SSt­tr­reessss tteessttss:: «KK·ıı·ÚÚ¤¤˜ « · · ˜ » ÔÔÈÈ ÂÂÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎΤ¤˜ ˜ ÙÙÚÚ¿ÂÂ˙˜ ¿  ˙ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Φιλ δ %α σ έδια για έ% δ απ τ μνημ νι με α%ι π ίηση τ υ «κ υμπαρά» τ υ Ταμεί υ Jρηματ πιστωτικής Σταθερ τητας καταστρώνει η ελληνική κυ έρνηση στ ν απ η των τεστ αντ ής, π υ έ γαλαν «καθαρές» τις ελληνικές τράπε#ες.

Με άση τα τεστ ι τράπε#ες Al­pha και Πειραιώς εμ ανί# υν την καλύτερη επίδ ση. Η Al­pha Bank είναι η μ νη ελληνική τράπε#α π υ δεν εμ ανί#ει κε αλαιακές ανάγκες με άση την εικ να τ υ 2013 ενώ και η Τράπε#α Πειραιώς δεν εμ ανί#ει κε αλαιακές ανάγκες αν συνυπ λ γιστεί η αύ%ηση κε αλαί υ π υ πραγματ π ίησε την περασμένη άν ι%η.

Κε αλαιακές ανάγκες πρ κύπτ υν για την Eurobank (1,76 δις ευρώ) και την Εθνική (930 εκ. ευρώ), ωστ σ , πως διευκρινί#ει η ΕΚΤ με τ ν συνυπ λ γισμ των σ εδίων αναδιάρθρωσης, των πρ σ ατων ικ ν μικών απ τελεσμάτων και άλλων ενεργειών π υ έ υν πραγματ π ιήσει ι δι ικήσεις των δυ τραπε#ών, τ τε ι κε αλαιακές ανάγκες ε%αλεί νται.

Συγκεκριμένα ι ελληνικές τράπε#ες ι μ ν δεν ρειά# νται κε άλαια αλλά με άση τ δυναμικ μ ντέλ εμ ανί# υν υπερεπέρκεια κε αλαίων. Συγκεκριμένα με τ δυναμικ μ ντέλ , π υ εν π λλ ίς περιλαμ άνει τα σ έδια αναδιάρθρωσης των τραπε#ών π υ έ υν εγκριθεί απ την Κ μισι ν, δείκτης κε αλαιακής επάρκειας, με άση τ δυσμενές σενάρι διαμ ρ ώνεται στ 8,9% για την Al­pha Bank, στ 8,5% για την Εθνική Τράπε#α, στ 6,7% για την Τράπε#α Πειραιώς και στ 5,5% για την Eurobank.

Σημειώνεται τι μια τράπε#α πρέπει να διαθέτει δείκτη 5,5% και άνω για να περάσει με επιτυ ία την άσκηση.

Ωστ σ τ μεγάλ ερώτημα σε σ έση με τ υς ευρωπαϊκ ύς ελέγ υς ήταν αν τα απ τελέσματά τ υς θα επι άλ υν στις ελληνικές τράπε#ες να πρ σ ύγ υν στην αγ ρά για νέα κε άλαια, ή ακ μη και να #ητήσ υν νέες ενισ ύσεις απ τ Ταμεί Jρηματ πιστωτικής Σταθερ τητας. Η απάντηση και στα δύ ερωτήματα είναι αρνητική: έ ντας αντλήσει πάνω απ 34 δις ευρώ την τελευταία διετία, ι τράπε#ες απ δεί θηκαν ανθεκτικές στ ν έλεγ , έστω και αν ήταν μ ν η Al­pha Bank π υ πέρασε καθαρά τ ν «πή η», με άση τα στ ι εία ισ λ γισμ ύ τ υ 2013.

Η ελληνική κυ έρνηση υπ δέ θηκε με θριαμ ευτικές δηλώσεις τ υ πρωθυπ υργ ύ, Α. Σαμαρά και τ υ αντιπρ έ- δρ υ, Β. Βενι#έλ υ, τα απ τελέσματα της άσκησης, ενώ Υπ υργ ς Gικ ν μικών Γκ. Jαρδ ύ ελης υπ γράμμισε τι είναι ιδιαίτερα σημαντικ πως δεν θα ρειασθεί να α%ι π ιηθ ύν τα κε άλαια τ υ ΤJΣ.

G κ. Βενι#έλ ς συνέδεσε ευθέως, στη δήλωσή τ υ, τα απ τελέσματα των ελέγ ων με τη στρατηγική της κυ έρνησης για την έ% δ απ τ μνημ νι . Τ νισε τι «μένει αλώ ητ τ απ θεματικ τ υ ΤJΣ» και τι «μπ ρ ύν εύκ λα να υπάρ% υν πρ σθετες εγγυήσεις για την κάλυψη των ρηματ δ τικών αναγκών της ώρας. Ανάγκες π υ είναι αισθητά μικρ τερες απ ,τι ν μί#εται και εγγυήσεις π υ δεν είναι ύτε νέ δάνει ύτε νέ μνημ νι , αλλά α%ι π ίηση των υ ιστάμενων ευρωπαϊκών μη ανισμών».

Τ κυ ερνητικ σ έδι πρ λέπει τι τα 11,4 δις ευρώ τ υ ΤJΣ θα #ητηθεί να ρησιμ π ιηθ ύν σαν ρηματ δ τικ «μα%ιλάρι» για τ 2015, ώστε να καλυ θ ύν ι ανάγκες της ώρας απ τις αγ ρές με ασ άλεια, ωρίς να ρειασθεί έγκριση νέ υ δανεί υ ή πρ ληπτικής πιστωτικής γραμμής. Στα 11,4 δισ. η κυ έρνηση αθρ ί#ει και τα 3,7 δις ευρώ π υ εκκρεμ ύν απ επιστρ ές κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπε#ών, ώστε να διαμ ρ ωθεί ένα «πακέτ » της τά%εως των 15 δισ. ευρώ, επαρκές για να πρ στατευθεί η ώρα απ «ατυ ήματα» στην αγ ρά μ λ γων.

Δεδ μέν υ τι, με άση τ παραπάνω σενάρι , η Ελλάδα δεν θα #ητήσει πρ σθετ δάνει , αλλά μ ν την αλλαγή ρήσης ήδη εγκεκριμένων πιστώσεων, η κυ έρνηση ελπί#ει τι θα απ ύγει τ αυστηρ καθεστώς επ πτείας, π υ πρ - λέπεται για τη ρήση της πρ ληπτικής γραμμής ρηματ - δ τησης τ υ Ευρωπαϊκ ύ Μη ανισμ ύ Σταθερ τητας (σύναψη μνημ νί υ με επ πτεία απ Κ μισι ν και ΕΚΤ, σε συνεργασία με τ ΔΝΤ). Αυτ ς ήταν, άλλωστε, σ εδιασμ ς π υ εί ε εκπ νηθεί ε%αρ ής απ τ ν Γιάννη Στ υρνάρα.

1μως, υπάρ υν αρκετά εμπ δια πριν θάσει η κυ έρνηση στην επι ε αίωση των σ εδιασμών της και απ τ υς διεθνείς δανειστές.

Κατ’ αρ άς, τυπικά, τα κε άλαια τ υ ΤJΣ δεν ανήκ υν στην κυ έρνηση: είναι μια ρηματ δ τηση π υ έ ει εγκριθεί για άλλ σκ π (για τις τράπε#ες) και, ε σ ν έμεινε στα α#ήτητα, πρέπει να επιστρα εί στ ν ΕΜΣ. Συνεπώς, απ αυστηρά τυπική άπ ψη η κυ έρνηση θα κληθεί να υπ άλει αίτημα για ρηματ δ τηση απ τ ν ΕΜΣ και είναι θέμα ερμηνείας απ τ υς υπ υργ ύς Gικ ν μικών αν αυτ είναι ένα νέ αίτημα για ρηματ δ τηση, π υ θα πρέπει να ε%ετασθεί ε%αρ ής και με άση τ αυστηρ καταστατικ τ υ ΕΜΣ, ή αν πρ κειται για ένα αίτημα αλλαγής ρήσης ήδη εγκεκριμέν υ δανεί υ, ώστε να παρακαμ θεί τ καταστατικ .Επί της υσίας, μως, η απάντηση των διεθνών δανειστών στ αίτημα της Ελλάδας θα ε%αρτηθεί απ τ αν θα κρίν υν τι η ώρα θα είναι σε θέση να «σταθεί στα π δια της» με ένα μικρ δάνει και « αλαρή» επιτήρηση, ή αν υπάρ ει σ αρ ς κίνδυν ς να απ κλεισθεί και πάλι απ τις αγ ρές, πρ καλώντας νέα αναταρα ή στην ευρω#ώνη.

Σύμ ωνα με πληρ ρίες, τ ΔΝΤ και η ΕΚΤ, δηλαδή ι δύ ασικ ί παράγ ντες της τρ ικας π υ έ υν αρύν υσα άπ ψη για τη θέση της Ελλάδας στις αγ ρές μετά τ μνημ - νι , θεωρ ύν τι τα 15 δισ. ευρώ είναι ένα π λύ μικρ «μα%ιλάρι», δεδ μέν υ τι η Ελλάδα θα ρειασθεί 18 δισ. τ 2015 και 8 δισ. τ 2016.

Επιπλέ ν, εκτιμ ύν τι η αγ ρά μ λ γων δεν θα πεισθεί να δανείσει την Ελλάδα με ανεκτ κ στ ς ωρίς ένα αυστηρ σύστημα διεθν ύς επιτήρησης.

Π λλά θα ε%αρτηθ ύν, πάντως, απ τη στάση της ελληνικής κυ έρνησης στην πρ σε ή α%ι λ γηση απ την τρ ικα.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.