ΠπÓÓÙÙÂÂÚÚfi­fiÏÏ::  ππÛÛ¯˘ÚÚ‹‹ ¯ ˘ fi­fiÛÛÔÔ ÔÔÙÙ¤¤  ËË ·ÂÂÈÈÏÏ‹‹ ·  ÙÙˢ ˜ ÙÙÚÚÔÔÌÌÔÔÎÎÚÚ·ÙÙ››·˜ · · ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

«H απειλή της τρ μ κρατίας δεν υπήρ ε π τέ άλλ - τε τ σ ισ"υρή» εκτίμησε Μιρέιγ Μπαλεστρα9ί, πρ εδρ ς της Ιντερπ λ, τ υ Διεθν ύς /ργανισμ ύ Εγκληματ λ γικής Αστυν μίας, στην εναρκτήρια μιλία π υ εκ ώνησε στην 83η ετήσια γενική συνέλευση τ υ ργανισμ ύ π υ διε άγεται στ Μ νακ έως την Παρασκευή. Συν λικά 88 υπ υργ ί, καθώς και πάνω απ 1.000 αντιπρ σωπ ι π υ εκπρ σωπ ύν τα 166 κράτημέλη, συμμετέ" υν σε αυτή τη σύν δ της Ιντερπ λ κατά την π ία θα ριστεί νέ ς γενικ ς γραμματέας τ υ ργανισμ ύ, π υ θα αντικαταστήσει τ ν Ρ ναλντ Ν μπλ, έπειτα απ 3 θητείες στην θέση αυτή. H Πρ εδρ ς της Ιντερπ λ υπενθύμισε τι ι σύνεδρ ι ε ρτά9 υν τη συμπλήρωση «εν ς αιώνα αστυν μικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδ ».

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 100 ετών, παγκ σμι ς πληθυσμ ς έ"ει τετραπλασιαστεί και έ" υν αναδει"θεί νέες εστίες γεωπ λιτικής έντασης, υπ - γράμμισε η ίδια.

«Η εγκληματικ τητα έ"ει ευν ηθεί σε αυτ τ πρ - σ ρ έδα ς» τ νισε η Μπαλεστρα9ί.

«/ι εγκληματικές συμμ ρίες σ"ηματί9 υν π λυεθνικές τ υ εγκλήματ ς και η "αλάρωση των ελέγ"ων στα σύν ρα έ"ει διευκ λύνει τις μετακινήσεις τ υς», επέμεινε η Μπαλεστρα9ί. «Η τρ μ κρατική απειλή δεν υπήρ ε π τέ άλλ τε τ σ ισ"υρή, την ώρα π υ η εγκληματικ τητα στ ν κυ&ερν "ώρ ε απλώνεται σε κάθε εικ νικ "ώρ », πρ σέθεσε.

Τρ μ κρατία, δ λ νίες κατά συρρ ή, κλ πές πινάκων: εδώ κι έναν αιώνα, ι αστυν μικές δυνάμεις σε λ κληρ τ ν κ σμ συνεργά9 νται για να καταγρά υν την εγκληματικ τητα μέσω της Ιντερπ λ.

/ ργανισμ ς διατηρεί σήμερα μία &άση δεδ μένων 155.000 καταγρα ών σ"ετικά με κακ π ι ύς με διεθνή δράση π υ είναι γνωστ ί στις αστυν μικές αρ"ές, πρ σώπων π υ αγν ύνται και σ ρών, μετα ύ αυτών. Τα ηλεκτρ νικά αρ"εία της με τα "αμένα ή κλεμμένα δια&ατήρια, π υ συστάθηκαν μετά την 11η Σεπτεμ&ρί υ τ υ 2001, περιέ" υν 40 εκατ μμύρια κατα"ωρήσεις.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.