OEÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ ÁÂÓÓȤٷÈ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Εί$αμε την ευκαιρία να επισκε)θ ύμε την νέα Μαρίνα Λεμεσ ύ π υ έ$ υν σ$εδ ν λ κληρωθεί τα έργα επί τ υ «εδά) υς» και συνε$ί1 νται ι εργασίες για τις παραλιακές επαύλεις στην επί$ωση.

Κατ’ αρ$ή θα θέλαμε να συγ$αρ ύμε την εταιρεία/κ ιν πρα ία ανάπτυ ης αλλά ιδιαίτερα τ ν Δήμ και Δημ τες της Λεμεσ ύ και ασ)αλώς τ ν Δήμαρ$ για την στήρι η τ υς σε τέτ ι έργ επένδυσης. Ταυτ $ρ να θέλ υμε να ψέ υμε τ υς αιώνι υς αρνητικ ύς, τ υς ρισμέν υς ν μα1 μεν υς περι(αλλ ντιστές, π υ εί$αν την ένσταση τ υς για τ έργ αυτ (παρ μ ια στάση τ υς για τ Πάρκ Αθαλάσσας, τώρα στ λίδι της Λευκωσίας, τ έργ Άνασσα π υ καθιερώθηκε ως ένα απ τα α ι λ γα εν δ $εία τ υ κ σμ υ, με τ υς τελευταί υς jet-set­ters τ (ασιλικ 1ευγάρι τ υ Βελγί υ κλπ) και τώρα συνε$ί1 υν την π λεμική τ υς εναντί ν της ικ ν μίας, π υ μας κατάγγειλε η πληρωμένη απ την Δημ κρατία πλ υσι πάρ $α Επίτρ π ς Περι(άλλ ντ ς για τ π λύ α ι λ γ έργ της Λίμνης με δύ γήπεδα γκ λ), εν δ $εί κλπ κλπ. Διερωτ μαστε κατ’ επέκταση πως αυτή η Επίτρ π ς θα πρέπει να κατέ$ει μια θέση π υ αντιστρατεύεται τ σ την π λιτική τ υ Κράτ υς, τ υς άνεργ υς σ και της ανάπτυ ης της ικ ν μίας. Αυτ τ έργ ταν εκτελεστεί θα είναι τ δεύτερ νέ αστέρι π υ θα γεννηθεί μετά απ την Μαρίνα της Λεμεσ ύ.

Επανερ$ μαστε μως στην Μαρίνα Λεμεσ ύ π υ παρατηρήσαμε τα ακ λ υθα με τις δικές μας επι)υλά εις:

- Τα κέντρα αναψυ$ής έ$ υν πωληθεί/εν ικιαστεί σε γνωστά κέντρα, με π λύ μ ρ) διάκ σμ και με π λύ καλής π ι τητας ε υπηρέτηση. Και μως ακ μη και εδώ έ$ υμε μ υρμ ύρες γιατί τα κέντρα αυτά να είναι κέντρα ρ υτίνας και $ι ψηλής π ι τητας κέντρα πως π.$. κέντρα με Miche­lin stars δι τι ι επισκέπτες θα απ γ ητευθ ύν απ την «$αμηλή» π ι τητα αυτών των εστιατ ρίων κλπ. Δηλαδή για να καταλά( υμε, ι επισκέπτες της μαρίνας θα αυ ηθ ύν εάν είναι π λύ ακρι(ά τα κέντρα απ τις τωρινές $ρεώσεις κατά μέσ ρ 40 ευρώ τ άτ μ σε 80 ευρώ τ άτ μ ; Γιατί επισκέπτης αυτ ύ τ υ επιπέδ υ με τ σες άλλες εναλλακτικές $ώρες να έλθει στην Κύπρ ; Έ$ υμε αυτή την ελκυστικ τητα για να μας πρ τιμ ύν; Ασ)αλώς $ι.

- "ι περισσ τερ ι των κ τερων τα ιδεύ υν απ την μια $ώρα στην άλλη και απ μαρίνα σε μαρίνα, πρ ς τ ύτ παράδειγμα είναι η Ελλάδα με τις π λλαπλές μαρίνες στα νησιά κλπ, ως επίσης και η Τ υρκία.

- " επισκέπτης τ υ κ τερ υ στην Κύπρ γιατί να έλθει Κύπρ π υ είναι ένας απ μ - νωμέν ς πρ ρισμ ς, ενώ ταυτ $ρ να η Αίγυπτ ς, Λί(αν ς, Συρία κλπ π υ με τα πρ - (λήματα π υ έ$ υν «εγκλω(ί1 υν» τ υς επισκέπτες στην Κύπρ και μ ν ;

- Εκείν τ π ί μας πρ (ληματί1ει είναι η συντήρηση τ υ έργ υ και πως τα ικ δ μικά έργα λα εκιν ύν με άριστη π ι τητα και λ γω μη πληρωμής κ ιν $ρήστων και συντή- ρησης καταλήγ υν σε καταστρ )ή. Π λύ ) ( ύμαστε τι εάν δεν αλλά ει ν μ ς περί κ ιν $ρήστων, ίσως και τ διαμάντι αυτ , η μαρίνα, να καταλή ει σε κατηγ ρία εγκατάλειψης στ μέλλ ν.

- Η Λεμεσ ς είναι γνωστή για τ ν πλ ύτ της διασκέδασης και π λιτισμ ύ. Πράγματι τα κ τερα στην Μαρίνα ήταν κατά μέσ ρ α ίας 1 εκ. ευρώ, άψ γα σκά)η π λύ καλής π ι τητας λων των τύπων, ιδι κτησίας κυρίως απ έν υς.

- Μας πρ (ληματί1ει τι τ παλι Λιμάνι της Λεμεσ ύ (τώρα ψαρ λίμαν ) έ$ει εν ικιαστεί σε έν υς (Κύπρι ς τ υ ε ωτερικ ύ) με μέσ εν ίκι πρ ς 40 ευρώ/τ.μ./μήνα στ ν κύρι εν ικιαστή, π ί ς και θα υπ εν ικιά1ει τις μ νάδες αυτές με κάπ ι κέρδ ς έστω 50 ευρώ/τ.μ.; Και διερωτ μαστε π ι ς θα εν ικιάσει λα αυτά τα μέτρα αναψυ$ής της Μαρίνας/Ψαρ λίμαν υ/ Περι $ή Κάστρ υ κλπ με τ σ ψηλά εν ίκια π υ ταν πρ στεθ ύν τα κ ιν $ρηστα, δια$είριση κλπ, τα εν ίκι θα είναι εκτ ς πραγματικ τητας. Μήπως θα αυ ηθεί επιπλέ ν αριθμ ς κ σμ υ/επισκεπτών σ πρ σθέτ νται νέα έργα; "ι πελάτες είναι μια πίττα π υ θα δια- μ ιραστεί σε λ υς και έστω και με κάπ ια αύ ηση τ υ τ υρισμ ύ στην Λεμεσ ίσως να υπάρ$ει υπερ-πρ σ) ρά, ενώ ι πλ ύσι ι επισκέπτες (Ρώσ ι) υπ )έρ υν τώρα τ σ απ την πτώση τ υ ρ υ(λί υ (-25%) σ και απ την α(ε(αι τητα της δικής τ υς ικ ν - μίας.

- "ι τιμές πώλησης στην Μαρίνα είναι γύρω στις 6.000-7.000 ευρώ/τ.μ. για τα διαμερίσματα και 11.000 - 14.000 ευρώ/τ.μ. για τις υπερπ λυτελείς επαύλεις. Επίπεδ πι κάτω απ τις αρ$ικά 1ητ ύμενες τιμές (λ γω της κατάστασης π υ επικρατεί).

- Έ(αλαν λ ιπ ν ι Λεμεσιαν ί ως μια γρ θιά λ ι μα1ί μια επίμ νη πρ σπάθεια και ακ μη ψά$ν νται ι Λαρνακείς (θα τ υς «)άνε» και τ (ι μη$ανικ λιμάνι ι Λεμεσιαν ί), ενώ και Δήμαρ$ ς της Αγίας Νάπας ανα1ητά μελέτες και μελέτες για την δική τ υ Μαρίνα της Αγίας Νάπας, πρ σθέτ - ντας στα πρ (λήματα τ υ έργ υ αυτ ύ (μη ύπαρ η σ (αρ ύ ενδια)έρ ντ ς), ενώ για τ υς Πα)ίτες τι θα π ύμε; Μήπως μια νέα έρευνα απ τα ίδια, πρ ερ$ μενη και πάλι εις (άρ ς Πά) υ;

- Μια και π υ είμαστε στα νέα στ λίδια, παρατηρ ύμε και τις ε ελί εις τ υ π λύ μεγάλ υ έργ υ Γερ σκήπ υ-Αρ$ιεπισκ π υΡ υμάν υ επενδυτή και παρ’ λης της πρ - σπάθειας της Κυ(έρνησης, (ρίσκ υμε και εδώ εμπ δια για την διάθεση ακίνητης ιδι - κτησίας τ υ Κράτ υς (απ τ ν Γενικ Ελεγκτή). Θα πρέπει να υπάρ ει αλλαγή ν μ θεσίας, πληρ ) ρ ύμαστε, απ την Β υλή – και εδώ θα γίνει τ «έλα να δεις» με παρεμ(άσεις κυρίως ικ ν μικής μ ρ)ής δια) ρων συμ)ερ ντων πρ ς τ υς ( υλευτές με καθυστερήσεις και τρικλ π διές, αυ άν ντας τις πιθαν τητες της εγκατάλειψης της πρ σπάθειας αυτής απ τ υς ενδια)ερ μεν υς. - Κλπ κλπ Μπρά( λ ιπ ν στ υς συμμετέ$ ντες της Μαρίνας Λεμεσ ύ και άλλ υς τ λμηρ ύς επενδυτές της ανάπτυ ης ακινήτων και τ υς ευ$ μαστε κάθε επιτυ$ία αλλά $ωρίς τις αναγκαίες δι ρθώσεις για τα κ ιν $ρηστα και συντήρηση (με ν μ θεσία) πως θα τις δια)υλά υμε ως κ ρη )θαλμ ύ πρ ς )ελ ς τ υ Κυπριακ ύ τ υρισμ ύ και της ικ ν μίας της Κύπρ υ;

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.