Π ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ ύψ ς των εκτιμώμενων απ θεμάτων της τελευταίας δήγησε τ 2010 στην τ τε κυ)έρνηση να επενδύσει στ νειρ της «δεύτερης Ν ρ)ηγίας», στην π ία θα μπ ρ ύσε να μεταμ ρ&ωθεί η ώρα. Ως μ νες πρ ϋπ θέσεις παρ υσιά( νταν η απελευθέρωση της αγ ράς σε ένες επενδύσεις και η διαμ ρ&ωση σα& ύς ν μικ ύ πλαισί υ λειτ υργίας. Μερικά ρ νια αργ τερα ι ένες εταιρείες εγκαταλείπ υν την Π λωνία.

Ελά ιστα απ τα επενδυτικά σ έδια υλ π ιήθηκαν και τα περισσ τερα πειραματικά πηγάδια απ δεί θηκαν ικ ν - μικά μη )ιώσιμα. Πρ σ&ατα τ γεωλ γικ ινστιτ ύτ της ώρας ανακ ίνωσε τι τα απ θέματα είναι μετα ύ 346 και 768 δισ. κ.μ. Πρ κειται για μικρ μέρ ς των αρ ικών εκτιμήσεων, π υ μως παραμένει ικαν π ιητικ , καθώς ι ετήσιες ανάγκες της ώρας εκτιμώνται στα 16 δισ. κ.μ. Για να πρ - ωρήσει μως η διαδικασία, πρέπει να αναπτυ θ ύν κάπ ια πηγάδια και μέ ρι τώρα σ εδ ν λα παράγ υν 10%-30% της π σ τητας π υ θα τα καθιστ ύσε ικ ν μικά )ιώσιμα. Τ ύψ ς μιας πειραματικής ε ρυ ης (περί τα 20 εκατ. ευρώ) είναι διπλάσι εκείν υ στις ΗΠΑ και η γρα&ει κρατία π λλαπλάσια. στην Ευρώπη είναι τι ι περισσ τερες εκτάσεις είναι περισσ τερ πυκν κατ ικημένες απ ,τι στις ΗΠΑ, ενώ η τε νική τ υ frack­ing απαιτεί μεγάλες εκτάσεις πρ ς εκμετάλλευση, καθώς αναπτύσσεται ρι( ντια στ έδα& ς.

Σημαντικ πρ )λημα απ τελεί και τ δια& ρετικ ν μικ καθεστώς, π υ στις περισσ τερες ευρωπαϊκές ώρες θεωρεί κρατική ιδι κτησία τα κ ιτάσματα στ υπέδα& ς εν ς ιδιωτικ ύ ικ πέδ υ. Στις ΗΠΑ τ ένα γδ των εσ - δων εκ ωρείται στ ν ιδι κτήτη τ υ ικ πέδ υ, πρ σ&έρ - ντας σημαντικ κίνητρ για παρα ώρηση γης πρ ς εκμετάλλευση. Την ανάπτυ η τ υ κλάδ υ θα ) ηθ ύσε μια πρωτ - ) υλία της Ευρωπαϊκής Επιτρ πής, π υ θα μ γεν π ι ύσε τ θεσμικ πλαίσι . 3ι π λιτικές αντιδράσεις, μως, είναι ισ υρές (πρωτίστως απ τ υς Πράσιν υς) και τα ικ ν μικά συμ&έρ ντα αμ&ί) λ υ μεγέθ υς.

Με τη διεθνή τιμή τ υ πετρελαί υ να υπ ωρεί, τ σ έδι &αντά(ει λ και λιγ τερ θελκτικ , γεγ ν ς π υ δικαι λ γεί τη γερμανική σπ υδή να υπάρ υν άμεσα τα π ια πιθανά απ τελέσματα. Μια περαιτέρω κλιμάκωση, μως, των σ έσεων με τη Ρωσία, θα μπ ρ ύσε να αλλά ει τις ισ ρρ πίες. τη (ήτηση διεθνώς να περι ρί(εται, η υπ ώρηση της τιμής ήταν ακ μα πι απ τ μη. Ειδικά τ υς τελευταί υς μήνες η πτώση πήρε τη μ ρ&ή ι ν στι)άδας, ) υτώντας στα 75 δ λ./)αρέλι, απ 115 δ λ. στις αρ ές τ υ καλ καιρι ύ. Η υπ ώρηση της τιμής έ ει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε ικ ν μίες π υ ε αρτώνται απ τις ε αγωγές πετρελαί υ, πως τ Ιράν, η Βενε( υέλα ή η Ρωσία. Σε λες αυτές τις περιπτώσεις η )ι μη ανία τ υ πετρελαί υ απ τελεί ρα κ καλιά της ικ ν μίας. Για τα περισσ τερα αρα)ικά κράτη, αντιθέτως, η υπ ώρηση της τιμής απ τελεί πλήγμα αλλά ι τ σ (ωτικής σημασίας.

Στη Σα υδική Αρα)ία και τα Εμιράτα τα πετρ δ λάρια έρρεαν ά&θ να για τ υς εμίρηδες και πρ 15ετίας, ταν η διεθνής τιμή ήταν κάτω απ 20 δ λ. Η Σα υδική Αρα)ία δεν δεί νει καθ λ υ διατεθειμένη να περι ρίσει την παραγωγή της, σε συντ νισμ με τα άλλα μέλη τ υ OPEC, για να αυ ηθεί η διεθνής τιμή.

Πρ τιμά να παράγει σ περισσ τερ μπ ρεί και έτσι να απ ρρ &ά τ μεγαλύτερ δυνατ κ μμάτι της πίτας. Έτσι, μως, καρτέλ δεν μπ ρεί να σταθεί;

Tην πρ σε ή ε)δ μάδα θα πραγματ π ιηθεί η τακτική σύν δ ς των κρατών-μελών τ υ OPEC και εκεί θα υπάρ υν ισ υρές πιέσεις για μείωση της παραγωγής. Ήδη υπ υργ ς E ωτερικών της Pωσίας, Σερκέι Λα)ρ &, συναντήθηκε με τ ν μ λ γ τ υ στη Σ. Aρα)ία και &αίνεται τι επιτεύ θηκε κάπ ια συνενν ηση. H είδηση αυτή σε συνδυασμ με τη μείωση των επιτ κίων στην Kίνα (π υ δημι υργεί συνθήκες για τα ύτερη ανάπτυ η και άρα μεγαλύτερη (ήτηση για καύσιμα) δήγησαν την τιμή 3% υψηλ τερα, με απ - τέλεσμα να καταγρα&εί άν δ ς σε ε)δ μαδιαία )άση για πρώτη & ρά μετά τ ν Σεπτέμ)ρι .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.