∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¢·Ó›ˆÓ - ŸÓÂÈÚÔ Î·È ¶Ú·ÁÌ·ÙÈέfiÙËÙ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Εί"αμε την ευκαιρία να μελετήσ υμε επι ανειακά, κατ’ μ λ γία, των κώδικα για την αναδιάρθρωση δανείων, πως αυτ ς έ"ει δημ σιευθεί απ την Κεντρική Τράπε9α. Είναι μ λ γ υμένως ένας κώδικας π υ εάν ε αρμ σθεί σωστά τα σ &αρά πρ &λήματα περι ρί9 νται σε αρκετ &αθμ . / κώδικας &ασικά ενθαρρύνει τις τράπε9ες να δημι υργήσ υν ι ίδιες εσωτερικές μ νάδες ε έτασης των Μ.Ε.Δ. (Μη Ε υπηρετ ύμενων Δανείων) με άτ μα μεν της τράπε9ας, αλλά να μην είναι εκείν ι ι ίδι ι π υ ενέκριναν αρ"ικά τα δάνεια. Ως εκ τ ύτ υ μας είναι δύσκ λ να πιστέψ υμε π σ αυτή η εσωτερική μ νάδα-επιτρ πή, θα είναι ανε άρτητη, μια και π υ δι ρί9εται απ τ ν δανειστή "ωρίς τ ν δανει λήπτη.

Τ λ σκεπτικ της δηγίας και π υ επαναλαμ&άνεται συνε"ώς, είναι να πρ - σ ερθεί & ήθεια στ ν δανει λήπτη για να αντιμετωπίσει τις δυσκ λίες με «&ιώσιμες, δίκαιες, επαρκ ύς» μ ρ ής λύσεις, ενώ τ νί9εται επίσης και η λέ η «τα"εία επίλυση». / σκ π ς τ νί9ει η Κεντρική είναι η επίτευ η «συναινετικής και εθελ ντικής» αναδιάρθρωσης. Δηλαδή πως τ αντιλαμ&αν - μαστε εμείς αγαπητ ί μας αναγνώστες ( ντας και μη ειδικ ί επί τ υ θέματ ς) θα πρέπει τ σ ι δανει9 μεν ι σ και δανειστής να συμπερι ερθεί ως μια μάδα πρ ς κ ιν ελ ς. Άρα υδείς θα πρέπει να έ"ει τ επάνω "έρι, ενώ ασ αλώς στ " ς είναι κ ιν ς, δηλαδή η πρ σπάθεια της ε υπηρέτησης σε σ πι ψηλ π σ στ της ειλής και σε κάπ ι πρ καθ ρισμέν "ρ νικ πλαίσι .

Τ νί9ει η δηγία της Κεντρικής τι σ ν α ρά την "ρέωση τ κων, η "ρέωση αυτή θα πρέπει να είναι «λ γική και δίκαιη». Τι σημαίνει αυτ ; Hταν τ κ ς κατάθεσης είναι 2.7%-3% μέγιστ , τ τε κατ’ εμάς λ γικ ς και δίκαι ς τ κ ς "ρέωσης είναι 5%-5,5%. Καταθέσεις έ" υν ένα τ κ 2?%-3% ενώ τ κ ς δανεισμ ύ είναι στις καλύτερες περιπτώσεις 6%-7%.

Η δηγία πρ σ έρει μ λ γ υμένως διά ρες ενδεικτικές λύσεις, πως η μη πληρωμή κε αλαί υ, αλλά μ ν τ κ , για μια x περί δ , την ύπαρ η περι δ υ "άριτ ς, μείωση επιτ κί υ, αγ ρά μετ "ών έναντι "ρέ υς στην εταιρεία, αγ ρά της ε ασ άλισης π.". κτήματ ς, έναντι "ρέ υς και ακ μη ανα έρεται είτε στην μερική είτε στην λική διαγρα ή "ρέ υς (εάν π.". δανει λήπτης ε λήσει λιγ τερ π σ εντ ς καθ ρισμέν υ "ρ νικ ύ πλαισί υ κλπ κλπ).

Στην θεωρία λ ιπ ν υπάρ" υν τα ε"έγγυα εκείνα για μια πρ σπάθεια επίτευ ης κάπ ι υ είδ υς ε ικτής/δίκαιης συμ ωνίας.

Τ λ θέμα και ανα ερ μεν ι στ υς «συνεργάσιμ υς» (μη απατεώνες) δανει λήπτες, &ασί9εται στις ε ασ αλίσει και την α ία αυτών. Άρα ταν ένας δανει λήπτης τ έτ ς 2007 έπαιρνε ένα δάνει 5 εκ. ευρώ και έ&α9ε υπ θήκη τ κτήμα τ υ α ίας 8 εκ. ευρώ δεν υπήρ"ε πρ &λημα. Τώρα μως π υ ι τιμές μειώθηκαν έστω απ τα 8 εκ. ευρώ στα 4 εκ. ευρώ, υπάρ"ει έλλειμμα, α ύ ρισμένες τράπε9ες, αν "ι λες, υι θετ ύν την καταναγκαστική α ία π υ είναι περίπ υ 75%-80% απ αυτή της αγ ραίας. Ταυτ "ρ να λ γω τ υ παγώματ ς της αγ - ράς ακινήτων, ι πλείστ ι δανει λήπτες δεν μπ ρ ύν να πωλήσ υν την υπ θήκη τ υς σε μειωμένες έστω τιμές (στ πι πάνω παράδειγμα) των 5 εκ. ευρώ είτε/και σε σύντ μ "ρ νικ πλαίσι .

Hταν λ ιπ ν δανειστής ε ετά9ει τ αίτημα αναδιάρθρωσης τ υ δανει9 μεν υ, μας είναι αδιαν ητ να κατηγ ρηθεί τι αυτ ς ταίει και μ ν . Δεν θα ανα ερθ ύμε στην ικ ν μική κακ δια"είριση της πρ ηγ ύμενης κυ&έρνησης, ύτε και στ ΗΡΩΙΚ/ />Ι της Β υλής π υ και τα δύ μα9ί είναι ταί"της και "ι ι επιμέρ υς δανει9 μεν ι μ ν . Ως εκ τ ύτ υ στ πρ ηγ ύμεν παράδειγμα των 5 εκ. ευρώ δανειστής π υ εί"ε ε ασ αλίσει 8 εκ. ευρώ π υ μειώθηκε στα 4 εκ. ευρώ, την δια ρά την ε ασ άλισης (εκτ ς απ τ υς πι πάνω πρ ανα ερ μεν υς κυρίως ταί"τες) θα πρέπει να τα επωμιστεί και η τράπε9α εκεί π υ ασ α- λώς δανει9 μεν ς αδυνατεί.

Θα παρακαλ ύσαμε και την Δι ικητή της Κεντρικής πως μετα ύ άλλων μελετήσει τ ενδε" μεν πως την πρώτη ευθύνη να έρει πρωτ ειλέτης και δικαστικά μέτρα να αναλαμ&άν νται πρώτα εναντί ν των πρωτ ειλετών ( πως και ι εγγυητές υσικών πρ σώπων) και μετά στ υς εγγυητές π υ είναι εταιρείες κλπ. Ως εκ τ ύτ υ η Β υλή "ρειά9εται πως πρ "ωρήσει άμεσα σε δια ρ π ίηση τ υ ν μ υ. Τώρα ένα αρκετά μεγάλ π σ στ των δανει9 μένων (κυρίως έν ι) έ" υν ε α ανιστεί, κρατώντας ταυτ "ρ να τα ακίνητα με κατάθεση τ υ πωλητηρί υ εγγρά υ και δανειστής κυνηγά τ ν ειλέτη εγγυητή, π ί ς δεν έ"ει στην κατ "ή τ υ τ ακίνητ . Π λύ άδικ και ασ αλώς "ι λειτ υργικ στ λ θέμα της αναδιάρθρωσης. Ταυτ "ρ να ι τραπε9ικές εγγυήσεις π υ δίδ νταν επί τέτ ιων θεμάτων είναι λανθασμένες στ λεκτικ , κάτι π υ επισημάναμε τ σ στις εμπ ρικές τράπε9ες, σ και στ ν Σύνδεσμ Τραπε9ών με απ τέλεσμα τώρα η κατάσταση να είναι ε αιρετικά επι&αρής στ ν πωλητή. Επίσης μας είναι αδιαν ητ ταν ένας δανειστής ε ετά9ει την ερεγγυ τητα τ υ δανει9 μεν υ να είναι ερήμην τ υ εγγυητή, και α ύ θεωρήσει τι δανει9 μεν ς είναι ερέγγυ ς στην απ πληρωμή, να κυνηγά στ τέλ ς τ ν εγγυητή π ί ς δεν έλα&ε μέρ ς στην λη διαδικασία.

Στ τέλ ς-τέλ ς και σε αρ"ικ στάδι τ θέμα δεν είναι τ σ ν μικ αλλά ικ ν μικ και ίσως να "ρειά9εστε ως δανει9 μεν ι την & ήθεια κάπ ι υ ειδικ ύ επί τ υ θέματ ς (π υ και αυτ ί δεν έ" υν παρ μ ιες εμπειρίες) π υ απ τελ ύνται συνήθως απ πρώην τραπε9ικ ύς π υ γνωρί9 υν την «διαδικασία» των δανειστών.

Τελειών ντας σας παραθέτ υμε ένα παράδειγμα εν ς μη πελάτη μας π υ ίσως να ταυτί9εται με τις πλείστες των περιπτώσεων (ανα ερ μαστε σε επι"ειρηματίες ανάπτυ ης ακινήτων).

Δανείστηκε για 8 έργα ανάπτυ ης και εί"ε πάρει 8 δια ρετικά δάνεια τα π ία μως ε λησε στα 7 και π υ και για τα 7 ι αγ ραστές δεν είλ υν στ ν δανειστή τίπ τα. Λ γω της μείωσης της α ίας τ υ 8 υ έργ υ δανειστής τώρα: - Δεν επιτρέπει την μετα&ί&αση στ υς αγ - ραστές των 7 έργων. - Δεν επιτρέπει την επανα-πώληση εκ μέρ υς ε ληθέντων αγ ραστών σε τρίτ υς. - Υπάρ"ει η στατική εκείνη πρ σέγγιση τι με τ ν τρ π αυτ de­vel­oper θα ε αναγκαστεί να πληρώσει τ έλλειμμα. - Υπάρ"ει αύ ηση τ υ τ κ υ απ τ 6% σε 10% - Π ια επι"είρηση μπ ρεί να επι&ιώσει με τέτ ι τ κ ; - Για εκείν υς τ υς αγ ραστές π υ είλ υν στ ν δανειστή δεν μπ ρεί να τ υς επιδ θεί αγωγή για την εκπ ίηση των ακινήτων εκ μέρ υς τ υ εγγυητή/πωλητή, πρ ς μεταπώληση πρ ς ε ληση τ υ "ρέ υς πρ ς τ ν δανειστή. - Υπάρ" υν ακίνητα πρ ς μελλ ντική ανάπτυ η π υ ίσως να καλύπτ υν μεγάλ μέρ ς της ειλής τ υ de­vel­oper, αλλά αυτ θα είναι ε ικτ σε 3-4 "ρ νια, μια και π υ τώρα ι νέες αναπτύ εις δεν έ" υν 9ήτηση. Εν τω μετα ύ υπάρ"ει 9ήτηση για ρισμένες απ ύλητες μ νάδες, σε επίπεδα μως π υ μειών υν την ε ασ άλιση και άρα δεν τ υς επιτρέπεται η διάθεση. - Κλπ κλπ

Έτσι εγκλω&ισμέν ς αυτ ς επι"ειρηματίας ανάπτυ ης γης ανα9ητά την «δίκαιη και συμ&ι&αστική» λύση π υ μ ν δεν υπάρ"ει με τα πι πάνω θέματα.

Στ τέλ ς-τέλ ς αγαπητ ί μας αναγνώστες τα Μ.Ε.Δ. θα δώσ υν τ δικαίωμα στ ν δανειστή να ρίσει δια"ειριστή π ί ς να τα πωλήσει τα ακίνητα σα- σα και/ή την διάθεση τ υ δανεί υ πρ ς hedge funds πρ ς απ πληρωμή γύρω στ 50% απ τ δάνει . Άρα ε σ ν δανειστής να λά&ει τ 50% απ τρίτ υς (με "ίλιες δύ παρενέργειες) γιατί να μην "αρίσει στ ν ειλέτη τ ίδι ή παρ μ ι π σ στ ;

Είναι λ ιπ ν με ευ"αρίστηση π υ κώδικας της Κεντρικής υπάρ"ει, αλλά και τ τι παραπαίει στην θεωρία μέ"ρι την πρακτική ε αρμ γή τ υ έ" υμε "ρ ν να διανύσ υμε, μια και π υ δεν είναι αντιληπτ απ λ υς τι είμαστε λ ι δανει9 μεν ι, δανειστές, Κράτ ς, στην ίδια &άρκα και κανένας δεν έ"ει τ πάνω "έρι, δι τι εάν τ πιστεύει τι τ έ"ει, λανθάνετε.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.