∂ÏÏ¿‰·: Π ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ ενδε! μεν να «συγ!ωνευθ ύν» ι διαπραγματεύσεις με την τρ ικα με εκείνες για την πρ ληπτική γραμμή στήρι"ης και να παραταθ ύν ως τ Φε ρ υάρι , πριν απ την πρ εδρική εκλ γή, θεωρεί ως πιθαν η επενδυτική τράπε α No­mura σε έκθεσή της για την Ελλάδα με τίτλ : «Ελλάδα: Η επ μενη μέρα και Πρ εδρ ς».

Στην έκθεση ανα%έρεται τι υπάρ!ει ακ μα απ σταση μετα"ύ της τρ ικας και της ελληνικής κυ έρνησης, καθώς και τι τ πι σημαντικ θέμα γενικ τερα είναι τ είδ ς της επ πτείας π υ θα υπάρ!ει απ τ 2015, αλλά και τ κατά π σ ν η ελληνική πλευρά θα έ!ει την ευθύνη για τ πρ γραμμα μεταρρυθμίσεων στη συνέ!εια.

Στ πλαίσι αυτ , η No­mura θεωρεί π λύ πιθαν να δ θεί μια πρ σωρινή, τε!νική παράταση λίγων μηνών στ τρέ! ν πρ γραμμα, ίσως για μερικ ύς μήνες, έως τ υ λ - κληρωθεί τ πλήρες πακέτ της συμ%ωνίας, ενδε! μένως τ Φε ρ υάρι .

/ι συντάκτες της έκθεσης εκτιμ ύν τι είναι π λιτικά πι συμ%έρ ν για την κυ έρνηση να συνάψει τη «συμ%ωνία πακέτ » αλλά να παραπέμψει την υπ γρα%ή της για μετά την εκλ γή πρ έδρ υ. Μια τέτ ια συμ%ωνία θα μπ ρ ύσε, να περιλαμ άνει τα πρ απαιτ ύμενα της επιθεώρησης της τρ ικας, την πρ ληπτική γραμμή στήρι"ης, μια !αλαρ τερη συμμετ !ή τ υ ΔΝΤ καθώς και την ελά%ρυνση τ υ !ρέ υς, και θα μπ ρ ύσε να συσπειρώσει 180 υλευτές μετά την εκλ γή πρ έδρ υ, σύμ%ωνα με τη No­mura. Μια τέτ ια συμ%ωνία θα μπ ρ ύσε να ανακ ινωθεί στ συμ ύλι υπ υργών της 12ης Φε ρ υαρί υ.

Ιδιαίτερης σημασίας

θεωρείται

για την επενδυτική τράπε α η μ ρ%ή αλλά και η %ύση της συμ%ωνίας π υ θα υπάρ"ει μετα"ύ Ελλάδας και πιστωτών και κυρίως τρ π ς με τ ν π ί θα γίνεται η επ πτεία και σε π ι ν θα “ανήκ υν” ι πρ ωθ ύμενες μεταρρυθμίσεις. Σε περίπτωση π υ υπάρ"ει μία πι !αλαρή επ πτεία αυτ θα πρ σ%έρει στην ελληνική κυ έρνηση τ περιθώρι καλύτερων ελιγμών, αν και σε καμία περίπτωση δεν θα μπ ρ ύσε να θεωρηθεί ως “μεγάλη επιτυ!ία”, κυρίως γιατί υπάρ! υν υπεραισι δ "ες πρ σδ κίες.

Επιπρ σθετα τ νί εται τι ψηλά στην ατ έντα των διαπραγματεύσεων με την τρ ικα θα ρεθ ύν ι διαπραγματεύσεις για την εκτέλεση αλλά και τη “σύνθεση” τ υ πρ ϋπ - λ γισμ ύ τ υ 2015, ειδικά σε περίπτωση π υ τ δημ σι ν μικ κεν ρεθεί πι κ ντά στις εκτιμήσεις π υ έ!ει δημ σι π ιήσει η τρ ικα.

Για μία ακ μη % ρά θα υπάρ" υν ρισμένα “ευαίσθητα θέματα” σ!ετικά με τις απαραίτητες δ μικές μεταρρυθμίσεις. Κατά τη No­mura ι πρ ώθηση αλλαγών στ συντα"ι - δ τικ σύστημα απ τελεί τ πλέ ν ευαίσθητ σημεί για την ελληνική κυ έρνηση και θα μπ ρ ύσε να την δηγήσει σε δια%ωνίες.

Σε ,τι α% ρά τη συμμετ !ή τ υ ΔΝΤ ι συντάκτες της έκθεσης θεωρ ύν τι τ πιθαν τερ σενάρι είναι τ Ταμεί να έ!ει συμπληρωματική παρ υσία στ ECCL, πρ - σ%έρ ντας μία “πρ ληπτική γραμμή ρευστ - τητας” (Pre­cau­tion­ary and Liq­uid­ity Line) π υ θα κυμανθεί μετα"ύ 1 και 2 δισ. ευρώ.

Ε"ετά νται ακ μη τέσσερα σενάρια για τη μ ρ%ή π υ θα έ!ει η παρ υσία τ υ ΔΝΤ στην μετά μνημ νι επ !ή:

α. Η Ελλάδα απ στέλλει αίτημα μέσω τ υ π ί υ ητά να μην υπάρ!ει καμία συμμετ !ή τ υ ΔΝΤ μετά τ πέρας τ υ πρ γράμματ ς, δηλαδή τ ν Μάρτι τ υ 2016. Σύμ%ωνα με τη No­mura αυτ είναι τ λιγ τερ πιθαν σενάρι .

. Τ ΔΝΤ διατηρεί τ ν σ!ετικά παθητικ ρ λ τ υ “συμ ύλ υ και ελεγκτή”, !ωρίς να συμμετάσ!ει ικ ν μικά στην επ μενη ημέρα, πως συνέ η στην περίπτωση της Ισπανίας. Sμως, πρ σθέτει η No­mura, η ισπανική κρίση ήταν δια% ρετική, καθώς α% ρ ύσε μ ν τ ν τραπε ικ τ μέα και τ ΔΝΤ δεν διαθέτει επίσημες “γραμμές ήθειας” για τέτ ιες περιπτώσεις. Πρ στίθεται ακ μη τι αυτή η λύση θα ήταν απ λυτα επιθυμητή για την ελληνική κυ έρνηση, αλλά τ πιθαν τερ είναι τι δεν θα υλ π ιηθεί.

γ. Τ ΔΝΤ “συμπληρώνει” τ ECCL με 1-2 δισ. ευρώ μέσω “Ελαστικής πιστωτικής γραμμής” (Flex­i­ble Credit Line). Ένα ακ μη σενάρι π υ δεν %αίνεται να υλ π ιείται.

δ. Τ ΔΝΤ συνε!ί ει να συμμετάσ!ει με τη δική τ υ γραμμή στήρι"ης έως τ α’ τρίμην τ υ 2016. Ένα σενάρι δι λ υ επιθυμητ για την ελληνική κυ έρνηση, η π ία επιθυμεί να απεγκλω ιστεί απ τ ΔΝΤ.

Στην έκθεση επίσης ανα%έρεται τι η πιθαν τητα πρ ωρων εκλ γών είναι 70%, αλλά αυτ θα μπ ρ ύσε να αλλά"ει στην π ρεία, ενώ γίνεται η εκτίμηση τι με άση τις δημ σκ πήσεις η νίκη τ υ ΣΥΡΙ=Α είναι πι πιθανή.

Η No­mura εκτιμά τι ένα τέτ ι απ τέλεσμα δεν θα είναι τ ίδι %ιλικ πρ ς την αγ ρά πως ήταν τ απ τέλεσμα τ υ 2012, αλλά την ίδια στιγμή τα «σενάρια πτώσης» θα είναι πι δια!ειρίσιμα αυτή τη % ρά, λαμ αν μένης υπ’ ψιν της μετρι παθ ύς στρ %ής τ υ ΣΥΡΙ=Α τα δύ τελευταία !ρ νια.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.