RRIICCSS:: §· § · ‚ ˆÌ̤¤ÓÓÔÔ˜ ˆ ˜ ÔÔ ÙÙÔÔÌ̤¤· · ˜ · ÎÎÈÈÓÓ‹‹ÙÙˆÓÓ ˆ ÙÙˢ ˜ § ¢ ˘ ÎΈÛÛ››·˜ ˆ · ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σημαντικές μειώσεις παγκύπρια κατέγραψε τ Γ’ τρίμην τ υ 2014 Δείκτης Τιμών Ακινήτων τ υ RICS (Royal In­sti­tu­tion of Char­tered Sur­vey­ors) Κύπρ υ, π υ πραγματ - π ιείται σε συνεργασία με τ Σύνδεσμ Επιστημ νων Επιμετρητών "ικ ν μ λ γων Κατασκευών Κύπρ υ (ΣΕΕ"KΚ) και τ Σύνδεσμ Επιστημ νων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρ υ (ΣΕΕΑΚ). " δείκτης παρακ λ υθεί τις τιμές και τα εν ίκια των ακινήτων σε λες τις επαρ$ίες στην Κύπρ και (ασί1εται σε μεθ δ λ γία π υ αναπτύ$θηκε απ τ Πανεπιστήμι τ υ Read­ing, τ υ Ηνωμέν υ Βασιλεί υ.

Μειώσεις παρατηρήθηκαν σε λες τις κατηγ ρίες με τη σημαντικ τερη πτώση να παρ υσιά1εται στη Λευκωσία. Παγκύπρια, ι τιμές για κατ ικίες, τ σ για σπίτια, σ και για διαμερίσματα, παρ υσίασαν τριμηνιαία πτώση της τά ης τ υ 1.6% και 1.0% αντίστ ι$α, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγρά)εται στη Λευκωσία (3.4% για τα σπίτια) και στην Πά) (1.5% για τα διαμερίσματα). Παγκύπρια, ι τιμές των καταστημάτων μειώθηκαν κατά μέσ ρ 2% και των γρα)είων κατά 1.4%, ενώ για τις απ θήκες δεν καταγρά)ηκε π σ στιαία μετα( λή. Σε σύγκριση με τ αντίστ ι$ τρίτ τρίμην τ υ 2013, ι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 6.3%, των σπιτιών κατά 4.4%, των καταστημάτων κατά 9.6%, των γρα)είων 6.3% και των απ θηκών κατά 4.2%.

Η μέση τιμή εν ικίασης σε λ κληρη την Κύπρ παρ υσίασε τριμηνιαία πτώση 1.2% στα διαμερίσματα, 0.9% στα σπίτια, στα καταστήματα 3.2%, στις απ θήκες 0.4% και στα γρα)εία 0.9%. Συγκρίν ντας τα εν ίκια με εκείνα τ υ τρίτ υ τριμήν υ τ υ 2013, ι τιμές υπ $ώρησαν κατά 4.7% για τα διαμερίσματα, 4.1% για σπίτια, 11.2% για καταστήματα, 9.2% για τις απ θήκες και 4.6% για τα γρα)εία.

O κ. αράλαμπ ς Πετρίδης, MRICS, δήλωσε: «Η πτωτική π ρεία στις τιμές των ακινήτων συνε$ί1εται και τ τρίτ τρίμην τ υ 2014 αν και σε αρκετές περι $ές )αίνεται να υπάρ$ει επι(ράδυνση στις μειώσεις τιμών. Η αυ ημένη εμπ ρευσιμ τητα σε σ$έση με τ 2013 συνε$ί1εται και είναι πρ (λεπτ τι ι αγ ραπωλησίες ακινήτων κατά τ 2014 θα αυ ηθ ύν περί τ 15% εν συγκρίσει με την περσινή $ρ νιά. {σ ν α) ρά τις τιμές των ακινήτων αναμένεται να συνε$ισθεί η πτωτική π ρεία και )έτ ς εν αναμ νή των ε ελί εων στ ν $ρηματ πιστωτικ τ μέα, κυρίως σ ν α) ρά τα μη ε υπηρετ ύμενα δάνεια, τα τεστ αντ $ής (stress tests), την περι ρισμένη ρευστ τητα στην αγ ρά και τα υψηλά επιτ κια. Επίσης τα ακίνητα επηρεά1 νται απ τις αυ ημένες ) ρ λ γίες ιδι κτησίας και τ θέμα των εκπ ιήσεων των ενυπ θηκων ακινήτων ενεργώντας έτσι ως τρ $ πέδη για τη σταθερ π ίηση της αγ ράς».

Η μεθ δ λ γία και τα π ρίσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστ σελίδα τ υ RICS : h t t p : / / w w w. r i c s . o rg / c y / k n o w l e d g e / m a r k e t - a n a l y s i s / r i c s - cyprus-prop­erty-price-in­dex-q4-2013/

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.