∂∂∫∫ΔΔ -- √√ÌÌ­fi­fiÊʈÓÓËË ˆ ËË ‰‰¤¤ÛÛÌÌ¢ ˘ ÛÛËË ¯ÚÚ‹‹ÛÛˢ ¯ ˜ ÌÌËË ÛÛ˘ ˘ ÌÌ‚‚·ÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ · Ì̤¤ÙÙÚÚˆÓÓ ˆ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η πτωτική π ρεία τ υ ευρωπαϊκ ύ ν μίσματ ς έναντι τ υ αμερικανικ ύ δ λαρί υ απ δυναμώθηκε την περασμένη ε(δ μάδα, καθώς η ισ τιμία διατηρήθηκε κ ντά στα επίπεδα τ υ 1.2400-1.2500.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε1α (ΕΚΤ) στην συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης διατήρησε αμετά(λητ τ επιτ κι πρά εων κύριας ανα$ρηματ δ τησης στ 0.05%, πως και τα επιτ κια διευκ λυνσης ριακής $ρηματ δ τησης (0.30%) και διευκ λυνσης απ δ $ής καταθέσεων (-0.20%). " πρ εδρ ς της ΕΚΤ Mario Draghi τ νισε τι τ ΔΣ δεσμεύεται μ )ωνα στη $ρήση επιπρ σθετων μη συμ(ατικών μέτρων για ενίσ$υση της ικ ν μίας αν $ρειαστεί. Επίσης πρ σθεσε τι ι αγ - ρές καλυμμένων μ λ γων και ABS θα έ$ υν σημαντικ αντίκτυπ στ ν ισ λ γισμ της ΕΚΤ, π ί ς αναμένεται να αυ ηθεί στα επίπεδα π υ (ρισκ ταν στις αρ$ές τ υ 2012 (> 3 τρις ευρώ). " πληθωρισμ ς θα παραμείνει $αμηλά τ υς επ μεν υς μήνες ενώ ι κίνδυν ι για την ικ ν μία της ευρω1ώνης παραμέν υν.

Στις ΗΠΑ ι νέες θέσεις εργασίας μη συμπεριλαμ(αν μέν υ τ υ αγρ τικ ύ τ μέα, διαμ ρ)ώθηκαν τ ν "κτώ(ρι στις 214,000 έναντι εκτίμησης για 235,000, ενώ τ π σ στ ανεργίας υπ $ώρησε τ ν "κτώ(ρι σε 5.8% έναντι εκτίμησης για 5.9%. Τα τελευταία δεδ μένα ε ακ λ υθ ύν να συμ(αδί1 υν με την πρ πτική ενίσ$υσης της απασ$ λησης στις ΗΠΑ και διατήρησης της αναπτυ ιακής δυναμικής.

Παρ λα αυτά, στα πρακτικά της πρ σ)ατης συσκέψεως της Fed επισημάνθηκε τι η επι(ράδυνση της ανάπτυ ης της παγκ σμιας ικ ν μίας απ τελεί κίνδυν για την πρ πτική της ικ ν μίας των ΗΠΑ. Κατ’ επέκταση η εν λ γω ανα) ρά τρ ) δ τεί την εκτίμηση τι η Fed πιθαν ν να είναι διστακτική στη διαδικασία σταδιακής απ συρσης της επεκτατικής ν μισματικής π λιτικής. Επίσης επανέλα(ε τη σηματ δ τηση για διατήρηση τ υ επιτ κί υ ανα) ράς πλησί ν τ υ 0% για σημαντικ $ρ νικ διάστημα μετά την λ κλήρωση τ υ πρ - γράμματ ς π σ τικής επέκτασης.

Τέλ ς η Fed θεωρεί τι η πρ σ)ατη ισ$υρ π ίηση τ υ δ λαρί υ απ τελεί κίνδυν για τις ε αγωγές και την ανάπτυ- η της ικ ν μίας των ΗΠΑ και πιθαν ν απ τρέπει την άν δ τ υ πληθωρισμ ύ πρ ς τ ν στ $ .

Σε άλλες ικ ν μικές ε ελί εις, η Τράπε1α της Αγγλίας διατήρησε πως αναμεν ταν αμετά(λητ τ (ασικ επιτ κι στ 0.50% και τ ύψ ς τ υ πρ γράμματ ς αγ ράς τίτλων στις 375 δις λίρες. Επίσης στη Μ. Βρετανία η (ι μη$ανική παραγωγή ενισ$ύθηκε σε μηνιαία (άση τ Σεπτέμ(ρι κατά 0.6% (εκτίμηση 0.4%) και σε ετήσια (άση κατά 1.5% (εκτίμηση 1.6%), ενώ τ εμπ ρικ έλλειμμα διαμ ρ)ώθηκε τ Σεπτέμ(ρι στα 2.84 δις λίρες. (εκτίμηση 2.3 δις λίρες).

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.