ΔÔ˘˜ «πÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˘˜» Ï¿ÓÛ·ÚÂ Ë DHL

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ πρώτ μη επανδρωμέν , αυτ ν μ με πρ γραμματισμ αερ σκά ς (drones), π υ έ"ει την ε υσι δ τηση να παραδίδει πρ μήθειες στην Ευρώπη, λάνσαρε η DHL για μετα ρά πακέτων. Η εταιρεία θα "ρησιμ π ιήσει τ αυτ - ν μ ιπτάμεν "ημα αρ"ικά σε πιλ τικ πρ γραμμα, για να μετα έρει δέματα στ νησί Juist, στη & ρεια ακτή της Γερμανίας.

Τ πιλ τικ πρ γραμμα απ τελεί τ πρώτ και μ ναδικ μέ"ρι σήμερα εγ"είρημα στην Ευρώπη, π υ ένα μη επανδρωμέν , αυτ ν μ με πρ γραμματισμ αερ σκά ς υλ - π ιεί μετα ρές μέσω πρ ηγμένης GPS τε"ν λ γίας. Τ σύστημα διαν μών της DHL ν μά9εται ‘parcel­copter’ (δεματ πτερ ) και θα εκτελεί πτήσεις διάρκειας 30 λεπτών, μετα έρ ντας άρμακα και αγαθά πρώτης ανάγκης στ υς περίπ υ 2000 κατ ίκ υς τ υ νησι ύ Juist, με σημεί εκκίνη- σης την π λη Nor­den, π υ &ρίσκεται κ ντά στη Βρέμη. Αν ι δ κιμές στε θ ύν με επιτυ"ία, τ τε μπ ρεί να "ρησιμ π ιηθεί για την παράδ ση δεμάτων και σε άλλες απ μακρυσμένες περι "ές.

Η εν λ γω ε αρμ γή στ "ώρ των μετα ρών, παρ τι έ"ει κάπ ιες δυσκ λίες στην υλ π ίησή της, είναι ιδιαίτερα υπ σ" μενη, α ύ μπ ρεί να εκτελέσει απ στ λές σε "ρ ν και περι "ές π υ άλλα συμ&ατικά μέσα δεν μπ ρ ύν να επιτύ" υν.

Η DHL παρέ"ει υπηρεσίες διεθνών τα"υμετα ρών (ex­press), αερ π ρικές και θαλάσσιες μετα ρές, δικές και σιδηρ δρ μικές μετα ρές, μετα ρές ε διαστικής αλυσίδας καθώς και υπηρεσίες con­tract και e-com­merce κατά την διάρκεια της ε διαστικής αλυσίδας. Με ένα διεθνές δίκτυ π υ συνδέει περισσ τερες απ 220 "ώρες.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.