ΔΔÔÔ ÙÙÚÚ·ÌÌ · « «ÂÂÍÍ· · ÚÚÙÙ¿ ¿ ÙÙ· · ÈÈ» » ·  fifi ÙÙËËÓÓ ‚‚ÈȈÛÛÈÈÌÌ­fi­fiÙÙËËÙÙ· ˆ · ÙÙÔÔ˘ ˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Oλ κληρώθηκε η μελέτη σ ετικά με την )ιώσιμη λειτ υργία τ υ τραμ π υ θα καλύψει την Λευκωσία και στ υς επ μεν υς μήνες θα λ κληρωθεί η ε έταση της ρηματ ικ ν μικής πτυ ής. Εάν η μελέτη καταδεί ει πως η λειτ υργία τραμ στην Κύπρ είναι )ιώσιμη, τ τε η κυ)έρνηση τα επ μενα 2-3 ρ νια θα πρ - ωρήσει στην υλ π ίηση τ υ έργ υ με τη συνεργασία της ΕΕ, με στ την άντληση ευρωπαϊκών κε&αλαίων.

Αυτ ανέ&ερε Υπ υργ ς Συγκ ινωνιών Μάρι ς Δημητριάδης, παρ υσιά( ντας στην κ ιν ) υλευτική επιτρ πή ικ ν μικών τ ν πρ ϋπ λ γισμ τ υ υπ υργεί υ τ υ για τ 2015. Τ νισε πως θα δ θεί έμ&αση σε έργα ανάπτυ ης π υ θα γίν νται με τη σύμπρα η τ υ ιδιωτικ ύ και δημ σι υ η π ία πρ ώρησε στη δημι υργία τ υ κλάδ υ συμ)άσεων δημ σί υ και ιδιωτικ ύ τ μέα. Έργα, είπε, π υ θα γίν υν με τη σύμπρα η τ υ ιδιωτικ ύ και δημ σί υ τ μέα είναι τ σύστημα &ωτ επισήμανσης, η ανα)άθμιση ενεργειακών κτηρίων, αλλά και έργα πως η εν π ίηση τ υ συστήματ ς τηλε&ωνίας - &ωνή μα(ί με data. Συνε ί( ντας σημείωσε πως αναμένεται να πρ ωθηθεί η μ ν δρ μηση της Καλλιπ λεως - Μακαρί υ. Είπε παράλληλα πως τ υπ υργεί Συγκ ινωνιών ρησιμ π ιώντας τις υ&ιστάμενες υπ δ μές, Παράλληλα εντ ς τ υ α’ τριμήν υ τ υ 2015 τα τέσσερα επαρ ιακά τα υδρ μεία, θα πρ σ&έρ υν λες τις υπηρεσίες π υ πρ σ&έρει ένα κέντρ ε υπηρέτησης τ υ π λίτη. «Στ ς είναι να δ ύμε και επιπρ σθετα τα υδρ μικά κέντρα και 7-8 νέα ΚΕΠ ρησιμ π ιώντας τις υ&ιστάμενες δ μές και ωρίς λειτ υργικά έ δα και τ υ&ιστάμεν πρ σωπικ , τ νισε.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.