¶ˆ˜ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› «Â΂ȿ˙Ô˘Ó» ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘Úˆ˙ÒÓË

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Είναι ά ι απ ρίας η ευκ λία με την π ία ι Γερμαν ί εδώ και 5 ρ νια π υ έσπασε η κρίση με τ έτσι θέλω περν ύν λες τις θέσεις τ υς στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Επίσης ά ι απ ρίας είναι πως ι πάλε π τέ ισ υρές ώρες της ΕΕ πως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία δεν τ λμάνε στην κυρι λε ία να τα )άλ υν με τ υς Γερμαν ύς. Ακ μα και μετά τις πρ σ&ατες ενδεί εις, περί επανάστασης απ Ιταλία και Γαλλία έναντι στην Γερμανική λιτ τητα, γίναμε και πάλι μάρτυρες μια μ ναδικής «τ ύμπας» απ Ιταλία και Γαλλία, ι ηγέτες των π ίων δια μαγείας έκαναν πίσω απ τις αρ ικές τ υς απαιτήσεις.

Τι είναι αυτ , θα διερωτάται εύλ γα καθένας, π υ διαθέτ υν ι Γερμαν ί και τ υς καθιστά τ σ ισ υρ ύς στα κέντρα απ &άσεων. Επειδή, ναι μεν η ΕΕ πάσ ει απ σ )αρή έλλειψη ικανών ηγετών π υ μέσω της π λιτικής τ υς θα ανατρέψ υν την Γερμανική αδιαλλα ία αλλά σίγ υρα υπάρ ει και κάτι άλλ στην &αρέτρα των Γερμανών. Κάτι π υ τ υς επιτρέπει ι μ ν να επι)άλ υν με τ έτσι θέλω την π λιτική τ υς αλλά τελευταία έ υν &θάσει στ σημεί να απα ιών υν με απύθμεν θράσ ς τ ν π ι δήπ τε τ υς αμ&ισ)ητεί. Και σ ι Γερμαν ί θα πιέ( νται και θα )ρίσκ νται σε θέση άμυνας θα απειλ ύν τ υς )ασικ ύς τ υς εταίρ υς (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, 3λλανδία ακ μα και Αμερική) πως θα πυρ δ τήσ υν την ) μ)α π υ κρατάνε στα έρια τ υς. Β μ)α π υ δεν είναι άλλη απ την έ δ της ίδιας της Γερμανίας απ τ Ευρώ.

Μπ ρεί να ακ ύγεται παράλ γ , τρελ αλλά ας ε ετάσ υμε τι θα σήμανε για την Γερμανία μια έ δ ς απ τ Ευρώ.

Καταρ ήν αν μια ελλειμματική ώρα ανακ ινώσει την έ δ της απ τ κ ιν ν μισμα, αυτ μάτως θα υπάρ ει ισ - πεδωτική &υγή κε&αλαίων απ τη ώρα. Καθώς η μετατρ πή τ υ κ ιν ύ ν μίσματ ς σε νέ εθνικ ν μισμα θα πάρει μήνες για να λ κληρωθεί, λ ι ι π λίτες (ακ μα και ι πι πατριώτες) θα πρ σπαθήσ υν να &υγαδεύσ υν τα ευρώ τ υς πριν μετατραπ ύν στ νέ εθνικ ν μισμα, τ π ί ε ρισμ ύ θα υπ τιμηθεί (απ τη στιγμή π υ μιλάμε για ελλειμματική ώρα).

Εκτ ς απ αυτ , εκείν υς τ υς μήνες θα πρ σπαθήσ υν να ρευστ π ιήσ υν ,τι περι υσιακ στ ι εί έ υν (απ διαμερίσματα μέ ρι μετ ές) για να )γάλ υν τα ρήματα σε μια πλε νασματική ώρα της ν μισματικής ένωσης – η π ία είτε θα παραμείνει στ κ ιν ν μισμα είτε, ακ μα καλύτερα για τ υς «ε αγωγείς» κε&αλαίων, θα επιστρέψει κι εκείνη στ δικ της, τ π ί θα ανατιμηθεί περισσ τερ . Με απλά λ για, η ελλειμματική ώρα π υ ανακ ινώνει την έ δ της απ τ κ ιν ν μισμα αυτ πυρ ) λείται.

Απ την άλλη, μια πλε νασματική ώρα π υ ανακ ινώνει την απ ώρησή της απ τ κ ιν ν μισμα θα πρ καλέσει την αντίστρ &η ρ ή κε&αλαίων: ένα κε&άλαια θα εισρεύσ υν σαν είμαρρ ς στη ώρα, σώ( ντας τις πρ )ληματικές τρά- πε(ες, δίν ντας α ία στ ρηματιστήρι , αυ άν ντας τις τιμές των ακινήτων. Η Γερμανία σύμ&ωνα με εκτιμήσεις έγκριτων αναλυτών έ ει τ πι ακρι) Ευρώ σε σ έση με τις άλλες ώρες με Fair Value κ ντά στα 1.80. Αυτ μάτως μια έ δ ς της απ τ Ευρώ και επιστρ &ή της είτε στ Μάρκ είτε σε ένα νέ Γερμανικ Ευρώ θα ισ δυναμ ύσε με μια )ίαιη άν δ τ υ ν μίσματ ς π λύ πάνω και απ τα 1.80 α& ύ συνήθως ι αγ ρές εν μέσω πανικ ύ υπερ)άλ υν. Και ι τελευταί ι Ευρωπαί ι θα τρέ ανε να πρ λά) υν να αγ ράσ υν Γερμανικά Ευρώ για αν ευν ηθ ύν απ τ εν δυνάμει αυτ μ ναδικ ράλι. Βέ)αια, τ πλήγμα για την ε αγωγική )ι μη ανία μιας τέτ ιας ώρας, ιδίως της Γερμανίας, θα είναι κι αυτ τεράστι , καθώς τ νέ ν μισμα θα ανατιμηθεί και ι ε αγωγές της θα ακρι)ύν υν στην Κίνα, στις ΗΠΑ και, )ε)αίως, στις υπ λ ιπες ευρωπαϊκές ώρες. Παρ’ λα αυτά, δεν μιλάμε για καταστρ &ή, τ υλά ιστ ν ι για δεινά ανάλ γα με εκείνα π υ θα υπ στεί μια ελλειμματική ώρα η π ία απ ωρεί απ την ευρω(ώνη.

Αυτ είναι λ ιπ ν τ μυστικ πλ π υ διαθέτει η Γερμανία και τ π ί δεν διαθέτει π. . η Γαλλία ή η Ισπανία.

Βε)αίως ι Γερμαν ί σε καμία περίπτωση δεν επιθυμ ύν να κάν υν ρήση αυτ ύ τ υ πλε νεκτήματ ς τ υς επειδή σα )ρα υπρ θεσμα &έλη και να έ ει, μακρ πρ θεσμα π λύ πιθαν ν να της γυρίσει μπ ύμερανγκ επειδή μιλάμε για άδυτα νερά, καταστάσεις π υ η παγκ σμια ικ ν μία δεν έ ει (ήσει στ παρελθ ν, ι ρηματαγ ρές πιθαν τατα να τ πάρ υν π λύ ανάπ δα και σε τέτ ιες περιπτώσεις ι αγ ρές είναι αμείλικτες και τ τίμημα π υ καλείσαι να πληρώσεις είναι άνευ πρ ηγ υμέν υ.

Επίσης η Γερμανία θα (ήσει μια μ ναδική π λιτική απ μ - νωση α& ύ θα είναι )ασικ ς υπαίτι ς διάλυσης της Ευρω(ώνης και θα πέσει λ τ «ανάθεμα» πάνω της σαν μεγαλύτερ ς εγγυητής της ΕΕ και τ υ Ευρώ.

3π ταν ναι μεν η Γερμανία έ ει μετατρέψει τ ελάττωμα τ ν υπ λ ιπων ωρών της ΕΕ σε πρ τέρημα της αλλά, πρ ς τ παρ ν, τ πλ αυτ τ ρησιμ π ιεί μ ν για να εκ)ιά(ει π τε ν ιώθει την πίεση των εταίρων της στην ΕΕ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.