ΠΠ ΔΔÚÚ­fi­fiÈÈÎη · ¤¤ııÂÂÛÛ fi­fiÚÚÔÔ˘˜ ˘ ˜ ÁÁÈÈ· · ÓÓ· · ÂÂÈÈÛÛÙÙÚÚ¤¤„„ÂÂÈÈ 

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στ ν αέρα (ρίσκεται η επιστρ )ή της τρ ικας στην Αθήνα με τ υς δανειστές να υπ γραμμί1 υν τι δεν θα πάνε για τις διαπραγματεύσεις αν δεν σημειωθεί πρ δ ς σε σα έ$ υν συμ)ωνηθεί.

Σύμ)ωνα με τ Bloomberg Athens «η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει τι η τρ ικα θα επιστρέψει ταν η Αθήνα δεί ει πρ δ ».

Τ τελευταί Eurogroup συ1ήτησε με θετικ τρ π για τ μέλλ ν τ υ πρ γράμματ ς στήρι ης της Ελλάδας και για τα επ μενα (ήματα, δήλωσε $θες η εκπρ σωπ ς της Ευρωπαϊκής Επιτρ πής Μίνα Αντρέε(α. Ε άλλ υ, τ νισε τι στ $ ς είναι να υπάρ ει λ κλήρωση της εν ε ελί ει α ι λ γησης έως τ Eurogroup της 8ης Δεκεμ(ρί υ. Απαντώντας σε ερώτηση για τ π τε πρ τίθεται να επιστρέψει η τρ ικα στην Αθήνα για την λ κλήρωση της α ι λ γησης, η κ. Αντρέε(α είπε τι απαιτείται περαιτέρω πρ δ ς σε ρισμένα 1ητήματα, πως στ ν πρ ϋπ λ γισμ τ υ 2015, τα «κ κκινα» δάνεια, την είσπρα η των ) ρων και άλλες πηγές δημ σίων εσ δων. Σύμ)ωνα με την εκπρ σωπ της Κ μισι ν, ι επα)ές με τις ελληνικές Αρ$ές συνε$ί1 νται, ενώ - πως είπε- δεν είναι ακ μη σε θέση να επι(ε(αιώσει ημερ μηνία επιστρ )ής της τρ ικας, η π ία θα επιστρέψει μ λις υπάρ ει πρ δ ς στα παραπάνω θέματα. Σημείωσε ακ μη τι επίτρ π ς "ικ ν μίας Πιερ Μ σκ (ισί $αιρέτησε την άπ ψη π υ ε έ)ρασαν ι ελληνικές Αρ$ές για την άμεση αντιμετώπιση (ασικών θεμάτων με στ $ τη (ιώσιμη ανάκαμψη της ικ ν μίας. Σύμ)ωνα, πάλι, με άλλες πληρ ) ρίες η τρ ικα θα επιστρέψει στην Αθήνα εντ ς των πρ σε$ών ημερών, ενδε$ μένως και μέσα στ Σα((ατ κύριακ .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.