ΔÚÂÏ·›ÓÂÈ ÎfiÛÌÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στην Ευρώπη στρέ νται ι ελληνικές γαλακτ &ι μη"ανίες πρ κειμέν υ να α ι π ιήσ υν την αυ αν μενη απή"ηση τ υ «ελληνικ ύ για υρτι ύ», τ π ί μετά τ υς Αμερικαν ύς έ"ει &αλθεί να «τρελάνει» και τ υς Ευρωπαί υς.

Η υψηλή π ι τητα, η μ ναδική γεύση των πρ ϊ ντων τ υς και η τε"ν γνωσία π υ έ" υν αναπτύ ει λα αυτά τα "ρ νια απ τελ ύν «ισ"υρ "αρτί» στα "έρια των Ελλήνων παραγωγών στη μά"η π υ καλ ύνται να δώσ υν με τ υς έν υς ανταγωνιστές τ υς. Απ τ «παι"νίδι» δεν θα μπ ρ ύσε να λείψει η ΦΑΓΕ, η π ία αν και διαθέτει ήδη ισ"υρή παρ υσία στη Γηραιά Ήπειρ απ άσισε να δώσει ακ μη μεγαλύτερη έμ αση, δια&λέπ ντας τα τεράστια περιθώρια ανάπτυ ης π υ υπάρ" υν.

Σύμ ωνα με άρθρ τ υ Γιώργ υ Μανέττα, στέλε" ς της ΦΑΓΕ π υ μίλησε σε έν μέσ ενημέρωσης, στ πλαίσι της διεθν ύς έκθεσης τρ ίμων SIAL, μετά την επιτυ"ία στις ΗΠΑ και την ανάδει η τ υ «To­tal» στις κ ρυ αίες μάρκες τ υ "ώρ υ, γίνεται πρ σπάθεια περαιτέρω διεύρυνσης τ υ δικτύ υ πωλήσεων στις ευρωπαϊκές αγ ρές, π υ η 9ήτηση για τα πρ ϊ ντα της ΦΑΓΕ αυ άνεται μέρα με τη μέρα. Ήδη, ι πωλήσεις της ΦΑΓΕ στ πρώτ ε άμην τ υ 2014 εκτ ς Αμερικής αυ ήθηκαν κατά 22%, με την Αγγλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την /λλανδία να ε"ωρί9 υν.

Τ ίδι στέλε" ς εμ ανίστηκε αισι δ για τη συνέ"εια, καθώς πως είπε « ι Ευρωπαί ι τώρα αρ"ί9 υν να μαθαίν υν πως τ ελληνικ για ύρτι πέρα απ ένα υγιειν σνακ, μπ ρεί να "ρησιμ π ιηθεί και στη μαγειρική, ως υπ κατάστατ της κρέμας γάλακτ ς», ενώ δεν έκρυψε πως η ανάπτυ η στην Ευρώπη μπ ρεί να αντισταθμίσει ενδε" μενες απώλειες απ την κάμψη π υ παρατηρείται τελευταία στην άλλη άκρη τ υ Ατλαντικ ύ.

Τη μ ναδική ευκαιρία π υ παρ υσιά9εται και μάλιστα σε ένα πρ ν μιακ πεδί για τις ελληνικές εταιρείες σπεύδει να εκμεταλλευτεί και η ΔΕΛΤΑ, η π ία πριν απ μερικ ύς μήνες εκίνησε τις πρώτες ε αγωγές στην Ιταλία σε συνεργασία με τ ν μιλ Gra­narolo με π λύ θετικά απ τελέσματα. Παρ τι η γκάμα τ υς δεν είναι πλήρης (μ λις πέντε κωδικ ί) και η τ π θέτησή τ υς είναι ακ μη περι ρισμένη (μ λις στ 35% των σημείων πώλησης), τα πρ ϊ ντα της έ" υν κατα έρει να κερδίσ υν μερίδι 17,4%, θάν ντας στη δεύτερη θέση της ιταλικής αγ ράς ελληνικ ύ για υρτι ύ. Σύμ ωνα με τη δι ίκηση της ΔΕΛΤΑ, σ"έδια επέκτασης υπάρ" υν και για άλλες "ώρες, και ήδη γίν νται συ9ητήσεις πρ ς αυτή την κατεύθυνση με υπ ψή ι υς συνεργάτες.

Ανάλ γες &λέψεις έ"ει και η Κρι Κρι, η π ία μετά την επαναλειτ υργία της παραγωγικής της μ νάδας &ρίσκεται σε πρ "ωρημένες επα ές με τρεις μεγάλες λιανεμπ ρικές αλυσίδες της Αγγλίας, ι π ίες ενδια έρ - νται να τ π θετήσ υν πρ ϊ ντα της στα ρά ια τ υς είτε με τη μ ρ ή τ υ επώνυμ υ πρ ϊ ντ ς είτε με τη μ ρ ή ιδιωτικής ετικέτας.

Πρ ηγ υμένως, η σερραϊκή εταιρεία, η π ία διαθέτει ήδη παρ υσία στη Βρετανία μέσω της αλυσίδας Waitrose αλλά και σε Γερμανία, /λλανδία, Δανία, Γαλλία και Ιταλία, έκλεισε συμ ωνία με μεγάλη αλυσίδα τ υ Βελγί υ. Εκτ ς απ τις παραπάνω, στη «μά"η» τ υ ελληνικ ύ για υρτι ύ έ" υν ρι"τεί η ΜΕΒΓΑΛ, η «Hλυμπ ς» και η «Δωδώνη» αλλά και ένες π λυεθνικές, πως η Chobani και η Danone, π υ επενδύ υν σημαντικά κε άλαια και διεκδικ ύν μερίδι απ την πίτα. Τ περισσ τερ &άρ ς δίδεται στην Αγγλία, π υ η αγ ρά τ υ ελληνικ ύ για υρτι ύ αναπτύσσεται με διψή ι υς ρυθμ ύς. Επιπλέ ν, ι ελληνικές εταιρείες, πέρα απ την α επέραστη γεύση και την υψηλή π ι τητα των πρ ϊ ντων τ υς, έ" υν ένα ακ μη σημαντικ πλε νέκτημα έναντι των ένων ανταγωνιστών τ υς: τη δικαστική νίκη της ΦΑΓΕ επί της εταιρείας Chobani για την «πατρ τητα» τ υ ελληνικ ύ για υρτι ύ.

Η απ αση τ υ &ρετανικ ύ δικαστηρί υ, η π ία ρί9ει πως κανένα πρ ϊ ν με την ένδει η «ελληνικ για ύρτι» (Greek Yo­gurt) είτε υπ τη μ ρ ή επώνυμ υ είτε υπ μ ρ ή ιδιωτικής ετικέτας δεν μπ ρεί να πωλείται στη Μεγάλη Βρετανία αν δεν παρασκευά9εται στην Ελλάδα με &άση συγκεκριμένες πρ - διαγρα ές, απ τελεί ένα π λύ «ισ"υρ "αρτί» στα "έρια των Ελλήνων παραγωγών, ε σ ν &έ&αια "ρησιμ π ιηθεί κατάλληλα. Συγκεκριμένα, η απ αση τ υ &ρετανικ ύ δικαστηρί υ ρί9ει πως πρ κειμέν υ να πωληθεί ένα για ύρτι ως «ελληνικ » στ Ηνωμέν Βασίλει , θα πρέπει, πρώτ ν, να παρασκευά9εται σύμ ωνα με μια διαδικασία στράγγισης π υ α αιρεί τ ν υδαρή ρ γάλακτ ς, δεύτερ ν να μην περιέ"ει πρ σθετα ή συντηρητικά και τρίτ ν και σημαντικ τερ να παρασκευά9εται στην Ελλάδα.

Σε μια επ "ή π υ η κατανάλωση στην Ελλάδα πιέ9εται και η ρευστ τητα σπανί9ει, η διέ δ ς στ ε ωτερικ , παρά τ υς κινδύν υς και τ ρίσκ π υ συνεπάγεται, είναι μ ν δρ μ ς για σες επι"ειρήσεις θέλ υν να δώσ υν ώθηση στα έσ δά τ υς και να διασ αλίσ υν ένα &ιώσιμ μέλλ ν.

Ταυτ "ρ να, μως, είναι και ένα μεγάλ «στ ί"ημα» για τη "ώρα, α ύ μέσα απ την ενδυνάμωση των ε αγωγών για ύρτης μπ - ρεί να ανα9ω γ νήσει την κτην τρ ία της, η π ία τα τελευταία "ρ νια υλλ ρρ εί επικίνδυνα.

Υπ λ γί9εται πως σήμερα έ" υν απ μείνει μ λις 3.500 αγελαδ τρ ικές μ νάδες απ 6.500 π υ ήταν πριν απ επτά "ρ νια, ενώ την ίδια ώρα η εγ"ώρια παραγωγή γάλακτ ς μειώνεται κατά 30.000 με 50.000 τ ν υς κάθε "ρ ν .

Σε αντίθεση με την Ευρώπη, π υ ι πρ - πτικές είναι ευ ίωνες ι πωλήσεις τ υ ελληνικ ύ για υρτι ύ στις ΗΠΑ αίνεται πως έπιασαν «τα&άνι». Μάλιστα, υπάρ" υν διεθνείς αναλυτές, ι π ί ι θεωρ ύν πως η αλματώδης ανάπτυ η π υ καταγρά ηκε τα πρ ηγ ύμενα "ρ νια στην άλλη άκρη τ υ Ατλαντικ ύ έ θασε στ τέλ ς της. Ακ μη και επικε αλής της Κρι Κρι σε πρ σ ατη μιλία τ υ "αρακτήρισε την αμερικάνικη αγ ρά ελληνικ ύ για υρτι ύ κ ρεσμένη.

«Παρ τι κάθε μεγάλη γαλακτ &ι μη"ανία "ι μ ν τ παράγει αλλά τ πρ σ έρει σε π λλά και δια ρετικά είδη, η 9ήτηση αρ"ί9ει να ε ασθενεί και η κατανάλωση να εκλ γικεύεται, καθώς πλέ ν δεν απ τελεί ένα καιν ύρι πρ ϊ ν π υ ι καταναλωτές θα τρέ υν να γευθ ύν», επισημαίν υν ι αναλυτές της San­ford Bern­stein.

Σύμ ωνα δε με έρευνα της εταιρείας Euromon­i­tor In­ter­na­tional, ρυθμ ς αύ ησης των πωλήσεων στην κατηγ ρία των για υρτιών π υ «τρώγ νται με τ κ υτάλι», π υ συμπεριλαμ&άνεται και τ ελληνικ , αναμένεται να υπ "ωρήσει στ 6% έως τ 2018 απ 34% π υ ήταν την πρ ηγ ύμενη πενταετία.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.