ΠΠ ∂∂ÏÏÏÏ¿‰· ¿ ‰·  ÚÚˆÙÙ·ııÏÏ‹‹ÙÙÚÚÈÈ· ˆ · · ÛÛÙÙÈȘ ˜  ÂÂÚÚÈÈÎÎÔÔ¤˜ ¤˜ ˘ ÁÁ››·˜ · ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ελλάδα είναι η +ώρα στην π ία καταγρά ηκε η τα+ύτερη μείωση των κρατικών δαπανών για κ ινωνική περίθαλψη τα τελευταία +ρ νια μετα ύ των κρατών-μελών τ υ ργανισμ ς Ευρωπαϊκής ικ ν μικής Συνεργασίας, α ύ τ σ+ετικ κ νδύλι (ως π σ στ τ υ ΑΕΠ) μειώθηκε κατά δυ π σ στιαίες μ νάδες σε σ+έση με τ 2012, υπ +ωρώντας στ 25,7% τ υ ΑΕΠ. Τ π σ στ αυτ κατατάσσει την Ελλάδα στην 9η θέση μετα ύ των +ωρών τ υ ΣΑ, πίσω απ Γαλλία, Δανία, Βέλγι , Φινλανδία, Αυστρία, Ιταλία, Σ υηδία και Ισπανία και αρκετά πάνω απ τ ν μέσ ρ τ υ ΣΑ (22% τ υ ΑΕΠ τ 2014), π ί ς πάντως επηρεά)εται απ τ σ+ετικά μικρ δί+τυ κ ινωνικής πρ στασίας σε αναδυ μενες ικ ν μίες πως η Κ ρέα, η Τ υρκία και τ Με ικ . Σύμ ωνα με τα στ ι+εία π υ δημ σίευσε διεθνής ργανισμ ς, ι δαπάνες για κ ινωνική περίθαλψη μειώθηκαν κατά 1,5-2,5 π σ στιαίες μ νάδες σε σ+έση με τα ιστ ρικά υψηλά π υ εί+αν πρ σεγγίσει μετά την κρίση τ υ 2007 σε Γερμανία, Καναδά, υγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία και Μεγάλη Βρετανία.

Η μεγαλύτερη μείωση (3,5% τ υ ΑΕΠ) κατεγρά η στην Εσθ νία. Η Γαλλία παραμένει η πρωταθλήτρια σ ν α ρά τ μέγεθ ς τ υ κ ινωνικ ύ της κράτ υς α ύ ι σ+ετικές δαπάνες υπερ:αίν υν τ 31% τ υ ΑΕΠ, κάτι για τ π ί επικρίνεται απ Βρυ έλλες και Βερ λίν . Κατά μέσ ρ , ι +ώρες τ υ ΣΑ δαπαν ύν περισσ τερα +ρήματα για επιδ ματα (12,3% τ υ ΑΕΠ) απ τι για υπηρεσίες υγείας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.