Π ∞›Á˘ÙÔ˜ ¤ÙÔÈÌË Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î˘ÚÈ·Îfifi Ê˘ÛÈέfifi ·¤ÚÈÔ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Αίγυπτ ς μπ ρεί να εισάγει σες π σ τητες υσικ ύ αερί υ μπ ρεί να ε άγει η Κύπρ ς, ανέ ερε Υπ υργ ς Πετρελαίων και ρυκτών Π ρων της Αιγύπτ υ Σερί Ισμαήλ σε κ ινές δηλώσεις τ υ με τ ν Υπ υργ Ενέργειας Γιώργ Λακκ τρύπη. Επεσήμανε πως η επανε αγωγή τ υ κυπριακ ύ υσικ ύ αερί υ απ την Αίγυπτ είναι μια επιλ γή π υ μελετάται και τι κατά τις συν μιλίες συ)ήτησαν τις λεπτ μέρειες για τ πώς θα πρ +ωρήσ υν με την ε αγωγή υσικ ύ αερί υ απ τ τεμά+ι “Α ρ δίτη” στην Αίγυπτ . Απ την πλευρά τ υ, κ. Λακκ τρύπης είπε πως έ+ υν συμ ωνήσει τι θα επισπεύσ υν τις συ)ητήσεις για την ε αγωγή κυπρια- κ ύ υσικ ύ αερί υ πρ ς την Αίγυπτ . Ανέ ερε τι δια αίνεται τι καλύτερ ς τρ π ς ε αγωγής θα είναι με κατευθείαν αγωγ μετα ύ Κύπρ υ και Αιγύπτ υ και πως η συ)ήτηση επικεντρώνεται στις υ ιστάμενες υπ δ μές τερματικ ύ υγρ π ίησης της Αιγύπτ υ δηλαδή στ Ίντκ υ και στην Νταμιέτα. Πρ σθεσε πως “τ υς επ μεν υς δυ μήνες θα έ+ υμε ενώπι ν μας την τε+ν ικ ν μική μελέτη των επιλ γών για αυτές τις ε αγωγές”. Ερωτηθείς για τη δυνατ τητα επανε αγωγής τ υ κυπριακ ύ υσικ ύ αερί υ απ την Αίγυπτ , κ. Ισμαήλ είπε πως αυτή είναι μια επιλ γή την π ία μελετ ύν.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.