∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¢·Ó›ˆÓ; ŸÓÂÈÚÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈέfiÙËÙ· - μ’

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ άρθρ αυτ απ τελεί πρ έκταση τ υ πρ ηγ ύμεν υ πρ εν ς μην ς άρθρ υ μας στην Fi­nan­cial Mir­ror και τ επανα έρ υμε δι τι η κατάσταση δεν πάει άλλ .

κώδικας της Κεντρικής ι μ ν δεν έ ει υι θετηθεί αλλά και δεν έ υν ακ μη αντιλη θεί ι δανειστές και δανει0 μεν ι τι λ ι ρίσκ νται στην ίδια άρκα και κανένας δεν έ ει τ πάνω έρι. Απ τη μια παρατηρ ύμε μια ψυ ρή συμπερι ρά απ αρκετ ύς δανει0 μεν υς «ας τ πάρει η τράπε0α» και απ την άλλη ρισμέν ι ρηματ δ τικ ί ργανισμ ί να έ υν μια αρνητική πρ θεση και συμπερι ρά ά%ια σημείωσης, π υ σε ρισμένες περιπτώσεις μπ ρεί να ερμηνευθεί και ως πρ σ λητική ( έ αια λα αυτά ε%αρτώνται και απ την π ι τητα των υπαλλήλων/δανει λήπτη).

Για λ υς αυτ ύς π υ έ υν μη ε%υπηρετ ύμενα δάνεια είναι μια σ ετικά πρωτ γνωρη εμπειρία (και αυτ α ρά και τ υς ρηματ δ τες). Πελάτης μας π ί ς έ ει ένα σ ετικά μεγάλ δάνει απ Γερμανική τράπε0α (πέραν των 18 εκ. ευρώ) επισκέ θηκε την τράπε0α στην Γερμανία, π υ ερωτήθηκε «πως μπ ρεί να αντεπε%έλθει για ε% ληση τ υ δανεί υ τ υ». Α ύ έθεσε τις απ ψεις τ υ η τράπε0α τ υ απάντησε. «Είσαι αισι δ - % ς και σ υ πρ τείν υμε πως για τα επ μενα 2 ρ νια δεν θα υπάρ ει ρέωση τ κων και δ σης. Για τα επ μενα 2 ρ νια θα ρεωθείτε μ ν τ κ 2,5% και η απ πληρωμή τ υ δανεί υ σας επεκτείνεται (απ τα περίπ υ 8 ρ - νια) στα 25 ρ νια». Επε%ήγησε η π λύ μελετημένη αυτή τράπε0α στ ν πελάτη μας τι η επι είρηση τ υ δεν μπ ρεί να ανακάμψει πριν απ τα επ μενα 4 ρ νια και ύτε καν ανέ ερε τ θέμα των εκπ ιήσεων υπ θηκών κλπ. Aητήθηκε απ τ ν καθ λα μέ ρι πρ σ ατα συνεργάσιμ και συνεπή δανει0 μεν πως της υπ άλλει 6μηνιαίες εκθέσεις πρ δ υ και ελεγμέν υς λ γαριασμ ύς ανά έτ ς και με συνάντηση π υ θα ακ λ υθήσει.

πελάτης μας «σ καρίστηκε» απ αυτή την θετική θέση και συνεργάσιμη πρ σέγγιση και «μη ανικά» ρώτησε τ υς τραπε0ίτες «γιατί μ υ τ κάνετε αυτ »; (λάθ ς τ υ;). Η απάντηση ήταν «είμαστε μα0ί σ υ για να σε ηθήσ υμε να αντεπε%έλθει η επι είρηση σ υ. Μας είναι λιγ τερ δυνηρ απ πλευράς επικερδ τητας της τράπε0ας μας αυτή η πρ σέγγιση, παρά να πρ ύμε σε ακραίες ενέργειες, π υ είναι αμ ί λ εάν θα εισπρά% υμε τ λα είν μας παρά της πι πάνω πρ - σέγγισης»!!

Σας θυμί0ει μήπως κάπ ια παρ μ ια Κυπριακή ν τρ πία; Π λύ τ αμ ι άλλ υμε δυστυ ώς. Τα λάθη είναι γνωστά στην Κυπριακή ικ ν μία και ντως για ιώσιμες επι ειρήσεις, τ ι πι μεγάλ λάθ ς απ την ακρ τητα π υ θα λάψει τ ν δανειστή και δανει0 μεν και λ υς τ υς συνδεδεμέν υς με την επι είρηση (πρωτίστως τ πρ σωπικ /εργα0 μεν υς/αγ ραστές κλπ). Βάσει της Sun­day Times κάθε επι είρηση η π ία ρίσκεται υπ δια είριση παρασύρει ακ μη άλλες 7 (για παράδειγμα η υπ θεση ρ ανίδη με πρ μηθευτές κλπ).

Επειδή ύτε ρωστ ύμε σε κάπ ι ν και ύτε έ υμε π λιτική ή άλλη θέση, ετ ιμα0 - μαστε να δι ργανώσ υμε σεμινάρι επί τ υ θέματ ς κυρίως για επι ειρήσεις, με συμμετ ή τ σ τ υ Υπ υργ ύ ικ ν μικών σ και της Κεντρικής Τράπε0ας/δανει ληπτών/ ρηματ δ τών, σ και ρισμέν υς άλλ υς, π υ θα μπ ρ ύν να πρ σ έρ υν με ιδέες και πρακτικά μέτρα για την δι ρθωση της υ ιστάμενης διαδικασίας. ι μεν δανειστές θα πρέπει να πρ στατευθ ύν δι τι είναι τ θεμέλι της ικ ν μίας και απ την άλλη ι συνεργάσιμ ι δανει λήπτες. Είναι αναμεν μεν τι η κατάσταση αυτή θα αρ ίσει να %επερνιέται μετά απ 2-3 ρ νια και τ σ σημεριν ς άνεργ ς, σ και υπάλληλ ς/εργα0 μεν ς με μείωση εισ δημάτων κατά 30%-40% (εκτ ς απ τ υς Κυ ερνητικ ύς, τραπε0ικ ύς και άλλ υς), υπάρ ει η ελπίδα στην μετά την ύ εση περί δ δανει0 μεν ς να μπ ρέσει να ανακάμψει με την ανάλ γη κάλυψη τ υ ρηματ δ τη. Δηλαδή υπ θέτ υμε τι τ θέμα είναι «πρ - σωριν » και αυτ αίνεται και απ την π ρεία της ικ ν μίας και ως εκ τ ύτ υ ρειά0εται ρ ν ς ανάκαμψης και ι ρ ν ς αυτ ς να ρησιμ π ιηθεί για ν μικές διαμά ες.

Εάν δεν συνετιστ ύμε λ ι θα έ υμε δυστυ ώς πρ λημα απ τ δικ μας κε άλι. Εάν δηλαδή δανει λήπτης δεν μπ ρεί να ανταπ κριθεί και πωλήσει ρηματ δ της τ ακίνητ τ υ, θα εισπρά%ει έστω ένα π σ στ της αρ ικής τ υ α%ίας ( ν μ ς ανα έρει ελά ιστ 50%). Άρα εάν έ ει έτσι η κατάσταση αυτή, γιατί να μην τ υ τα « αρίσει» ρηματ δ της ε%’ αρ ής τ 20%-30% τ υ ειλ μεν υ π σ ύ, ν υμέν υ ασ αλώς τι δανει λήπτης μπ ρεί να ανταπ κριθεί έστω και στ μέλλ ν (παράδειγμα δικ ς άρτης της Κεντρικής).

Μελετώντας και %αναμελετώντας τ ν δικ άρτη της Κεντρικής διερωτ μαστε εάν ετ ιμάστηκε απ κάπ ι υς δανει0 μεν υς, δι τι είναι ανθρώπιν ς και λ γικ ς και ίσως και να ετ ιμάστηκε και καθ’ υπ δει%η της Τρ ικας/διεθνών πρ διαγρα ών.

Θεωρία λ ιπ ν και η πρακτική ε αρμ γής δια ρ π ιείται με τα Κυπριακά δεδ μένα. Υπάρ ει και επίτρ π ς ρηματ ικ ν μικών, αλλά αυτ ς ανα έρεται σε μικρές υπ - θέσεις μάλλ ν, αλλά θα τ συ0ητήσ υμε τ θέμα και μα0ί τ υ στ αναμεν μεν μας σεμινάρι .

Εν τω μετα%ύ ι ρηματ δ τες παρ’ λης της κατά πλει ψη ία δικής τ υς καθυστέρησης, συνε ί0 υν να ρεών υν και να ρεών υν τ κ υς, κε αλαι π ιημέν υς τ κ υς, άρα τ κ ς επί τ κ υ (π υ στ τέλ ς μάλλ ν θα διαγρα ύν - ίσως μη ν μιμ ι).

Σε τελευταία μας συνάντηση μετα%ύ τ υ ειλέτη/πελάτη μας και σε υπ δεί%εις τι ι τ κ ι και ρεώσεις ήταν υπερ λικ ί (8%+) και άρα ηθ ύν τ ν πελάτη τ υς να υλιά%ει μια ώρα γρηγ ρ τερα, η απάντηση ήταν «μα αυτή είναι συμ ωνία π υ υπέγραψε πελάτη σας με ελεύθερη ύληση» - Κακ γ υστ αστεί , σηκωθήκαμε και απ ωρήσαμε διερωτώμεν ι για την κατάσταση/ασυνενν ησία και την δια ρά μετα%ύ της θεωρίας και της πρακτικής.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.