∂∂∫∫ΔΔ:: ∞∞·ÚÚ·›ÙÙËËÙÙÔÔ  · · › ÙÙÔÔ ÓÓ¤¤ÔÔ ÏÏ·›ÛÛÈÈÔÔ  · › ÁÁÈÈ· · ÂÂÎÎÔÔÈÈ‹‹ÛÛÂÂÈȘ  ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Την άμεση ανάγκη ε αρμ γή της ν μ θεσίας π υ επιτα"ύνει την αναδιάρθρωση "ρέ υς στ ν ιδιωτικ τ μέα, υπ - γράμμισε "θες τ μέλ ς της ΕΚΤ Benoit Coeure, μιλώντας στ συνέδρι τ υ Economist, π υ πραγματ π ιείται στην Κύπρ .

/ κ. Coeure σημείωσε τι «τ νέ πλαίσι γα τις εκπ ιήσεις είναι απαραίτητ για την επίλυση τ υ ψηλ ύ επιπέδ υ των μη ε υπηρετ ύμενων δανείων. Λαμ&άν ντας υπ ψη την απ αση της περασμένης ε&δ μάδας τ υ ανωτάτ υ δικαστηρί υ, είναι πλέ ν καιρ ς να κάν υμε μια σημαντική ώθηση στ ν τ μέα αυτ ».

Ανέ ερε τι θεμελιώδη δηγ ί δεν ε ηγ ύν πλήρως τα επίπεδα των μη ε υπηρετ ύμενων δανείων π υ παρατηρήθηκε στην Κύπρ . Σύμ ωνα με τη ν μ θεσία π υ επικρατ ύ- σε πριν απ την πρ σ ατη μεταρρύθμιση, δεν υπήρ"αν επαρκή κίνητρα για τ υς ειλέτες και τ υς δανειστές να &ρ υν λύσεις για την αναδιάρθρωση τ υ "ρέ υς. Η διαδικασία στην Κύπρ θα μπ ρ ύσε να πάρει 10 με 15 "ρ νια, π λύ περισσ τερ απ τι στις περισσ τερες άλλες "ώρες», ανέ ερε.

Για την ευρω9ώνη, ανέ ερε τι κινδυνεύει με απώλεια της ικ ν μικής δυναμικής και καθυστερημένη ανάκαμψη εκτ ς εάν ι κυ&ερνήσεις συνδυάσ υν τα ν μισματικά μέτρα τ νωσης της ΕΚΤ με τις δημ σι ν μικές και διαρθρωτικές π λιτικές για την υπ στήρι η της ανάπτυ ης.

Κάλεσε τις κυ&ερνήσεις να πρ "ωρήσ υν γρήγ ρα με τις μεταρρυθμίσεις για να διαμ ρ ώσ υν τις ικ ν μίες τ υς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.