ΔΔ¯ÓÓÔÔÎÎÚÚ·ÙÙÈÈÎέfifi ¯ · ÎÎÏÏÈÈÌÌ¿ÎÎÈÈÔÔ ¿ ÛÛÙÙËËÓÓ ∫∫‡‡ÚÚÔÔ  ÁÁÈÈ· · ÙÙËË ‰‰fi­fiÛÛËË

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τε ν κρατικ κλιμάκι των διεθνών πιστωτών θάνει στην Κύπρ για να α/ι λ γήσει τα νέα δεδ μένα και να κρίνει αν πληρ ύνται ι πρ ϋπ θέσεις για εκταμίευση της δ σης. Τ υπ υργεί ικ ν μικών ευελπιστεί τι στην επ μενη συνεδρία τ υ Eurogroup, αύρι Πέμπτη, τ σώμα θα είναι σε θέση να ανάψει τ πράσιν ως για την εκταμίευση της δ σης, π υ απ ρρέει απ την πέμπτη α/ι λ γηση τ υ πρ γράμματ ς.

ι τε ν κράτες π υ θα έρθ υν στην Κύπρ θα α/ι - λ γήσ υν τα απ τελέσματα των stress tests και την απ - αση τ υ ανωτάτ υ δικαστηρί υ σε σ έση με τα ν μ θετήματα π υ ψή ισε η + υλή για τις εκπ ιήσεις ενυπ θηκων ακινήτων.

Τ κλιμάκι θα έ ει επα ές, τ σ με τε ν κράτες τ υ υπ υργεί υ ικ ν μικών, σ και με αντίστ ι υς της Κεντρικής Τράπε$ας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.