∂ȉÈÎfi˜ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σε περίπτωση π υ υπάρ!ει δια% ρά μετα"ύ διάδικων σε διά% ρα θέματα, αλλά ανα%ερ μεν ι στ θέμα των ακινήτων, η κάθε πλευρά μπ ρεί να παρ υσιαστεί στ δικαστήρι με τ ν δικ τ υ μάρτυρα, π ί ς θα δώσει την θέση τ υ, θα αντε"εταστεί απ την άλλη πλευρά κλπ.

Τ θέμα π υ τίθεται είναι εάν μάρτυρας π υ παρ υσιά εται είναι «ειδικ ς και ανε"άρτητ ς». Στ ν τ μέα των ακινήτων υπάρ! υν ι διά% ρες κατατά"εις των τε!νικών σε κατηγ ρίες και για να μπ ρεί κάπ ι ς να ε"ασκήσει τ επάγγελμα τ υ τε!νικ ύ, θα πρέπει να εμπίπτει σε μια απ τις κατηγ ρίες αυτές. Τ θέμα π υ τίθεται είναι π.!. σε περίπτωση απαλλ τρίωσης ακινήτ υ π υ υπάλληλ ς τ υ Κτηματ λ γί υ π υ θα ετ ιμάσει και θα παρ υσιάσει την έκθεση εκτίμησης τ υ εάν είναι «ειδικ ς; Αυτ είναι σημαντικ δι τι τ δικαστήρι ασί εται πάνω σε μαρτυρίες ειδικών για να εκδώσει την απ - %αση τ υ, έστω και εάν ι μαρτυρίες δια%έρ υν/είναι αντικρ υ μενες. Τ θέμα αυτ ηγέρθηκε σε ακρ αση 2 % ρές σε δικαστήρι στην Πά% , π υ ιδιώτης/ιδι κτήτης γης υπ απαλλ τρίωση, έ%ερε ένσταση για την μαρτυρία τ υ Κτηματ λ γί υ δι τι μάρτυρας δεν θεωρείτ ειδικ ς, μια και π υ δεν ήταν εγγεγραμμέν ς στ ΕΤΕΚ στην κατηγ - ρία τ υ εκτιμητή. / δικηγ ρ ς τ υ μάλιστα κάλεσε τ ν μάρτυρα/Κτηματ λ γι εάν είναι κάτ ! ς της άδειας ως «εκτιμητής» με τέτ ι τίτλ απ τ ΕΤΕΚ, παρ λ π υ η εκτίμηση ελέγ!θηκε απ εγγεγραμμένα μέλη τ υ ΕΤΕΚ. Πρ σθεσε δε τι εκτ ς της πρ - σπάθειας «παραπλάνησης» τ υ δικαστηρί υ υπάρ!ει και θέμα π ινικ με άμεση καταγγε- λία στ ΕΤΕΚ επί τ υ θέματ ς!!

Τ δεύτερ θέμα π υ ηγέρθηκε ήταν κατά π σ μάρτυρας τ υ Κτηματ λ γί υ είναι ανε"άρτητ ς. Ε% σ ν η απαλλ τρι ύσα αρ!ή ήταν τ Κράτ ς και υπάλληλ ς τ υ Κτηματ λ γί υ είναι υπάλληλ ς τ υ Κράτ υς, «πως μπ ρεί να είναι ανε"άρτητ ς» ρώτησε δικηγ ρ ς τ υ ιδι κτήτη τ δικαστήρι . Υπάρ!ει και εκτιμητής τ υ ιδιώτη π ί ς πληρώνεται απ τ ν ιδιώτη (στ αρ!ικ στάδι ) αλλά θεωρείται ανε"άρτητ ς δι τι δεν είναι υπάλληλ ς τ υ και ε"αρτημέν ς απ τ ν εργ δ τη τ υ.

Η υπ θεση αυτή στην π ία εί!ε εμπλ - κή και τ δικ μας Γρα%εί , μ λ γ υμένως "ά%νιασε τ σ την Εισαγγελία σ και τ υς μάρτυρες της Απαλλ τρι ύσας Αρ!ής. Δεν ε"αγγέλθηκε ακ μη απ %αση τ υ δικαστηρί υ για να διαπιστωθεί πως τ δικαστήρι αντιμετώπισε αυτά τα επι!ειρήματα και θα την αναμέν υμε με ενδια%έρ ν. Πάντως εάν κερδίσει ένα απ τα δύ σημεία (ή και τα δύ ) τ τε λ ς μη!ανισμ ς τ υ Κτηματ λ γί υ θα ρίσκεται σε κίνδυν κατάρρευσης ταυτ !ρ να και τα εκατ μμύρια των απ ημιώσεων για απαλλ τριώσεις.

Σε μια "έ!ωρη περίπτωση π υ τ Κτηματ λ γι παρ υσίασε δύ εκτιμητές για την εκτίμηση εν ς "εν δ !εί υ, π υ !ρησιμ π ιήθηκε η μέθ δ ς τ υ κ στ υς αντικατάστασης (δηλαδή π σα α"ί ει η γη και τ κ στ ς ανέγερσης).

Άν και παραδέ!θηκαν τι εί!αν και την γνώση και στ ι!εία για την α"ία της γης, δεν εί!αν ιδίαν εμπειρία τ υ κ στ υς αντικατάστασης τ υ "εν δ !εί υ, ενώ υδέπ τε ασ! λήθηκαν με ικ δ μικές εργασίες, για να έ! υν κάπ ια εμπειρία επί τ υ θέματ ς. Άρα κατέλη"ε η αντίθετη πλευρά «πως μπ - ρεί τ δικαστήρι να ασιστεί σε άπ ψη π υ μάρτυρας είναι !ωρίς εμπειρία και άρα ύτε και ειδικ ς; Εάν γύρει η πλάστιγγα των απ %άσεων υπέρ των ιδι κτητών θα πρ κύψει τεράστι πρ λημα για τ πρ σωπικ τ υ Κτηματ λ γί υ, αλλά και σε λ υς τ υς κλάδ υς τ υ (και ι π ί ι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμέν ι στ ΕΤΕΚ την ημέρα της ετ ιμασίας της μελέτης τ υς).

Αυτ έ αια ισ!ύει για λα τα επαγγέλματα και !ι μ ν για τ υς τε!νικ ύς. Δεν μπ ρεί π.!. ένας ν σ κ μ ς να παρ υσιάσει έκθεση ιατρ ύ δι τι εργά εται υπ την επί λεψη γιατρ ύ και ύτε ένας ασκ ύμεν ς δικηγ ρ ς να εμπλακεί σε δίκη ταν δεν είναι εγγεγραμμέν ς δικηγ ρ ς. Εάν η απ - %αση είναι τι υπ την «επί λεψη» εν ς εγγεγραμμέν υ ειδικ ύ, τ τε θα γίνεται μάρτυρας απ δεκτ ς, εμείς, ως Γρα%εί , θα μας ενδιέ%ερε να λαμ άν υμε μέρ ς σε ε"έταση και αντε"έταση μαρτύρων της δικής μας ειδικ τητας, ως υπ την επί λεψη δικηγ ρ υ, τ ίδι και π λλ ί άλλ ι σε άλλ υς τ μείς, %έρν ντας τα πάνω κάτω στ δικαστικ μας σύστημα. Στην Βρετανία π υ λειτ υργεί ειδικ δικαστήρι για ακίνητα (Lands Tri­bunal) η ε"έταση και αντε"έταση δεν είναι απαραίτητ να γίνεται απ δικηγ ρ υς, αλλά εκεί υπάρ!ει και η ανάλ γη ν μ θεσία.

Αντιλαμ αν μαστε τι τ Κτηματ λ γι έ!ει λά ει τ μήνυμα της νέας πρ σέγγισης για «ειδικ ύς και ανε"άρτητ υς» μάρτυρες και αναμένει δηγίες απ την Γενική Εισαγγελία. Τ θέμα είναι άκρως ενδια%έρ ν με τ υς ιδι κτήτες να δηλών υν τι σε αντίθετη άπ ψη τ υ δικαστηρί υ θα υπ άλ υν έ%εση.

Εάν δε τ Ανώτατ τ υς δικαιώσει ίσως αυτ να σημαίνει και «κακή δίκη» με απ τέλεσμα να υπάρ" υν ακυρώσεις σε εκατ ντάδες απ %άσεις.

Εμείς θίγ υμε τ θέμα τ π ί δεν πρέπει να α%εθεί ως έ!ει και ίσως είτε να !ρειά εται αλλαγή της ν μ θεσίας τ υ ΕΤΕΚ (για τα τε!νικά επαγγέλματα) είτε η αύ"ηση των πρ σ ντ ύ!ων μαρτύρων τ υ Κράτ υς – α%ήν ντας κατά μέρ ς τ θέμα της ανε"αρτησίας τ υς. Πρ ληματισμ ς λ ιπ ν για λ υς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.