∞™º∞§∂π∞ ¶∂ƒπ√À™π∞™ – ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ·ÏÏ¿ ·Ó¿Áηȷ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Με την αυ ητική τάση π υ υπάρ ει στ έγκλημα, ιδιαίτερα για κλ πές, θα πρέπει να λαμ)άν νται μέτρα απ τ υς ιδι κτήτες και κατ υς των ικ δ μών για πρ στασία. Α& ρμή ρεπ ρτά( π υ δια)άσαμε -και δεν είναι τ πρώτ - τι κάπ ι ς κτύπησε την π ρτα με σκ π την κλ πή και αυτ μάλιστα ταν ι έν ικ ι είναι μέσα. Τέτ ιες ιστ ρίες πριν μερικά ρ νια τις δια)ά(αμε στα ΜΜΕ για συμ)άντα στη Ν τι Α&ρική, αλλά υδέπ τε υπ ψιαστήκαμε τι θα εί ε και η Κύπρ ς την σειρά της.

Κατά την άπ ψη μας είτε σε νέες είτε σε υ&ιστάμενες ικ δ μές ι ιδι κτήτες καλ θα ήταν να περι ρίσ υν τ υς κινδύν υς της κλ πής. Πρ ς τ ύτ και )άσει δικών μας εμπειριών σ ν α& ρά κατ ικίες εισηγ ύμαστε πως: - Τ π θετήσετε αυτ ματα &ώτα ανάμματ ς με sen­sors τ σ στην είσ δ , κάγκελ εισ - δ υ σ και περιμετρικά – Κ στ ς επιπλέ ν για μια κατ ικία ανάλ γη τ υ μεγέθ υς της ικ δ μής συν - πλην 500 ευρώ (επιπλέ ν). - Εγκαταστήστε σύστημα συναγερμ ύ π υ για μια κατ ικία της τά ης των 250 τ.μ. τ κ στ ς είναι γύρω στις 2.000 ευρώ, πλέ ν τ κ στ ς συντήρησης (συν - πλην 30 ευρώ τ ν μήνα), ενώ καλ θα είναι να έ ετε και σύνδεση με την αστυν μία σε περίπτωση συναγερμ ύ (συν - πλην 20 ευρώ τ ν μήνα). - Συστήματα συναγερμ ύ υπάρ υν διά& - ρων τύπων και ίσως για διώρ &ες ικ δ μές να υπάρ ει τεμα ισμένη εγκατάστασης, ύτως ώστε τ ισ γει π. . να λειτ υργεί ανε άρτητα απ τ ν ρ & . - Τ π θετείστε τ σ π ρτα θωρακισμένη ασ&αλείας, σ και κλειδιά Αμερικάνικ υ τύπ υ (δεν αν ίγ υν με κάρτα κλπ ως ι υπ - λ ιπες). Επιπλέ ν κ στ ς π ρτας 500 ευρώ και για κλειδί σε νέα εγκατάσταση 200 ευρώ (3-4 π ρτες). - Μην ε άσετε να τ π θετήσετε θυρ τηλέ&ων με κάμερα τ σ στην είσ δ τ υ κάγκελ υ σ και στην π ρτα εισ δ υ (συν - πλην 600 ευρώ). - Έ ετε πάντ τε πρ ειρ τ τηλέ&ων της αστυν μίας και/ή &ιλικ ύ σας πρ σώπ υ εάν ρειά(εστε ) ήθεια ()άλτε τ στην π ρτα τ υ ψυγεί υ/ ερμαρι ύ των ρ ύ ων) κλπ για να τ )ρίσκετε εύκ λα. - Σε μεγάλες κατ ικίες/γήπεδα δεν είναι λάθ ς να έ ετε 1-2 σκύλ υς &ύλακες, πρ παντ ς για εκείνα τα υπ στατικά π υ παραμέν υν ακατ ίκητα για μέρες. Τ τελευταί αυτ ρειά(εται και έ δα και τρε άματα και ένα κ στ ς (2 σκύλ ι) γύρω στα 100 ευρώ τ ν μήνα – πλέ ν η αγ ρά τ υς 450 ευρώ ένας, ιατρικά και άλλα έ δα. - Εκτ ς απ τα αυτ ν ητα (κλείδωμα παραθύρων, μη ύπαρ η σκάλας στ γκαρά(, δένδρ π υ κ ρμ ς δηγεί στ ν ρ & ) εάν λείπετε πέραν των 2-3 ημερών, πληρ & ρείστε τ σ την αστυν μία σ και τ υς γείτ νες για να έ υν «λίγη έγν ια».

Σε συν λικ κ στ ς για μια κατ ικία να υπ λ γίσετε μια επένδυση γύρω στις 3.5004.500 ευρώ ανάλ γα τ υ μεγέθ υς της κατ ικίας, ενώ για διαμερίσματα (συναγερμ ς και αυτ ματ ς &ωτισμ ς εισ δ υ/πλατύσκαλα και video θυρ τηλέ&ων (είσ δ ς π λυκατ ικίας και διαμερίσματα) γύρω στις 2.000 ευρώ.

Στις π λυκατ ικίες μας &αίνεται π λύ παρά εν π υ η είσ δ ς στις πλείστες απ αυτές, δεν κλείνει αυτ ματα (με δυνατ ελατήρι ), ενώ η πισινή π ρτα δια&υγής είναι συνήθως εκλείδωτη. Εδώ υπάρ ει θέμα πυρασ&άλειας και είμαστε της άπ ψης τι και αυτή η π ρτα να κλείνει αυτ ματα και για έ δ να υπάρ ει μπάρα αν ίγματ ς (push bar).

Παραμένει η ασ&άλεια σε υπ γει υς ώρ υς στάθμευσης και σε πιλ τή. Και για τις δύ περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρ ει &ωτισμ ς ασ&αλείας και κατά πρ τίμηση στ υπ - γει ηλεκτρική π ρτα π υ θα κλείνει (να συμ) υλευθείτε μως και την πυρ σ)εστική επί τ υ θέματ ς), ενώ για τ υς πι εύπ ρ υς η ρήση κάμερας δεν είναι λάθ ς. Επίσης πρ - σέ ετε τ ασ&αλιστικ σας συμ) λαι να περιλαμ)άνει κλ πή και ληστεία. 3ρισμένα ασ&αλιστικά συμ) λαια δεν καλύπτ υν την ληστεία, π υ κάτ ς δεν λαμ)άνει «λ γικά» μέτρα ασ&άλειας. Για ηλικιωμέν υς και άλλ υς π υ & ) ύνται, υπάρ υν στην αγ ρά διά& ρα gad­gets π υ εκπέμπ υν σήμα κινδύν υ στην αστυν μία/συγγενικά/&ιλικά πρ σωπα, για να «τρέ υν» στ ίκημα σας. Με τ πάτημα εν ς κ υμπι ύ εκπέμπεται σήμα στην αστυν μία και αυτ είναι μια εναλλακτική λύση αμηλ τερ υ κ στ υς.

Με τα 300.000 περίπ υ κυνηγετικά πλα π υ υπάρ υν είναι μια λύση για εκ& )ισμ ανεπιθύμητων επισκεπτών, αλλά επικίνδυνη και δεν συστήνεται να έ ετε πρ ειρα τ πλ σας (και ειρ τερα τ G3 κλπ). Στ τέλ ς της ημέρας αγαπητ ί μας αναγνώστες «άστε τ υς να τα πάρ υν» παρά να εμπλακείτε σε τέτ ια κατάσταση άμυνας/πρ στασίας. Στην Αμερική και άλλες ώρες η πρ στασία της περι υσίας με ρήση πλ υ ίσως να επιτρέπεται, ι μως στην Κύπρ (ευτυ ώς).

Μετά την εισ) λή τ υ 1974 απ &άσισα (Αντώνης Λ ί( υ) να μεταναστεύσω στην Ν τι Α&ρική π υ εί α συμμαθητές με επι ειρήσεις. Εκτ ς απ τ καλωσ ρισμα και την πρ σωρινή μ υ εργασία σε ένα “tea room” (υπεραγ ρά) στ συρτάρι τ υ ταμεί υ υπήρ ε πιστ λι, ενώ μ υ αγ ρασαν ι συμμαθητές μ υ ακ μη δύ , ένα για τ αυτ κίνητ και ένα για τ σπίτι π υ η π ρτα υπν δωματί υ εί ε σιδερένιες μπάρες με δηγίες «άστ υς να τα πιάσ υν και έτσι θα είναι ασ&αλισμέν ς»!! Βέ)αια μετά απ 2 μήνες εγκατέλειψα αυτή την κατά τα άλλα υπέρ η ώρα (υπήρ ε τ τε τ apartheid, δι τι σκέ&θηκα καλύτερα να με «&άνε ι Τ ύρκ ι στ ν τ π μ υ παρά ι ντως πεινασμέν ι «ληστές» στην ενιτιά.

Πως καταντήσαμε αγαπητ ί μας αναγνώστες απ την επ ή π υ κ ιμ ύμαστε με αν ικτά παράθυρα και εκλείδωτα σπίτια στην σημερινή επ ή!!

Γρά& υμε για τα τελευταία 30 ρ νια σε διά& ρες &υλλάδες για τα ακίνητα, αλλά υδέπ τε πέρασε απ τ μυαλ μας να ασ - ληθ ύμε με τ θέμα αυτ τ υλά ιστ ν πρ 2ετίας. Πως μας κατάντησε η &τώ ια και κυρίως ι έν ι εργάτες ρισμένων ωρών (δυστυ ώς Ευρωπαί ι ως επί τ πλείστ ν) π υ μ ν στις αστυν μικές σειρές της τηλε ρασης τις )λέπ υμε.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.