ΔΔ· · 1100  ÈÈÔÔ  ÂÂÚÚÈÈ˙‹ÙÙËËÙÙ· ˙ ‹ · ÂÂ·ÁÁÁÁ¤¤ÏÏÌÌ·  · · ÙÙ· · ÁÁÈÈ· · ÙÙÔÔ 22001155

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Π ια επαγγέλματα έ+ υν μεγαλύτερη )ήτηση; Τι εργα) - μεν υς )ητ ύν ι επι+ειρήσεις; Και π ι ι είναι ι υπάλληλ ι εκείν ι π υ δεν θα μείν υν απ δ υλειά π τέ;

Είναι ερωτήματα π υ κάν υν ι περισσ τερ ι σε μια επ +ή π υ η ε ειδίκευση παί)ει σημαντικ ρ λ . Νέα έρευνα π υ διενήργησε η Ca­reer­Builder σε συνεργασία με την Eco­nomic Mod­el­ing Spe­cial­ists Intl. (EMSI) επι+ειρεί να καταγράψει τα πλέ ν περι)ήτητα επαγγέλματα για τ 2015. Π ι ι δηλαδή θα είναι ι εργα) μεν ι π υ θα ανα)ητηθ ύν περισσ τερ απ τ υς εργ δ τες.

Η λίστα καταρτίστηκε με :άση τ μέσ ρ των πρ σλήψεων απ περισσ τερα απ 700 επαγγέλματα απ τ ν Ιαν υάρι τ υ 2013 έως τ ν Αύγ υστ τ υ 2014 σε σύγκριση με τ ν αριθμ των on­line αγγελιών για τις αντίστ ι+ες θέσεις εργασίας την ίδια περί δ . ι ερευνητές ε έτασαν επίσης την ανάπτυ η τ υ κάθε επαγγέλματ ς τα τελευταία 4 +ρ νια.

ι συντάκτες τ υ καταλ γ υ ε+ώρισαν τα δέκα επαγγέλματα, τα π ία εί+αν τη μεγαλύτερη )ήτηση κάθε μήνα και αντιστ ί+ως τη μικρ τερη πρ σ ρά, τ ν τελευταί +ρ ν . κατάλ γ ς αυτ ς ρί+νει ως στ υς τ μείς, για τ υς π ί υς υπάρ+ει δίψα για πρ σλήψεις και έλλειψη ταλέντων.

Αναλυτικά κατάλ γ ς των πλέ ν περι)ήτητων επαγγελμάτων είναι: Στέλε+ ς Mar­ket­ing, Πρ γραμματιστής Λ γισμικ ύ, Ε αρμ γές (Αp­pli­ca­tions), Ν σ κ μα, Μη+ανικ ς :ι μη+ανίας, Δια+ειριστής Δικτύ υ και Συστήματ ς Πληρ ρικής, Web Devel­op­per, Man­ager ιατρικών και υγει ν μικών υπηρεσιών, Φυσι θεραπευτής, Λ γ θεραπευτής, Διευθυντής πωλήσεων.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.