Ππ¶∂ ¶ ∂:: AAfifi  2244 -- 2288 ¡¡ÔÔÂÂÌÌ‚‚ÚÚ››ÔÔ˘ ˘ ËË ∂∂‚‚‰‰ÔÔÌÌ¿‰· ¿ ‰· ∫∫·ÈÈÓÓÔÔÙÙÔÔÌÌ››·˜ · · ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Συ ητήσεις στρ γγυλής τραπέ ης, μεγάλ αριθμ! επισκέψεων σ λείων σε ερευνητικά κέντρα, εκδηλώσεις για την ανάδει η της σημασίας της έρευνας και της καιν τ - μίας, ρα εύσεις Κύπριων ερευνητών, έκθεση επιστήμης και τε ν λ γίας και άλλες σημαντικές δράσεις θα περιλαμ άνει τ πρ!γραμμα της «Ε δ μάδας Έρευνας και Καιν τ μίας 2014», π υ δι ργανώνεται για δεύτερη συνε !μενη ρ νιά απ! τ Ίδρυμα Πρ ώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) μετα ύ 24 και 28 Ν εμ ρί υ 2014.

Κ ρύ%ωση της «Ε δ μάδας Έρευνας και Καιν τ μίας» θα απ τελέσει η εκδήλωση «Με τη Ματιά τ υ… Ερευνητή», π υ θα πραγματ π ιηθεί την Παρασκευή 28 Ν εμ ρί υ 2014, μετα ύ των ωρών 10.00-13.00 και 15.00-21.00 στ ν ώρ τ υ Διεθν ύς Συνεδριακ ύ Κέντρ υ στη Λευκωσία, η π ία θα είναι αν ικτή για τ κ ιν!.

Για τ πλήρες πρ!γραμμα των εκδηλώσεων καθώς και για άλλες ρήσιμες πληρ % ρίες μπ ρείτε να επισκε%θείτε την ιστ σελίδα τ υ Ιδρύματ ς: www.re­search.org.cy

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.