¶ÔÔÏÏÏϤ¤˜ ˜ ÔÔÈÈ ÙÙÔÔ˘ÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈÎΤ¤˜ ˘ ˜ ‰˘ÓÓ·ÙÙ­fi­fiÙÙËËÙÙ˜ · ˜ ÙÙˢ ˜ §Â¢ÎΈÛÛ››·˜ § ˘ˆ · ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τις τ υριστικές δυνατ τητες της Λευκωσίας παρ υσίασε η Εταιρεία Τ υριστικής Ανάπτυ"ης και Πρ λής Περι%έρειας Λευκωσίας ( ΕΤΑΠ Λευκωσίας) στην κ ρυ%αία σημασίας για την Κύπρ Τ υριστική Έκθεση WTM στ Λ νδίν .

Η παρ υσία της Εταιρείας στην έκθεση, της έδωσε την ευκαιρία να έρθει σε επα%ή με % ρείς της Βρετανίας, αλλά και άλλων !ωρών απ την Ευρώπη και άλλες ηπείρ υς π υ συμμετεί!αν και ι π ίες απ τελ ύν σημαντική πηγή για τ ν εισερ! μεν τ υρισμ στη !ώρα μας.

Η εκπρ σωπ ς της Εταιρείας Τ υριστικής Ανάπτυ"ης και Πρ λής Περι%έρειας Λευκωσίας, Νι η Παρισιν ύ πραγματ π ίησε στα πλαίσια της WTM επα%ές με τ υριστικ ύς παράγ ντες και δημ σι γρά% υς κατά τις π ίες εί!ε την ευκαιρία να τ νίσει τις τ υριστικές πτυ!ές της κυπριακής πρωτεύ υσας και ειδικ τερα τις πρ διαγρα%ές της για π λιτιστικ και θρησκευτικ τ υρισμ .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.