ΔΔÔÔ DDi­is­saar­roonnnnoo ÊÊÔÔÚÚ¿ÂÂÈÈ ¿ VVeerrssaac­cee

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τα $ετινά ριστ ύγεννα, τ παγκ σμί υ $ήμης Ιταλικ' λικέρ Dis­aronno Amaretto απ κτά μια νέα εντυπωσιακή εμ$άνιση. * ίκ ς μ'δας Ver­sace έ ει ντύσει με τα γνωστά μ τί+α τ υ, τ διάσημ τετράγων μπ υκάλι.

Ανα$ερ'μεν ς στις δυ συνεργασίες (Moschino 2013 και Ver­sace 2014), κύρι ς Au­gusto Reina, CEO της εταιρίας ILLVA Saronno εκ$ρά ει την μεγάλη τ υ εκτίμηση και τιμή π υ συνεργάστηκε με αυτ ύς τ υς ίκ υς μ'δας για να στηρί ει τ $ιλανθρωπικ' έργ «Fash­ion 4 De­vel­op­ment» π υ επι ρηγείται και απ' τα Ηνωμένα Έθνη.

Τ Dis­aronno Amaretto Ver­sace edi­tion π υ εισάγεται και διανέμεται στην Κύπρ απ' την εταιρεία ΚΕ*, κυκλ $ ρεί σε π λύ περι ρισμέν αριθμ' $ιαλών σε υπεραγ ρές και κά+ες. Ένα ε ωριστ' δώρ για 'λ υς τ υς λάτρεις της μ'δας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.