σημείωσε, μάλιστα, τι «η Cyta Ελλάδ ς, α%ι π ιώντας τις δικές της υπ δ μές, αλλά και τις κατάλληλες συνέργειες, είναι η μ νη π υ παρέ ει τετραπλές υπηρεσίες Σταθερής, Κινητής, Διαδικτύ υ και Τηλε ρασης σε ένα λ γαριασμ ». Gλ κληρών ντας, ανακ ίνωσε τ επ μεν ήμα της εταιρείας, π υ είναι η επένδυση σε δημι υργία περισσ τερων ε αρμ γών, πρ σανατ λισμένων στις σύγ ρ νες ανάγκες, πως είναι η υπηρεσία Cyta 4U, τ νί# ντας τι «είναι η μ νη η π ία δίνει πρ σ αση στ σταθερ τηλέ ων τ υ πελάτη, απ π ι δήπ τε κινητ ή tablet, απ παντ ύ στ ν κ σμ ».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.