ΔΔÔÔ˘ÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈÎέfifi ˘ aappp­plli­ic­caat­ti­ioonn ÁÁÈÈ· · ÎηÈÈ · ∫∫‡‡ÚÚÔÔ  · ·fifi ÙÙËËÓÓ FFMMWW ∂∂ÏÏÏÏ¿‰· ¿‰·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ νέ πρωτ π ριακ πρ ϊ ν της, π υ είναι η αγγλ &ωνη Mo­bile ε&αρμ - γή «Pocket Tourist Guide» παρ υσίασε μετα ύ άλλων στη Διεθνή Έκθεση Τ υρισμ ύ «Philox­e­nia» της Θεσσαλ νίκης, η Εταιρεία FMW Fi­nan­cial Me­dia Way. Ειδικ τερα, η Εταιρεία FMW Fi­nan­cial Me­dia Way κατά τ 3ήμερ 13-16 Ν εμ)ρί υ 2014 έλα)ε μέρ ς με δικ της περίπτερ στη Διεθνή Τ υριστική Έκθεση «Philox­e­nia» της Θεσσαλ νίκης, π υ παρ υσίασε τα πρ ϊ ντα και υπηρεσίες της στην Ελλάδα.

Μετα ύ άλλων παρ υσίασε για πρώτη & ρά τ νέ της πρ ϊ ν «Pocket Tourist Guide» σε Mo­bile ε&αρμ γή.

Η ε&αρμ γή αυτή, π υ είναι στην αγγλική γλώσσα, μπ ρεί να κατέ)ει στα κινητά τηλέ&ωνα μέσω τ υ App store (για iphone) και τ υ Google play (για An­droid) και είναι εντελώς δωρεάν για τ υς ρήστες.

Μέσα απ τις σελίδες της ε&αρμ γής αυτής καλύπτ νται με πλ ύσι ενημερωτικ υλικ (κείμενα-&ωτ γρα&ίες-)ίντε , κλπ.), με ρηστικές πληρ & - ρίες και με δια&ημιστικές πρ ) λές 3ργανισμών και Επι ειρήσεων ι περι ές της Ελλάδας: Αθήνα, Θεσσαλ νίκη, Κρήτη, Ρ δ ς, Β λ ς - Πήλι , Μύκ ν ς, Λέσ) ς, Κέρκυρα και Σέρρες καθώς και η Κύπρ ς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.