ΜμÚÚ·‚››ÔÔ ·‚ ∫∫·ÈÈÓÓÔÔÙÙÔÔÌÌ››·˜ · ·˜ ÁÁÈÈ· · ÙÙËËÓÓ CCyyt­taa

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Mε τ :ρα:εί Καιν τ μίας και Επι+ειρηματικ τητας τιμήθηκε η Cyta στ ετιν 6 συνέδρι In­fo­com.cy με θέμα «Cyprus -Dig­i­tal Re­al­ity: Mind the Gap».

Κατά την απ ν μή τ υ :ρα:εί υ, ι δι ργανωτές τ νισαν τι η Cyta έ+ει απ δεί ει δια+ρ νικά και έμπρακτα τι είναι ένας ργανισμ ς π υ ενθαρρύνει, πρ ωθεί και στηρί)ει την καιν τ μία. Κατέ+ ντας μια περί πτη θέση στ ικ σύστημα της καιν τ μίας, η Cyta στηρί)ει πρωτ π ριακές ιδέες νέων Κυπρίων επιστημ νων. ι ιδέες αυτές μετατρέπ νται σε νε υείς επι+ειρήσεις (start ups) ι π ίες δημι υργ ύν νέες θέσεις εργασίας και συμ:άλλ υν στην ανάπτυ η της κυπριακής ικ ν μίας.

Στ επίκεντρ της θεματ λ γίας τ υ ετιν ύ συνεδρί υ, ήταν η ανάγκη για γε ύρωση τ υ +άσματ ς μετα ύ της ψη ιακής πραγματικ τητας και της πραγματικής ικ ν μίας στην Κύπρ .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.