∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ·¤ÚÈÔ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μια διπλωματική αντεπίθεση, π υ δημι υργεί σ )αρ ύς κινδύν υς για την Ελλάδα και την Κύπρ , αρ ί(ει η Άγκυρα, για να «)άλει έρι» στα ενεργειακά κ ιτάσματα της κυπριακής Απ κλειστικής 3ικ ν μικής ~ώνης, σύμ&ωνα με άρθρ π υ δημ σίευσε τ Πρώτ Θέμα.

Τ πι επικίνδυν στ ι εί , ίσως, είναι η δια&αιν μενη επαναπρ σέγγιση τ υ Ερντ γάν με την 3υάσιγκτ ν, π υ η τ υρκική πλευρά σκ πεύει να α ι π ιήσει κατάλληλα και για να ενισ ύσει τις διεκδικήσεις της στην Κύπρ .

Απ τις κινήσεις και δηλώσεις τ υ Τ ύρκ υ πρ έδρ υ Ερντ γάν και τ υ Πρωθυπ υργ ύ Ντα) ύτ γλ υ, π υ εί αν την Παρασκευή και τ Σά))ατ σημαντικές δια) υλεύσεις με τ ν Αμερικαν αντιπρ εδρ , Τ( Μπάιντεν, &αίνεται τι η Άγκυρα σκ πεύει να θέσει άμεσα στ τραπέ(ι των συ(ητήσεων με Αθήνα και Λευκωσία την καθιέρωση εν ς ιδι τυπ υ καθεστώτ ς συνεκμετάλλευσης των ενεργειακών κ ιτασμάτων της Κύπρ υ.

Την ιδέα αυτή παρ υσίασε Α. Ντα) ύτ γλ υ, μιλώντας σε ενεργειακ συνέδρι τ υ Ατλαντικ ύ Συμ) υλί υ, με τρ π π υ δύσκ λα μπ ρεί να απ κρ υστεί απ δυτικ ύς συν μιλητές της Άγκυρας, π λύ περισσ τερ απ τ υς Αμερικαν ύς, π υ έ υν αυτή την περί δ απ λυτη ανάγκη τη συνεργασία με τ υς Τ ύρκ υς για την ανα αίτιση τ υ Ισλαμικ ύ Κράτ υς.

Δεν είναι τυ αί τι Τ ύρκ ς Πρωθυπ υργ ς «δανείσθηκε» ένα )ασικ επι είρημα π υ ανέπτυ ε και Αμερικαν ς αντιπρ εδρ ς, ανα&ερ μεν ς στ ν Π ύτιν: κανείς δεν μπ ρεί, είπε, να ρησιμ π ιεί την ενέργεια σαν π λιτικ πλ . 3 Μπάιντεν ανα&ερ ταν, )έ)αια, στις πιέσεις π υ ασκεί η Ρωσία στην Ευρώπη μέσω τ υ &υσικ ύ αερί υ, Ντα) ύτ γλ υ μετέ&ερε τ ίδι επι είρημα στην Κύπρ , για να ισ υρισθεί τι η Λευκωσία εκ)ιά(ει τ υς Τ υρκ κύπρι υς, για μια λύση τ υ Κυπριακ ύ με τ υς δικ ύς της ρ υς, α ι π ιώντας σαν μ λ πίεσης τα κ ιτάσματα υδρ γ νανθράκων.

Η πρ ταση της τ υρκικής πλευράς, πως τη διατύπωσε Ντα) ύτ γλ υ, είναι να λυθεί τ συντ μ τερ τ Κυπριακ , με επάν δ της κυπριακής κυ)έρνησης στ τρα- πέ(ι της διαπραγμάτευσης, ώστε Ελλην κύπρι ι και Τ υρκ κύπρι ι να πάρ υν τ μερίδι τ υ πλ ύτ υ π υ τ υς αναλ γεί απ τα κ ιτάσματα της κυπριακής Α3~. Αν ι διαπραγματεύσεις «κ λλήσ υν», είπε Ντα) ύτ γλ υ, τ τε θα πρέπει να δημι υργηθεί μια μεικτή επιτρ πή Ελλην κυπρίων και Τ υρκ κυπρίων, υπ τ ν έλεγ της π ίας θα τεθεί η α ι π ίηση των κ ιτασμάτων.

Αν τίπ τε απ αυτά δεν γίνει, Τ ύρκ ς Πρωθυπ υργ ς εκαθάρισε τι η Τ υρκία θα συνε ίσει να ενεργεί στην Ανατ λική Μεσ γει , στ ν μα των Τ υρκ κυπρίων, πρ - ωρώντας σε έρευνες για υδρ γ νάνθρακες εντ ς των περι ών π υ εντάσσ νται στην Απ κλειστική 3ικ ν μική ~ώνη της Λευκωσίας.

3 Ντα) ύτ γλ υ, μάλιστα, πρ &ανές επειδή δεν υπήρ αν σ )αρές ενστάσεις σε αυτές τις πρ τάσεις απ τ ν Τ( Μπάιντεν, πρ ανήγγειλε ευθαρσώς τι σκ πεύει να θέσει την πρ ταση για ιδι τυπη συνεκμετάλλευση στ ν Έλληνα Πρωθυπ υργ , Αντώνη Σαμαρά, στη διάρκεια των συν μιλιών π υ θα έ υν στις 5 και 6 Δεκεμ)ρί υ στην Αθήνα.

Η διπλωματική αντεπίθεση της Τ υρκίας είναι ε αιρετικά καλ στημένη και επικίνδυνη, σύμ&ωνα με διπλωματικές πηγές, καθώς εκδηλώνεται στην κατάλληλη ρ νική στιγμή και έ ει αρακτηριστικά π υ επιτρέπ υν στην Άγκυρα να ελπί(ει τι θα υπ στηρι θεί απ την 3υάσιγκτ ν, ώστε η διεθνής πίεση να &ύγει απ την Τ υρκία και να μετα&ερθεί στην Ελλάδα και την Κύπρ .

3ι Αμερικαν ί, πως και ι περισσ τερες δυτικές πρωτεύ υσες, )λέπ υν τ Κυπριακ και την αντιπαράθεση με την Τ υρκία για τα ενεργειακά κ ιτάσματα ως υπ θέσεις π υ δημι υργ ύν εντάσεις και εμπ δί( υν την α ι π ίηση των κ ιτασμάτων, τα π ία και Αμερικαν ς αντιπρ εδρ ς αρακτήρισε ως «σπ υδαία περι υσιακά στ ι εία».

Η τ υρκική πρ ταση έ ει για τη διεθνή κ ιν τητα και, ειδικ τερα, την αμερικανική πλευρά, ένα σπ υδαί πλε νέκτημα: η α)έ)αιη και δύσκ λη διαπραγμάτευση για τ Κυπριακ απ συνδέεται απ την υπ θεση των υδρ γ νανθράκων, μέσω της ίδρυσης της μεικτής επιτρ πής π υ πρ - τείν υν ι Τ ύρκ ι. Έτσι, η τ υρκική πλευρά παίρνει τ μερίδι της απ τ υς υδρ γ νάνθρακες ανε άρτητα απ την έκ)αση των διαπραγματεύσεων για τ Κυπριακ και η εκμετάλλευση των υδρ γ νανθράκων πρ ωρά ανεμπ διστα.

Είναι πρ &ανές τι μια τέτ ια «λ γική» λύση θα μπ - ρ ύσε να υπ στηρι θεί απ την αμερικανική πλευρά και η Αθήνα και η Λευκωσία να περάσ υν σε θέση άμυνας. Φαίνεται, μάλιστα, ιδιαίτερα μετά τις τετράωρες συν μιλίες π υ εί αν στην Κωνσταντιν ύπ λη Μπάιντεν και Ερντ γάν, τι ι Αμερικαν ί πασ ί( υν περισσ τερ απ κάθε άλλη & ρά να ικαν π ιήσ υν τις απαιτήσεις της Άγκυρας, η π ία ως τώρα δεν τ υς επιτρέπει καν την πρ - σ)αση σε στρατηγικής σημασίας αερ δρ μια, πρ κειμέν υ να τυπηθ ύν ι θέσεις τ υ Ισλαμικ ύ Κράτ υς.

Ένα θαυμάσι «γλυκαντικ » για την Άγκυρα θα ήταν η, εν π λλ ίς ανέ δη για τ υς Αμερικαν ύς, υπ στήρι η των τ υρκικών θέσεων για τα κ ιτάσματα της Κύπρ υ. Αν πρ - σ&ερθεί αυτ τ «γλυκαντικ », Α. Σαμαράς και Κύπρι ς Πρ εδρ ς Αναστασιάδης θα )ρεθ ύν σε π λύ δύσκ λη θέση.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.