ΠΠ OOt­tkkr­ri­it­ti­iee FF CC BBaannkk ÌÌÂÂ  ÔÔÛÛÔÔÛÛÙÙ­fifi 1199..8855%% ÛÛÙÙËËÓÓ RRCCBB

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σε αύ ηση τ υ μετ ικ ύ της κε&αλαί υ με την έκδ ση πρ σθετων μετ ών και την πρ σέλκυση της Otkri­tie Fi­nan­cial Cor­po­ra­tion Bank ως νέ υ στρατηγικ ύ επενδυτή πρ ώρησε η RCB BANK LTD.

Σύμ&ωνα με την απ &αση των μετ ων της RCB BANK LTD, η Otkri­tie FC Bank θα κατέ ει π σ στ 19.85% της RCB BANK LTD. Κατά την έκδ ση πρ σθετων μετ ών, τ μερίδι της VTB Bank μειώθηκε σε 46.29%, τ κε&άλαι της RCB BANK LTD αυ ήθηκε κατά $124,2 εκ. υπερ)αίν ντας τα $0,5 δις στ σύν λ .

Πριν την λ κλήρωση της έκδ σης πρ σθετων μετ ών και της αύ ησης κε&αλαί υ, η Τράπε(α πέρασε επιτυ ώς τα τεστ αντ ής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε(ας, επερνώντας περίπ υ στ διπλάσι τις ελά ιστες πρ διαγρα&ές.

Η RCB BANK LTD ιδρύθηκε την 1η Αυγ ύστ υ 1995 και απ τελεί ένα απ τα μεγαλύτερα ρηματ πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρ . Απ τις 30 Ι υνί υ 2014, τ ενεργητικ της υπερ- )αίνει τα $9 δις, με ιδία κε&άλαια ύψ υς $416 εκ. και κέρδ ς κατά τ πρώτ μισ τ υ 2014 π υ ισ ύται με $36 εκ. Η Τράπε(α διαθέτει υπ καταστήματα στη Λευκωσία, τη Λεμεσ και τ Λ υ εμ) ύργ .

H Otkri­tie FC Bank ιδρύθηκε τ 1993 και είναι η μητρική εταιρεία τ υ μίλ υ Otkri­tie FC Bank­ing Group, τ υ 2 υ μεγαλύτερ υ ιδιωτικ ύ και 6 υ μεγαλύτερ υ τραπε(ικ ύ μίλ υ στη Ρωσία )άσει τ υ συν λ υ τ υ ενεργητικ ύ RAS, σύμ&ωνα με τα στ ι εία της In­ter­fax-CEA στις 30 Σεπτεμ)ρί υ, 2014. Απ τις 30 Ι υνί υ 2014, τ σύν λ των εν π ιημένων στ ι είων τ υ ενεργητικ ύ τ υ μίλ υ, σύμ&ωνα με τα ΔΠBΠ διαμ ρ&ώθηκε σε $41,5 δις και τ σύν λ των ιδίων κε&αλαίων ήταν $4,2 δις. 3 μιλ ς περιλαμ)άνει την Otkri­tie Fi­nan­cial Cor­po­ra­tion Bank και την Khanty-Man­siysk Otkri­tie Bank. 3 κύρι ς μέτ ς της Otkri­tie FC Bank είναι η Otkri­tie Hold­ing (61,49%). 3ι κινητές α ίες της Τράπε(ας είναι εισηγμένες στ Bρηματιστήρι της Μ σ ας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.