ΠπÛÛÚÚ· · ‹ÏÏ:: ‹ ∞∞  ÔÔÙÙÚÚÔÔ  ‹ ÂÂ›  › ııÂÂÛÛ ËË ˜ ÛÛ ÏÏ·ÙÙÊÊ­fi­fiÚÚÌ̘  · ˜ ÊÊ˘ÛÛÈÈÎÎÔÔ‡‡ ˘ · ÂÂÚÚ››ÔÔ˘ ˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Επίθεση Ισλαμιστών σε πλατ ρμες υσικ ύ αερί υ στην ανατ λική Μεσ γει , απέτρεψε τ π λεμικ ναυτικ τ υ Ισραήλ, ύστερα απ σκληρή μά η, με 8 νεκρ ύς, περιστατικ ωστ σ στ π ί δεν δ θηκε ιδιαίτερη πρ σ ή.

Σύμ ωνα με τ Ραδι ωνικ Ίδρυμα Κύπρ υ αλλά και με άλλα διεθνή μέσα, στις 12 Ν εμ'ρί υ, μάδα ε(τρεμιστών, παρακλάδι τ υ Ισλαμικ ύ Κράτ υς κατέλα'ε πυραυλ ρ ρεγάτα της Αιγύπτ υ, με στ να τη ρί(ει σε ισραηλινή πλατ ρμα υσικ ύ αερί υ. Κατά τη μά η, 70 ιλι μετρα απ τις αιγυπτιακές ακτές, τραυματίστηκαν 5 Αιγύπτι ι και 8 αγν ύνται. Εί ε εμπλακεί και η αιγυπτιακή αερ π ρία.

Ύστερα απ ανταλλαγή πληρ ριών, ανέλα'ε δράση τ π λεμικ ναυτικ τ υ Ισραήλ, ε(απ λύ ντας μεγάλης κλίμακας επι είρηση για ανακ πή των τρ μ κρατών.

Σκ τωσε 8, κατέστρεψε 4 απ τα τα ύπλ α σκά η τ υς και συνέλα'ε 32, ι π ί ι σύμ ωνα με τ δεύτερ κανάλι της ισραηλινής τηλε ρασης μετα έρθηκαν σε υλακές υψηλής ασ αλείας και ανακρίν νται.

Κατά παράδ ( τρ π , τ περιστατικ εί ε περάσει σ εδ ν απαρατήρητ διεθνώς, μέ ρι π υ ισραηλιν κανάλι επανήλθε με λεπτ μέρειες π υ έγιναν ευρέως γνωστές.

+ι ε(τρεμιστές ε(έπεμψαν ψεύτικ σήμα κινδύν υ, παρασύρ ντας την αιγυπτιακή ρεγάτα σε απ σταση πυρ ς. Ακ λ ύθως απέπλευσαν απ τ αιγυπτιακ λιμάνι της Νταμιέτα, στ εύ ντας ισραηλινές πλατ ρμες υσικ ύ αερί υ και πετρελαί υ. “+ι τρ μ κράτες ε( υδετερώθηκαν”, ήταν η μ νη πληρ ρηση π υ δ θηκε μετά τ επεισ δι .

Εκτιμάται τι για την επίθεση ευθύνεται η ργάνωση Ανσάρ Μπαύτ Αλ Μαγκντίς, η π ία δρα στην περι ή τ υ Σινά και στις αρ ές Ν εμ'ρί υ, πρ σ ώρησε στ Ισλαμικ Κράτ ς.

Πάντως, εντύπωση πρ καλεί τ γεγ ν ς τι ένα τέτ ι επεισ δι με την εμπλ κή ναυτικών και αερ π ρικών δυνάμεων, έμεινε μακριά απ τα ώτα της δημ σι τητας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.