√ ™ÀƒπΣ∞ Á·‚Á›˙ÂÈ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰·ÁÎÒÓÂÈ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Με μία πρώτη ματιά, πρ καλεί πρ ληματισμ τι η Ελλάδα ιά#εται να γει απ τ πρ γραμμα στήρι%ης της ΕΕ και τ υ Διεθν ύς Ν μισματικ ύ Ταμεί υ. Η απ δ ση των 10ετών μ λ γων της Ελλάδας εκτινά θηκε πάνω απ τ 9% πριν δύ ε δ μάδες. H Fi­nan­cial Times πάντως σε άρθρ τ υς για την Ελλάδα υπ γραμμί# υυν πως δεν ακ μη έ αι εάν τ δάγκωμα τ υ ΣΥΡΙ‡Α θα είναι τ σ δυνατ σ τα γα γίσματά τ υ, απ την στιγμή π υ θα αναλά ει την ε% υσία.

Ακ μη και στ 7%, τ επιτ κι της αγ - ράς είναι π λύ υψηλ τερ απ αυτ με τ π ί δανεί#εται η Αθήνα απ τ υς επίσημ υς πιστωτές. Η Ελλάδα κινδυνεύει να παραπατήσει πως σπρίντερ στ τελευταί εμπ δι , επειδή θέλει να νικήσει τ ρ ν μετρ .

Για τ ν πρωθυπ υργ Αντώνη Σαμαρά και τ υς συναδέλ υς τ υ ωστ σ , αυτ δεν είναι πρωτίστως ικ ν μικ θέμα. Α ρά την εθνική α%ι πρέπεια και περιλαμ άνει π λιτικ ύς υπ λ γισμ ύς. – πως θα έπρεπε να περιμένει κανείς σε μία δημ κρατία.

Η λα τάρα για ανάκτηση της εθνικής α%ι πρέπειας διαπ τί#ει την ελληνική στάση στ μνημ νι . Τ κ ινωνικ και ικ ν μικ κ στ ς της διάσωσης, απ τη μα#ική ανεργία μέ ρι τ κλείσιμ επι ειρήσεων, ήταν τιμωρητικά υψηλ .

Τ πρ γραμμα στήρι%ης θυμί#ει στ υς Έλληνες πως ι μεγάλες δυνάμεις συ νά ασκ ύσαν τ ν έλεγ στη ώρα τ υς, απ την επανάσταση τ υ 1821 ενάντια στην Gθωμανική κυριαρ ία. Για τ υς μεγαλύτερ υς σε ηλικία Έλληνες, η κατ ή των Να#ί την περί δ 1941-44 καθώς και η επιρρ ή Βρετανίας και ΗΠΑ στη μεταπ λεμική Ελλάδα είναι ακ μη μνήμες #ωντανές. Τ αίτημα για αυτ διάθεση είναι κεντρικής σημασίας για την ελληνική ταυτ τητα.

Βάσει των π λιτικών υπ λ γισμών, εάν απελευθερωθεί η Ελλάδα απ τ ν έλεγ τ υ ΔΝΤ και της ΕΕ, η κυ έρνηση θα κερδίσει την κ ιν υλευτική ψη ρία τ Φε ρ υάρι και θα εκλέ%ει νέ πρ εδρ . Έτσι θα μπ ρέσει να λ κληρώσει την τετραετή της θητεία και να π λεμήσει απ θέση ισ ύ ς για τις επ μενες εκλ γές τ ν Ι ύνι τ υ 2016.

Τ πρ λημα είναι πως κυ ερνητικ ς συνασπισμ ς ελέγ ει μ λις 154 έδρες στ κ ιν ύλι των 300 εδρών. Βάσει τ υ Συντάγματ ς, ρειά#εται 180 έδρες για να εκλέ%ει πρ εδρ .

Εάν η κυ έρνηση δεν τα κατα έρει, τ τε θα πρ κηρυ θ ύν πρ ωρες εκλ γές. Δεν είναι αυτ π υ θέλει κ. Σαμαράς, αλλά εκτιμά πως τ συντηρητικ κ μμα της Νέας Δημ κρατίας μπ ρεί να έ ει καλή απ δ ση εάν ι ψη ρ ι γνωρί# υν τι πέτυ ε την πρ ωρη έ% δ της Ελλάδας απ τ μνημ - νι .

Gι τελευταίες δημ σκ πήσεις δεί ν υν τι σε περίπτωση πρ ωρων εκλ γών νικητής θα είναι ΣΥΡΙ‡Α, τ αντιπ λιτευτικ κ μμα της άκρας αριστεράς π υ λέπει ε θρικά τα μέτρα λιτ τητα και της ικ ν μικές μεταρρυθμίσεις π υ θέσπισε η κυ έρνηση Σαμαρά. Δεν ακ μη έ αι εάν τ δάγκωμα τ υ ΣΥΡΙ‡Α θα είναι τ σ δυνατ σ τα γα γίσματά τ υ, απ την στιγμή π υ θα αναλά ει την ε% υσία. Είναι απίθαν ι πρ ωρες εκλ γές να τ υ δώσ υν απ λυτη αυτ δυναμία.

Αδιαμ ισ ήτητα, ι πιέσεις απ τ υς κυ ερνητικ ύς εταίρ υς και τις αγ ρές θα ωθήσ υν τ ν κ. Αλέ%η Τσίπρα πρ ς την κατεύθυνση μίας συνενν ησης με τ υς πιστωτές της Ελλάδας. Εάν γίνει έτσι, τ τε ακ μη και με κυ έρνηση ΣΥΡΙ‡Α, η Ελλάδα δεν θα ιώσει ύτε δημ σι ν μική ασωτία ύτε ατέρμ νη λιτ τητα, αλλά π λιτική π υ θα καθ δηγείται, σε κάπ ι αθμ , απ μία αίσθηση ικ ν μικής ευθύνης.

G κ. Τσίπρας δήλωνε πάντα τι θέλει να παραμείνει η Ελλάδα στην ευρω#ώνηστάση π υ θέτει αυτ ματα περι ρισμ ύς σε ένα καθαρ αιμ αριστερ πρ γραμμα. Για τ ν κ. Σαμαρά ωστ σ , ενδε μενη εκλ γική νίκη τ υ Σύρι#α σημαίνει τι διακυ εύ - νται λα σα πάλευε να πετύ ει η κυ έρνησή τ υ στ ν μα της απ κατάστασης τ υ καλ ύ ν ματ ς της Ελλάδας στ ε%ωτερικ .

Στ τέλ ς, αυτ π υ έ ει σημασία για την Ελλάδα δεν είναι εάν θα παραμείνει στην κυ έρνηση κ. Σαμαράς ή εάν θα τ ν αντικαταστήσει κ. Τσίπρας. Είναι τ εάν η πενταετία κακ υ ιών και υπ ταγής στην τρ ικα δήγησαν στ ν εκσυγ ρ νισμ της π λιτικής κ υλτ ύρας και της στάσης τ υ κ σμ υ πρ ς τ κράτ ς.

Η κρίση επέ ερε πλήγμα στ σύστημα των πελατειακών σ έσεων, των δωρ δ - κιών και τ υ πλ υτισμ ύ π υ απέκτησε νέα #ωή στην Ελλάδα απ τις αρ ές της δεκαετίας τ υ 1980 υπ τ ΠΑΣGΚ και τη Νέα Δημ κρατία. Δεν έ ει μως, ν ημα να αρνείται κανείς τι η δια θ ρά στ δημ σι τ μέα και ι πελατειακές σ έσεις παραμέν υν.

Εν τω μετα%ύ, στ ν ιδιωτικ τ μέα, ι πλ ύσι ι Έλληνες δεν έκαναν καμία θυσία για να ηθήσ υν τ έθν ς τ υς σε αυτή την στιγμή ανάγκης, δια ε αιών ντας τι η κρίση θα έπληττε αντιθέτως τις μεσαίες τά%εις και τ υς τω ύς.

Gι πελατειακές σ έσεις και εγωισμ ς των πλ υσίων επε ίωσαν λα τα δεινά τ υ 20 υ αιώνα – δύ παγκ σμι υς π λέμ υς, %ένη κατ ή, εμ ύλι π λεμ και ύντα. Μην απ ρείτε εάν επι ιώσ υν και την τρ ικα, α ύ ύγ υν ι τελευταί ι %έν ι ηγεμ - νες της ώρας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.