SSaal­laam­mi­iss:: ∂∂‚‚‰‰ÔÔÌÌ·‰ÈÈ·›· · ‰ · ›· ˘ËËÚÚÂÂÛÛ››· · EEXXP­PRREESSSS TTRRAAIILLEERR

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Tη νέα της ε:δ μαδιαία υπηρεσία την EX­PRESS TRAILER SER­VICE για την μετα ρά Φ ρτίων (Ψυγεί υ & Kηρ ), ανακ ίνωσε η εταιρεία Salamis Shipping Ser­vices Ltd, μέλ ς τ υ ργανισμ ύ Salamis. Η Υπηρεσία αυτή α ρά την περισυλλ γή μαδ π ιημένων ρτίων +ωρίς καθυστερήσεις και περιττά έ δα απ λες τις π λεις της Γερμανίας, λλανδίας, Βελγί υ, Αυστρίας, Ιταλίας και Ελλάδας για την Κύπρ . Στ + ς της Salamis μέσω της α ι πιστίας, τα+ύτητας, συνέπειας, π ι τητας και των ανταγωνιστικών ναύλων να ε υπηρετήσει κάθε εμπ ρευ μεν .

Για περισσ τερες πληρ ρίες στ www.salamis-shipping.com

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.