∂Ó·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ∂.∂ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ «ÎÔ˘ÚÂ̤ÓÔÈ»

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ υς λ γ υς π υ τ ν δήγησαν να επενδύσει στην Τράπε(α Κύπρ υ, ανέλυσε σε συνέντευ ή τ υ στ αμερικανικ τηλε πτικ δίκτυ «CNBC» Γ υίλμπ υρ Ρ ς, εκ των μεγαλ μετ ων της Τράπε(ας και Αντιπρ εδρ ς τ υ νε συσταθέντ ς Δι ικητικ ύ Συμ) υλί υ.

Μέσα απ μια συνέντευ η τ υ διάρκειας μ λις 2 λεπτών Γ υίλμπ υρ Ρ ς, πέτυ ε την καλύτερη πρ ) λή για την Κύπρ , μετά τα αρνητικά γεγ ν τα Μαρτί υ τ 2013, μιας και ι ε ελί εις γύρω απ την κυπριακή ικ ν μία και την μετά τ κ ύρεμα επ ή συνε ί( υν να κεντρί( υν τ διεθνές ενδια&έρ ν, πως ενδια&έρ υσες είναι και ι ε ελί εις στην Τράπε(α Κύπρ υ.

<πως είπε, η απ υσία μεγάλης α ίας στις παραδ σιακές αγ ρές τ ν ώθησε να επενδύσει στην Τράπε(α Κύπρ υ και στην ελληνική τράπε(α Eurobank, ενώ πρ έτρεψε, παράλληλα, τ υς επενδυτές να είναι πρ σεκτικ ί, παρά τα ιστ ρικά υψηλά επίπεδα π υ καταγρά& υν τα ρηματιστήρια στις ΗΠΑ. «Είναι π λύ δύσκ λ να )ρ ύμε μεγάλη α ία στις παραδ σιακές αγ ρές» και για αυτ τ ν λ γ «έ υμε μετακινηθεί στην Ελλάδα, στη Eurobank, και τώρα στην Τράπε(α Κύπρ υ», είπε κ. Ρ ς.

Στη συνέντευ ή τ υ κ. Ρ ς ανα&έρθηκε στις αισι δ ες πρ πτικές απ την εύρεση &υσικ ύ αερί υ στην κυπριακή Α3~, τ νί( ντας πως δεν μπ ρ ύν να παραγνωριστ ύν και σα&ώς δεν τ υ είναι αδιά& ρες. «Η Kύπρ ς έ ει πιθαν τητες αναστρ &ής της κατάστασης, αν ι για κανένα άλλ λ γ , για τα τεράστια απ θέματα σε Φ.Α. π υ έ ει, κατά κάπ ι τρ π ε ημισείας με τ Ισραήλ. Και δεδ μέν υ τι η Κύπρ ς έ ει πληθυσμ μικρ τερ τ υ εν ς εκατ μμυρί υ, αυτή η ανακάλυψη θα έ ει τεράστια επίδραση στην εγ ώρια ικ ν μία», υπέδει ε.

3 Γ υίλμπ ρ Ρ ς δεν παρέλειψε να ανα&ερθεί και στ υς κατ υς α ι γρά&ων, σ λιά( ντας και την πι πρ σ&ατη εκδήλωση διαμαρτυρίας τ υς κατά την εκλ γή τ υ νέ υ Δ.Σ. της Τράπε(ας Κύπρ υ. «Ήταν αρκετά τρ μακτικ ! Κάπ ια στιγμή, εί αν ρί ει κάτι πάνω σ’ ένα γυάλιν παράθυρ και ακ ύστηκε σαν πυρ ) λισμ ς! Συμπ νώ και καταλα)αίνω αυτ ύς π υ υπέστησαν τ κ ύρεμα, αλλά “δικαι ύνται” να διαμαρτύρ νται εναντί ν της Κυ)έρνησης και της Ε.Ε., α& ύ εμείς, α& ύ κανένας απ εμάς δεν ήταν εκεί τ τε, και ύτε καν απ δέκτες τ υ μέτρ υ αυτ ύ είμαστε.

Τ μ ν π υ μπ ρ ύμε να κάν υμε τώρα, ε& σ ν είναι πλέ ν μέτ ι, είναι να πρ σπαθήσ υμε να ανε)άσ υμε την α ία της μετ ής, ώστε να μπ ρέσ υν να ανακτήσ υν μέρ ς ή λα σα έ ασαν. Αυτ μως πρ ϋπ θέτει τετραπλασιασμ απ’ εδώ π υ είμαστε, και δεν θέλω να κάνω τέτ ια πρ )λεψη για μια μετ ή, θα κατα)άλ υμε μως τ άπαν των δυνάμεών μας», υπ - γράμμισε.

Σύμ&ωνα δε με τ «CNBC», παρά τ ασταμάτητ ράλι των ρηματιστηριακών αγ ρών στις ΗΠΑ, δισεκατ μμυρι ύ ς επενδυτής δήλωσε τι θα συμ) ύλευε τ υς ιδιώτες επενδυτές να είναι πρ σεκτικ ί. «Σκε&τείτε τ , εί αμε επανειλημμένα ιστ - ρικά υψηλά επίπεδα στη διάρκεια τ υ τρέ ντ ς έτ υς απ τη Γ υ λ Στριτ», ανέ&ερε κ. Ρ ς. Αυτ , σημείωσε, απ δεικνύει τι «υπάρ υν λ και λιγ τερα πραγματικά &θηνά πράγματα».

Τ «CNBC» σημείωσε τι κ. Ρ ς έ ει εκλεγεί αντιπρ εδρ ς της Τράπε(ας Κύπρ υ, υπηρετώντας, πως σημειώνει, κάτω απ τ ν νε κλεγέντα στη θέση τ υ Πρ έδρ υ της Τράπε(ας Γι (ε& Άκερμαν, πρώην Διευθύν ντα Σύμ) υλ της Deutsche Bank. Ανα&έρει επίσης τι κ. Ρ ς αντιπρ σωπεύει μάδα επενδυτών, η π ία κατέ ει τ 17% της Τράπε(ας Κύπρ υ.

Απ’ σα έ ει δηλώσει επίσημα ίδι ς και έ ει αναπτύ ει στ υς συνεργάτες τ υ, η )ασική τ υ στρατηγική για την Τράπε(α Κύπρ υ θα είναι:

- Δεν θα επιτραπεί

καμιά απ λύτως αν ή σε σ υς μπ ρ ύν αλλά δεν πληρών υν τις δ σεις των δανείων τ υς.

- Τα Μη Ε υπηρετ ύμενα Δάνεια θα τύ υν δια είρισης στη )άση της πώλησης στ ι είων ενεργητικ ύ.

-Η εκπ ίηση ενυπ θηκων ακινήτων θεωρείται έσ ατη λύση.

- 3 ρ ν ς απ πληρωμής των δανείων θα επιμηκύνεται και τ επιτ κι θα δια& - ρ π ιείται, ώστε ι δανει λήπτες να πληρών υν ανάλ γα με την ικ ν μική τ υς κατάσταση.

- Να ε&αρμ στεί κ ινωνική στεγαστική π λιτική, τύπ υ Ιρλανδίας, απ τ κράτ ς, ώστε να επω&εληθ ύν σ ι δεν έ υν την ευ έρεια να πληρών υν τη δ ση τ υ δανεί υ τ υς.

Τ νέ ΔΣ της Τράπε(ας Κύπρ υ έ ει μπει στα )αθιά και θέλει μέσα σε σύντ μ ρ νικ διάστημα στα δυ καυτά (ητήματα π υ ταλανί( υν τ Συγκρ τημα. Πρ κειται για τ δανειακ αρτ &υλάκι τ υ 3μίλ υ και ειδικ τερα τα Μη Ε υπηρετ ύμενα Δάνεια και την πώληση περι υσιακών στ ι είων στ ε ωτερικ .

<σ ν α& ρά τ δεύτερ (ήτημα, πληρ - & ρίες ανα&έρ υν πως σύντ μα έπ νται απ &άσεις για με την πώληση της Uni­as­trum και της θυγατρικής της Τράπε(ας Κύπρ υ στη Ρ υμανία.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.