ΔÔ ÊÏÂÚÙ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

G Γάλλ ς πρωθυπ υργ ς Μαν υέλ Βαλς και Ιταλ ς μ - λ γ ς τ υ, Ματέ Ρέντσι, δήλωσαν -ή τ υλά ιστ ν ά ησαν να ενν ηθεί- τι δεν θα συμμ ρ ωθ ύν με τ δημ σι ν μικ σύμ ων στ π ί πρ σ ώρησαν λα τα κράτη μέλη της ευρω#ώνης τ 2012. Αντ’ αυτ ύ, σκ πεύ υν να %εκινήσ υν νέα ρέη.

1πως ανα έρεται σε άρθρ π υ δημ σίευσε τ «Πρώτ Θέμα»η στάση τ υς αναδεικνύει ένα θεμελιώδες ελάττωμα στη δ μή της Ευρωπαϊκής Ν μισματικής Ένωσης τ π ί ι Ευρωπαί ι ηγέτες θα πρέπει να αναγνωρίσ υν και να αντιμετωπίσ υν πρ τ ύ να είναι π λύ αργά.

Τ δημ σι ν μικ σύμ ων π υ πρ ηγ υμένως ήταν γνωστ ως η Συνθήκη για τη Σταθερ τητα, τ ν Συντ νισμ και τη Διακυ έρνηση στην Gικ ν μική και Ν μισματική Ένωση ήταν για τη Γερμανία τ «δ ύναι και λα είν» πρ κειμέν υ να εγκρίνει τ ν Ευρωπαϊκ Μη ανισμ Σταθερ τητας (ΕΜΣ), π ί ς ήταν υσιαστικά ένα συλλ γικ πακέτ διάσωσης. Τ σύμ ων θέτει ένα αυστηρ «τα άνι» για τ διαρθρωτικ έλλειμμα τ υ πρ ϋπ λ γισμ ύ μιας ώρας, και πρ - λέπει τι ι δείκτες δημ σι υ ρέ υς άνω τ υ 60% τ υ ΑΕΠ θα πρέπει να μειών νται σε ετήσια άση κατά ένα εικ στ της δια ράς μετα%ύ τ υ τρέ ντ ς δείκτη και τ υ στ υ.

Ωστ σ , δείκτης ρέ υς/ΑΕΠ της Γαλλίας θα ανέλθει σε 96% μέ ρι τ τέλ ς τ υ τρέ ντ ς έτ υς, απ 91% τ 2012, ενώ της Ιταλίας θα τάσει τ 135%, απ τ 127% τ 2012. Η υσιαστική απ κήρυ%η τ υ δημ σι ν μικ ύ συμ ών υ απ τ υς Βαλς και Ρέντσι, δεί νει τι ι δείκτες αυτ ί θα αυ%ηθ ύν ακ μη περισσ τερ μέσα στα επ μενα ρ νια.

Στ πλαίσι αυτ , ι ηγέτες της ευρω#ώνης καλ ύνται να ανταπ κριθ ύν στα δύσκ λα ερωτήματα σ ετικά με τη ιωσιμ τητα τ υ τρέ ντ ς συστήματ ς για τη δια είριση τ υ ρέ υς στ πλαίσι της GΝΕ. Θα πρέπει να αρ ίσ υν ε%ετά# ντας δύ πιθανά μ ντέλα για την διασ άλιση της σταθερ τητας και της ιωσιμ τητας τ υ ρέ υς εντ ς της ν μισματικής ένωσης: τ μ ντέλ της αμ ι αι π ίησης τ υ ρέ υς και τ μ ντέλ ευθύνης (li­a­bil­i­ty­model).

Μέ ρι στιγμής, η Ευρώπη έ ει κ λλήσει στ μ ντέλ της αμ ι αι π ίησης τ υ ρέ υς, σύμ ωνα με τ π ί ι επιμέρ υς ειλές των κρατών ασ αλί# νται απ μια κ ινή κεντρική τράπε#α ή μέσω δημ σι ν μικών συστημάτων διάσωσης, διασ αλί# ντας την ασ άλεια για τ υς επενδυτές και ε%αλεί ντας σε μεγάλ αθμ τα spreads μετα%ύ των ωρών, ανε%άρτητα απ τ επίπεδ τ υ ρέ υς τ υς. Πρ κειμέν υ να απ ευ θεί η τε νητή μείωση των επιτ κίων ε%αιτίας της ενθάρρυνσης των ωρών για υπερ λικ δανεισμ , θεσπί# - νται επίσης και π λιτικά « ρένα» ρέ υς.

Στην ευρω#ώνη, η αμ ι αι π ίηση πραγματ π ιήθηκε άρη στις γενναι δωρες διασώσεις τ υ ΕΜΣ και τ περίπ υ 1 τρις ευρώ τ υ συστήματ ς TAR­GET2 σε πιστώσεις απ τα εθνικά πιεστήρια για τις ώρες π υ έ υν πληγεί απ την κρίση. Επιπλέ ν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε#α υπ σ έθηκε να πρ στατεύσει αυτές τις ώρες απ την ρε κ πία δί ως καμία ρέωση, μέσω τ υ πρ γράμματ ς « ριστικών ν μισματικών συναλλαγών» της (OMT) δηλαδή, υπ σ ντας να αγ - ράσει τ δημ σι ρέ ς τ υς στις δευτερ γενείς αγ ρές τ π ί λειτ υργεί περίπ υ πως τα ευρω μ λ γα. Η υπ τιθέμενη σύσ ι%η τ υ ανώτατ υ ρί υ τ υ ρέ υς τ 2012, ακ - λ ύθησε αυτ τ μ ντέλ .

Η εναλλακτική λύση τ μ ντέλ ευθύνης πρ ϋπ θέτει τι κάθε κράτ ς αναλαμ άνει την ευθύνη για τις δικές τ υ ειλές, με τ υς πιστωτές να έρ υν τ κ στ ς της αθέτησης. Αντιμέτωπ ι με αυτ ν τ ν κίνδυν , ι επενδυτές απαιτ ύν υψηλ τερα επιτ κια απ την αρ ή ή αρν ύνται να ρηγήσ υν πρ σθετη πίστωση, επι άλλ ντας κατ’ αυτ ν τ ν τρ π ένα μέτρ πειθαρ ίας στ υς ειλέτες.

Τ καλύτερ παράδειγμα μ ντέλ υ ευθύνης είναι αυτ των Ηνωμένων Π λιτειών. 1ταν π λιτείες των ΗΠΑ πως η Καλι ρνια, τ Ιλιν ις ή η Μινεσ τα παρ υσιά# υν δημ σι - ν μικά πρ λήματα, κανείς δεν περιμένει απ τις υπ λ ιπες π λιτείες ή απ την μ σπ νδιακή κυ έρνηση να τις διασώσει, π σ μάλλ ν απ την Gμ σπ νδιακή Τράπε#α (Fed) να εγγυηθεί ή να αγ ράσει τα μ λ γά τ υς.

Πράγματι, η Fed, σε αντίθεση με την ΕΚΤ, δεν αγ ρά#ει μ λ γα απ επιμέρ υς π λιτείες. Gι επενδυτές είλ υν να έρ υν τ κ στ ς π ιασδήπ τε α ερεγγυ τητας. Τ 1975, η Νέα Υ ρκη ρειάστηκε να δεσμεύσει τα μελλ ντικά της ρ - λ γικά έσ δα στ υς πιστωτές της, πρ κειμέν υ να παραμεί- νει ερέγγυα.

Φυσικά, ι ΗΠΑ δεν ήταν πάντα τ σ αυστηρές. Λίγ μετά την ίδρυσή τ υς, δ κίμασαν την αμ ι αι π ίηση τ υ ρέ υς, με τ ν Alexan­derHamil­ton, τ ν πρώτ υπ υργ Gικ ν μικών των ΗΠΑ, περιγρά ντας τ πρ γραμμα τ 1971 ως τη « άση» για τη νέα αμερικανική μ σπ νδία.

1μως, πως απ δεί θηκε, τ μ ντέλ της αμ ι αι π ίησης π υ ρησιμ π ιήθηκε %ανά τ 1813 κατά τη διάρκεια τ υ δεύτερ υ π λέμ υ ενάντια στ υς Βρεταν ύς τρ δ τησε μία πιστωτική ύσκα η π ία έσκασε τ 1837 και δήγησε σε ρε κ πία τις 9 απ τις 29 π λιτείες των ΗΠΑ. Τ άλυτ πρ - λημα τ υ ρέ υς επιδείνωσε τις εντάσεις σ ετικά με τ #ήτημα της δ υλείας, τ π ί πρ κάλεσε τ ν Εμ ύλι Π λεμ τ υ 1861.

Απ αυτή την άπ ψη, πως σημειώνει και ιστ ρικ ς HaroldJames, η αμ ι αι π ίηση απ δεί θηκε «δυναμίτης» και ι η άση για τη νέα μ σπ νδία. Μ ν μετά τ ν Εμ ύλι Π λεμ απ άσισαν ι ΗΠΑ να λειτ υργήσ υν την μ σπ νδία άσει τ υ μ ντέλ υ ευθύνης μία πρ σέγγιση π υ έ ει στηρί%ει τη σταθερ τητα και έ ει περι ρίσει τα επίπεδα ρέ υς των επιμέρ υς π λιτειών απ τ τε μέ ρι και σήμερα.

Για τ υς Ευρωπαί υς ηγέτες, η απ ώρηση της Γαλλίας και της Ιταλίας απ τ δημ σι ν μικ σύμ ων θα πρέπει να ρησιμεύσει ως %εκάθαρη ένδει%η τι τ μ ντέλ της αμ ι αι π ίησης δεν είναι σωστ , ύτε για την ευρω#ώνη. Ακ λ υθώντας τ παράδειγμα της Fed, η ΕΚΤ θα πρέπει να καταργήσει τ πρ γραμμα OMT τ π ί , σύμ ωνα με τ Συνταγματικ Δικαστήρι της Γερμανίας, δεν συμμ ρ ώνεται με τ δίκαι των συνθηκών της ΕΕ ύτως ή άλλως.

Επιπλέ ν, η ΕΚΤ θα πρέπει να επανα έρει την απαίτηση τι τα ρέη τ υ TAR­GET2 θα πρέπει να απ πληρών νται με ρυσ , πως συνέ η και στις ΗΠΑ πριν απ τ 1975 για να επανέλθ υν ι ισ ρρ πίες μετα%ύ των περι ερειών τ υ Gμ σπ νδιακ ύ Συστήματ ς. Καλ θα ήταν ίσως, ακ μη και να επανε%εταστεί τ ίδι τ δημ σι ν μικ σύμ ων .

Τέτ ι υ είδ υς μέτρα, θα ρησίμευαν και ως ειδ π ίηση πρ ς τ υς επενδυτές τι δεν μπ ρ ύν να ελπί# υν τι θα λυτρωθ ύν απ τα ν μισματ κ πεία σε καιρ ύς κρίσης, υπ - ρεών ντάς τ υς έτσι να απαιτήσ υν υψηλ τερα επιτ κια ή απ τρέπ ντάς τ υς απ τ να ρηγ ύν πιστώσεις ε%αρ ής. Με τη σειρά τ υ, αυτ θα δηγ ύσε σε αυ%ημένη πειθαρ ία ανάμεσα στις ρεωμένες ώρες της ευρω#ώνης και θα γλίτωνε την Ευρώπη απ μια ι ν στι άδα ρέ υς, η π ία θα μπ - ρ ύσε τελικά να δηγήσει τις σήμερα ερέγγυες ώρες στη ρε κ πία και να καταστρέψει τ σ έδι της ευρωπαϊκής λ κλήρωσης.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.